Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 0078/2014 Ob-1938/14 , Stran 960
Št. 0078/2014 Ob-1938/14
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, na podlagi sklepa Sveta zavoda, ki je bil sprejet na 6. seji Sveta zavoda, dne 18. 3. 2014 in na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) razpisuje delovno mesto: ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 18. 9. 2014. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, pridobljenem nazivu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis), vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence (potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več ko šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda VIZ Osnovna šola Rogatec, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico – Ne odpiraj«. Kandidat/ka mora k prijavi obvezno priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje. Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/e v zakonitem roku.
Svet zavoda VIZ OŠ Rogatec