Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

794. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center, stran 2487.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 skl. US) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 233 Šmartno center – za enoto urejanja prostora ŠG-408 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje je pretežno nepozidan prostor v središču naselja Šmartno, ki tudi s svojo lego pomeni priložnost za ureditev novih površin za dejavnosti, ki bi pripomogle k zvišanju kvalitete oskrbe oziroma bivanja v naselju in četrtni skupnosti.
Območje OPPN se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr. in 72/13 – DPN; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na površinah, kjer je predvidena pretežna namenska raba CU – osrednje območje centralnih dejavnosti.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Dopustna je gradnja objektov centralnih dejavnosti kot vzpostavitev lokalnega središča. V območju je treba urediti knjižnico, vrtec in dvorano za potrebe četrtne skupnosti. Zasnova pozidave mora predvideti ureditev trga in navezavo na novo urejeno avtobusno postajo. Parkirišča, namenjena javni rabi, morajo biti dvonamenska, tako za obiskovalce Šmarne gore kot za obiskovalce centra
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Mestni občini Ljubljani, v četrtni skupnosti Šmarna gora, v središču naselja Šmartno, med Cesto v Gameljne, ki poteka na severni in vzhodni strani, cesto Šmartno–Gameljne–Črnuče na južni strani ter obstoječo zazidavo na zahodni strani. Po občinskem prostorskem načrtu območje OPPN obsega enoto urejanja prostora ŠG-408.
Območje OPPN obsega zemljišča v katastrski občini (1750) Šmartno pod Šmarno goro, s parcelnimi številkami: 9, 10, 11, 14/2, 15/1 – del, 24/1 – del, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 27, 28/3, 28/4, 28/5, 499/2 – del, 561 – del.
Površina območja znaša 12.628 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor
6. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo
7. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet
8. DARS d.d.
9. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
10. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
11. Javna razsvetljava d.d.
12. Snaga Javno podjetje d.o.o.
13. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Pod­ročje oskrbe z vodo
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Pod­ročje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
19. Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
21. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
22. Telemach d.o.o.
23. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
24. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je izbrana variantna rešitev, ki je izbrana med vsaj tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev, pripravljenimi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana, na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo sprememb in dopolnitev LN financira Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Finančne obveznosti bodo opredeljene v pogodbi z izvajalcem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana, www.ljubljana.si.
Št. 3505-6/2013-23
Ljubljana, dne 14. marca 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.