Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2014 z dne 21. 3. 2014, Kazalo


DRŽAVNI SVET

689. Sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku
690. Sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

691. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
692. Ukaz o razrešitvi predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
693. Ukaz o razrešitvi namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
694. Ukaz o razrešitvi namestnice predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
695. Ukaz o imenovanju predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
696. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
697. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije
698. Ukaz o preklicu ukaza številka 003-03-8/2013-507
699. Ukaz o preklicu ukaza številka 003-03-8/2013-508

Drugi akti

700. Javni poziv za zbiranje kandidatur za dva namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

701. Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
702. Uredba o izvajanju uredbe (EGS), uredb (ES) in uredbe (EU) za določitev prekrškov in sankcij s področja skupne ribiške politike
703. Uredba o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi
704. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug

Drugi akti

705. Odločba o imenovanju pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani

MINISTRSTVA

706. Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju
707. Pravilnik o postopnem uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole
708. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o koncesiji za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti
709. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
711. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
712. Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja ter delovnih mest na katerih so javni uslužbenci upravičeni do dodatka iz 10. točke prvega odstavka 39. člena Kolektivne pogodbe za javni sektor

USTAVNO SODIŠČE

713. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

714. Sklep o prenehanju uporabe Pojasnila 1 k SRS 10 (2006) – Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade
715. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
716. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
761. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o infrastrukturnih obveznostih zavodom, ki opravljajo raziskovalno dejavnost

OBČINE

Bovec

717. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Bovec
718. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
719. Sklep o ceni opravljanja storitve javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
720. Sklep o višini vodarine

Brezovica

721. Zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2013
722. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Celje

723. Zaključni račun proračuna mestne Občine Celje za leto 2013
724. Sklep o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje

Cerknica

725. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja BG 19/1 in območje BG 19/4 v naselju Begunje pri Cerknici

Gorenja vas-Poljane

726. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja GRV 20-4 Gorenja vas
727. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja POH51-2 – počitniški objekti
728. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Grosuplje

729. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2014
730. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1221/11, k.o. 1787 – Mali Vrh

Ivančna Gorica

731. Sklep o imenovanju enega predstavnika, predlaganega s strani zainteresirane javnosti, v Svet Zavoda Prijetno domače za kulturo, turizem, promocijo, informiranje in upravljanje Jurčičeve domačije

Jesenice

732. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Kozje

759. Ugotovitveni sklep o nadaljevanju postopka priprave novih prostorskih aktov Občine Kozje

Kuzma

760. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Laško

733. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Občine Laško in Okoljskega poročila z dodatkom za varovana območja

Lendava

734. Sklep o uvrstitvi direktorja javnega zavoda v plačni razred

Ljubljana

735. Pravilnik o pogojih in postopkih zadolževanja javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.
736. Ugotovitveni sklep o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana
737. Sklepi Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o
738. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
739. Cenik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
740. Priloga k Ceniku storitev ravnanja s komunalnimi odpadki za redni odvoz odpadkov
741. Izvleček Cenika za obdelavo in odlaganje določenih vrst komunalnih odpadkov

Medvode

742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Medvode za leto 2013
743. Odlok o rebalansu proračuna Občine Medvode za leto 2014

Murska Sobota

744. Letni program športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014
745. Spremembe in dopolnitve Letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota za leto 2014
746. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Novo mesto

747. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta centralnega dela Bršljina
748. Sklep o vrednosti točke za izračun taks v Mestni občini Novo mesto za leto 2014
749. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Odranci

750. Odlok o proračunu Občine Odranci za leto 2014

Rogašovci

751. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SE 5

Tišina

752. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto TI-5 (Bathyanijev dvorec)
753. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament

Turnišče

754. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2014

Velika Polana

755. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2014
756. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
757. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Velika Polana

Žužemberk

758. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe opravljanja pokopališke in pogrebne službe ter urejanja pokopališč

POPRAVKI

762. Popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Rogatec

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti