Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-2053/14 , Stran 910
Ob-2053/14
Na podlagi: – petega odstavka 66. b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – Odl. US, 51/04, 118/06, 9/07 – popr., 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US, 10/12, 94/12) in 550. člena Energetskega zakona – EZ -1 (Uradni list RS, št 17/14); – Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09, 57/11), – Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13); – Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09, 58/12) ter – v primeru sofinanciranja po pravilih o državnih pomočeh: sheme državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč«, št. priglasitve SA.34281 (2012/X) (UL 2012, C 51, str. 41); – v primeru sofinanciranja po pravilih o pomočeh »de minimis«: sheme »de minimis« Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve, št. priglasitve: M001-5186773-2007; – Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, potrjenega z odločbo Eko sklada j.s. št. 3600-5/2013-3 z dne 29. 11. 2013 (v nadaljevanju »Program velikih zavezancev«); Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: sofinancer), objavlja
javni razpis PETROLURE/2014/R1
Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energetsko učinkovitost
1. Namen in predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega od naslednjih ukrepov: – izvedba energetskih pregledov (v nadaljevanju: U5), – programov informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: U10). Za projekt se šteje ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. 2. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu in pravila podeljevanja spodbud 2.1. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednje osebe (v nadaljevanju vlagatelji): – občine, ki imajo v skladu s 66. členom Energetskega zakona za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, s sprem. in dop.). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). 2.2. Pravila podeljevanja spodbud 2.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U10 Nepovratne finančne spodbude za izvajanje programov informiranja in ozaveščanja se podeljujejo v skladu s pravili o državnih pomočeh, pomočeh »de minimis« ter subvencijah, kot to določa Pravilnik o spodbujanju URE in OVE. Pri tem je potrebno upoštevati predvsem naslednje: – majhnim in srednjim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o državnih pomočeh razen v primerih iz naslednje alineje; – majhnim in srednjim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, če gre za sofinanciranje njihovega lastnega dela; – velikim podjetjem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«; – občinam se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah, razen v primerih iz naslednje alineje; – kadar je program informiranja in ozaveščanja, ki ga prijavlja občina, namenjen enemu ali več določenim podjetjem (tudi kadar so ta podjetja izbrana na javnih razpisih), se nepovratne finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, kadar gre za velika podjetja oziroma po pravilih o državnih pomočeh, kadar gre za majhna in srednja podjetja; – drugim subjektom (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti) se finančne spodbude podeljujejo po pravilih »de minimis«, razen izjemoma v primerih iz naslednje alineje; – drugim subjektom se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah, če gre za dejavnost, ki si ne izvaja kot tržna dejavnost (t.j. kadar drugi subjekti ne izvajajo te dejavnosti na trgu); – kadar je določen drugi subjekt izbran kot izvajalec (javno naročilo) programa informiranja in ozaveščanja za občino in se ta izvajalec prijavi na razpis, je potrebno upoštevati, ali je a) publika točno določeno podjetje oziroma več podjetij ali pa b) publika ni točno določena- v primeru a) se uporabljajo pravila o državnih pomočeh (mala in srednja podjetja) oziroma »de minimis« (velika podjetja), v primeru b) pa pravila o subvencijah; izvajalec informiranja in ozaveščanja torej za občino izvaja projekt informiranja in ozaveščanja in za opravljeno storitev prejme plačilo. 2.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U5 V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se sofinanciranje v okviru tega javnega razpisa izvaja: – po pravilih za dodeljevanje subvencij, kadar se finančne spodbude za občine in druge subjekte, – po pravilih za podeljevanje državnih pomoči, kadar se finančne spodbude podeljujejo osebam, ki predstavljajo mikro/mala in srednja podjetja, – po pravilih »de minimis« za velika podjetja. 3. Pogoji za kandidiranje 3.1. Splošni pogoji Projekt, za katerega se vlaga vloga za dodelitev finančne spodbude mora biti skladen s predmetom javnega razpisa ter določili javnega razpisa. Projekti morajo biti v skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih, Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE ter drugo veljavno zakonodajo. Državne pomoči oziroma pomoči po pravilih »de minimis« se ne dodeljujejo za dejavnosti navedene v 5. oziroma 16. členu Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Vlagatelji pridobijo pravico do finančne spodbude za projekte, ki se do vložitve vloge še niso pričeli izvajati, prav tako pa do tega trenutka ni bilo podano zavezujoče naročilo opreme oziroma izvajanja storitev zunanjih izvajalcev. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje; določen začetek in konec ter rok za izvedbo projekta. Vlagatelj mora v vlogi prikazati zaključeno finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti sredstva za vse neupravičene stroške ter upravičene stroške v delu, ki jih ne krije sofinancer. V kolikor se v postopku obravnave vloge ugotovi, da so neupravičeni stroški višji kot tisti, ki jih je predvidel vlagatelj ali da se višina finančne spodbude dodeli v nižjem deležu, kot ga je predvidel vlagatelj, mora vlagatelj zagotoviti sredstva tudi za povečane neupravičene stroške oziroma za povečan delež upravičenih stroškov. Vlagatelj mora predložiti podpisano izjavo: – o seznanitvi in strinjanju z vsebino javnega razpisa, – o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne svetovalne storitve, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja svetovalne storitve ali če delež sofinanciranja investicije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, – o strinjanju z elektronsko ali drugačno objavo naziva projekta (svetovalne storitve), naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena investiciji, – o morebitnih že pridobljenih pomočeh za iste upravičene stroške, – da investicije pred vložitvijo vloge ni začel izvajati ter da ni naročil opreme oziroma storitev zunanjih izvajalcev. Vlagatelj, ki predstavlja podjetje, mora predložiti tudi naslednjo podpisano izjavo: – o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP, Uradni list RS, št. 126/07, s spremembami in dopolnitvami); – da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; – da ni naveden v seznamu podjetij, s katerimi državne institucije ne smejo poslovati v skladu z zakonom o preprečevanju korupcije, – da ob oddaji vloge za dodelitev spodbude ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah. Vlagatelj, ki predstavlja veliko podjetje mora predložiti tudi izjavo da investicije, pred izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe – Uredba o splošnih skupinskih izjemah (v nadaljevanju: uredba EK 800/2008), ni začel izvajati. Sofinancer lahko od vlagatelja kadarkoli zahteva tudi druge izjave, s katerimi vlagatelj zagotavlja resničnost dejstev, ki so pomembna za kandidiranje na razpisu oziroma izplačilo finančnih spodbud. Za vse navedbe v izjavah velja, da lahko sofinancer, v primeru kršitve navedb, odstopi od pogodbe o sofinanciranju ter zahteva vrnitev že izplačanih finančnih spodbud skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Ta razpis ne velja za naprave, katerih upravljavec mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu s predpisi, ki urejajo trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov. Projekte, ki so predmet finančne spodbude, lahko izvede le za to usposobljen in registriran izvajalec (če gre za projekt, ki predstavlja ukrep U10 mora biti izvajalec s področja učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije ter iz drugih področij delovanja – npr. udeležba na seminarjih, izobraževanjih, izvedba izobraževanj na zadevnem področju). Javni naročniki morajo pri izbiri izvajalca upoštevati določbe zakona, ki ureja javno naročanje. Vlagatelji, ki niso javni naročniki, morajo za naročila blaga in storitev pridobiti najmanj 3 ponudbe različnih izvajalcev, prav tako pa mora vlagatelj izbor ponudnika ustrezno utemeljiti. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije, ki jo vlagatelji priložijo k vlogi. V primeru, da treh ponudb ni mogoče pridobiti, je vlagatelj dolžan priložiti utemeljeno pisno obrazložitev. Če gre za projekt, ki predstavlja ukrep U5 mora biti predmet projekta nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 30. 9. 2015. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi okoliščin, na katere upravičenec ni imel vpliva (okoliščine izven sfere upravičenca) in ob soglasju sofinancerja, niso več mogoča. V kolikor se ugotovi, da sofinanciranje presega najvišjo višino financiranja iz javnih sredstev, ki je določena z zakonodajo, vlagatelj do presežnih sredstev ne bo upravičen oziroma jih bo moral vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila, skladno z devetim odstavkom 4. točke. Sofinancer ima pravico kadarkoli po prejetju vloge za dodelitev finančne spodbude z ogledi, preverjanjem dokumentacije ali na drug način preveriti namensko porabo finančnih spodbud ter skladnost dokumentacije in izvedbe projekta z določili javnega razpisa, pogodbe o sofinanciranju in drugimi veljavnimi predpisi, kot tudi spoštovanja prepovedi odtujitve predmeta sofinanciranja. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev in kršitev predpisov ali določil pogodbe o sofinanciranju, je prejemnik finančne spodbude dolžan vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dne vračila. Kadar je dejanski prejemnik finančne spodbude od vlagatelja različna oseba (npr. naročnik pri pogodbenem financiranju projekta), je dolžan vlagatelj posredovati sofinancerju na njegovo zahtevo o tej osebi vse podatke, ki so pomembni za podelitev nepovratnih finančnih sredstev. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis, pred izdajo sklepa in podpisom pogodbe o sofinanciranju ter ob izplačilu sredstev. Kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana oziroma vlagatelj ne bo upravičen do izplačila nepovratnih sredstev. Kolikor vlagatelj postane upravičenec do sofinancerjevih nepovratnih sredstev mora pri izvajanju projekta zagotoviti ustrezno označitev sofinanciranih projektov v skladu z Navodili za prejemnike sredstev Petrolovega Programa velikih zavezancev za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih, ki so objavljena na http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije/objavljeni-razpisi. 3.2. Posebni pogoji Za določanje višine prihrankov se uporabljajo normativi v skladu s Pravilnikom o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, Uradni list RS, št. 62/13, v nadaljevanju: Pravilnik) ali meritve, ki temeljijo na spremljanju porabe, (v metodologiji navedene normirane vrednosti se smiselno uporabljajo tudi za subjekte, za katere niso izrecno navedene). 3.2.1. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U5 Izvajanje energetskega pregleda in končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu morata biti v skladu z zadnjo objavljeno (april 2007) Metodologijo izdelave energetskega pregleda Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: Metodologija) in z Navodili o izdelavi poročila o izvedenem energetskem pregledu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Energetski pregled mora ustrezati kriterijem razširjenega energetskega pregleda. Končno poročilo o izvedenem energetskem pregledu predstavljata poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Metodologija, in predstavitev energetskega pregleda v obliki, kot je predpisana v Navodilu za izdelavo končnega poročila. Za svetovalno storitev izvedbe energetskega pregleda objekta na isti lokaciji se odobri finančna spodbuda po preteku najmanj pet let od zaključka prejšnjega energetskega pregleda, ne glede na to, ali je ta energetski pregled predstavljal razširjen pregled. 3.2.2. Posebna pravila, ki veljajo za projekte, ki predstavljajo ukrep U10 Projekt informiranja in ozaveščanja mora biti skladen s strateškimi dokumenti dolgoročnega razvoja, ki so objavljeni na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor, in sicer z instrumenti Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko učinkovitost 2008–2016 (AN URE) oziroma s programi in ukrepi, navedenimi v Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljive vire energije 2010-2020 (AN OVE). Skladnost projekta z instrumenti/programi/ukrepi mora biti kvalitetno in jasno in logično predstavljena. Prav tako mora projekt podpirati prenos ali izvajanje direktiv EU. Končno poročilo o izvedenem projektu predstavlja poročilo v obliki in obsegu, kot ga zahteva Navodilo za izdelavo končnega poročila, ki je priloga 1 k Pogodbi o sofinanciranju. Ukrep se nanaša na informativne in ozaveščevalne dejavnosti za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Te dejavnosti vključujejo: – informiranje in motiviranje gospodarske družbe za uvajanje energetskega menedžmenta in uporabo sodobnih energetskih tehnologij za učinkovitejšo rabo energije; – informiranje in motiviranje lokalne skupnosti za učinkovito rabo energije v stavbah; – informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije in drugih obnovljivih virov energije; – promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih vire energije v izobraževalnih programih za podjetja; – informiranje in motiviranje gospodinjstev in upravnikov več stanovanjskih stavb za učinkovito rabo energije v stanovanjskih stavbah. Dejavnost mora biti ustrezno organizirana s programom, ki mora trajati najmanj štiri ure. O poteku dejavnosti je treba voditi evidenco o obravnavani vsebini, seznamu slušateljev in oceni njihove porabe energije, ki se da pokazati ali dokazati. V ta namen je potrebno izpolniti obrazec, ki je objavljen na spletni strani sofinancerja. Pri navedenih aktivnostih velja naslednji dodatni pogoj: – za delavnice oziroma dogodke je minimalna udeležba na skupinskem dogodku najmanj 10 slušateljev na dogodek. Do sredstev bodo upravičeni le tisti projekti, ki bodo imeli ob izpolnjevanju drugih pogojev razpisa, kakovosten načrt za izvedbo predlaganih aktivnosti projekta, jasen in razčlenjen finančni načrt ter realne in potrebne stroške za izvedbo projekta. Letni prihranek končne energije zaradi izobraževalnih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi naslednje formule: Pri tem pomeni: PKEizobraževanje – prihranek končne energije [kWh/leto] zaradi izvajanja izobraževanja, informiranja in ozaveščanja na področju učinkovite rabe energije; E – poraba električne energije [kWh/leto] v podjetju ali gospodinjstvu oziroma v primeru udeležbe upravnika stavb poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževanju; G – poraba goriva [kWh/leto] v podjetju ali gospodinjstvu v zadnjem letu pred udeležbo na izobraževanju ali, pri udeležbi upravnika stavb, poraba gospodinjstev, ki živijo v večstanovanjskih stavbah, ki jih upravlja upravnik; če ni podatka, se upošteva normirana vrednost, ki je 68 GJ na gospodinjstvo; f – faktor prihranka energije zaradi izobraževanja, ki upošteva, da se že samo s t. i. mehkimi ukrepi, to je sprememba obnašanja, doseže 10-odstotni prihranek energije – normirana vrednost je 0,1. Letno zmanjšanje emisij CO2 zaradi izobraževalnih in informativnih dejavnosti se izračuna na podlagi naslednje formule: Pri tem pomeni: efEL – emisijski faktor [kgCO2/kWh] pri proizvodnji električne energije v elektrarnah (glej razpredelnico Emisijski faktorji), efG: emisijski faktor (povprečen) [kgCO2/kWh] za gorivo v industriji, storitvenem sektorju in gospodinjstvih (glej razpredelnico Emisijski faktorji), upošteva se sektor, iz katerega je udeleženec izobraževanja. Emisijski faktorji za določanje zmanjšanja emisij ogljikovega dioksida 4. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja Skupna višina sredstev za finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 70.000,00 EUR. Od tega skupna višina sredstev za finančne spodbude za ukrepe U5 znaša 20.000,00 UE, za ukrepe U10 pa 50.000,00 EUR. Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov glede na velikost podjetja/status subjekta, z upoštevanjem doseženega prihranka energije in omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbeništva; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. V primeru podjetij, ki v skladu s Prilogo I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008, predstavljajo partnerska ali povezana podjetja, se upoštevajo skupni podatki za izračun velikosti podjetja v skladu s 6. členom navedene priloge. Upravičeni stroški so navedeni pri posameznem ukrepu. Upravičen strošek za oba ukrepa pa predstavlja davek na dodano vrednost (v nadaljevanju »DDV«) za vlagatelje, ki si DDV ne morejo odbiti kot vstopni DDV. Neupravičeni stroški pri obeh ukrepih so: – dokumentirani upravičeni stroški, ki so višji od podanih omejitev upravičenih stroškov, – ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški, – DDV za osebe, ki si DDV lahko odbijejo kot vstopni DDV ter drugi davki. Zamenjava načrtovane opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov je možna tudi po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju. Zamenjava je možna za enakovredno ali boljšo opremo ali storitev, ki izpolnjuje pogoje tega razpisa. O zamenjavi načrtovane opreme in storitev v okviru upravičenih stroškov upravičenec seznani sofinancerja. Če je projekt že financiran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU (v nadaljevanju: javna sredstva), se po tem razpisu dodelijo sredstva v višini, ki ne sme presegati razlike med že podeljenimi sredstvi in najvišjo možno stopnjo sofinanciranja po zakonodaji. Zaradi deljenja učinkov pri večkratnih financiranjih iz javnih sredstev, mora upravičenec sofinancerja nemudoma obvestiti o naknadni pridobitvi takšnih sredstev. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij. Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo dobavitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distribucijskih omrežij na podlagi 67. člena Energetskega zakona (v nadaljevanju sredstva za izplačilo spodbud). Če sofinancer ne bo prejel sredstev za izplačilo spodbud v višini, kot so določena s Programom velikih zavezancev, lahko upravičencem do sredstev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude. 4.1. Upravičeni stroški in omejitve sofinanciranja za ukrep U5: Upravičen strošek je: – izvedba razširjenega energetskega pregleda. Posebne omejitve sofinanciranja: – višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati: – 4.000,00 EUR za javni in storitveni sektor, – 4.000,00 EUR za industrijo, – višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 15,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije, – najmanjša vrednost upravičenih stroškov projekta mora znašati najmanj 3.000,00 EUR. 4.1.2. Upravičeni stroški in omejitve sofinanciranja za ukrep U10: Upravičen strošek je: – organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, ipd.). Posebne omejitve sofinanciranja: – višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 10.000,00 EUR, – višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 15,00 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije, – višina sofinanciranja posamezne delavnice ali dogodka ne sme presegati 2.500,00 EUR na posamezno delavnico ali dogodek. – projekti, katerih višina sofinanciranja po pravilih, ki so določena v tem odstavku, ne bi dosegla višine sofinanciranja vsaj 2.500,00 EUR, se ne sofinancirajo. 5. Priprava in popolnost vlog Vsaka vloga mora vsebovati: – obrazec »Vloga«; – fotokopijo pooblastila ali drugega dokumenta iz katerega izhaja pooblastilo za vložitev vloge na javni razpis (če podpisnik ni zakoniti/statutarni zastopnik; – akt o ustanovitvi (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – izpisek iz Ajpesa (ne velja za samoupravne lokalne skupnosti); – tri pridobljene ponudbe za vsako izmed storitev, ki jih bodo izvajali različni izvajalci, z navedbo izbora ustreznega ponudnika oziroma v primeru, kadar treh ponudb ni bilo mogoče pridobiti, utemeljeno pisno obrazložitev (velja za osebe, ki niso javni naročniki); – besedilo javnega razpisa za vsako predvideno storitev ali izjavo, da izvajalec je oziroma bo izbran v skladu s pravili o javnem naročanju, ki je del Obrazca št. 1- jamstva prijavitelja (velja zgolj za javne naročnike in v primeru, če je to v skladu z zakonom potrebno); – obrazec »Vzorec pogodbe o sofinanciranju PETROLURE/2014/R1«; – zgoščenka, na kateri se nahaja faksimile (scan podpisanega izvoda) podpisane vloge in vseh obrazcev ter prilog v pdf formatu. Dodatne priloge, ki jih mora vsebovati vloga za ukrep U5: – odlok ali sklep o sprejemu lokalnega energetskega koncepta (velja samo za samoupravne lokalne skupnosti v primeru prijave na ukrep U5), – sklenjena pogodba med partnerjema (zgolj v primeru pogodbeništva, v primeru prijave na ukrep U5). Sofinancer ima kadarkoli pravico od vlagatelja zahtevati predložitev uradnega potrdila o poravnanih davčnih obveznostih do Republike Slovenije. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in vse priloge ter izpolnjuje druge obličnostne zahteve iz tega javnega razpisa in dokumentacije za prijavo. Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati na obrazcih, ki so dostopni na spletni strani sofinancerja (http://www.petrol.si/za-podjetja/storitve/subvencije-ure-ove/objavljeni-razpisi-2014), oziroma, ki jih prejme na podlagi naročila podanega na naslov elektronske pošte: petrolure@petrol.si. Obrazci za oba ukrepa se razlikujejo. Vlagatelj mora pri pripravi vloge in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam sofinancerja iz navodil in te razpisne dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu. Vsi dokumenti, ki jih obsega vloga za sofinanciranje, morajo biti izdelani v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi uradno prevedeni dokumenti. V primeru neskladja med dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva uradni prevod v slovenskem jeziku. Vsi obrazci, ki so del razpisne dokumentacije (Obrazec št. 1 – Vloga in Obrazec št. 2 – Vzorec pogodbe o sofinanciranju), morajo biti lastnoročno podpisani in žigosani oziroma parafirani na za to označenih mestih. Vsa ostala dokumentacija, ki jo bo vlagatelj smiselno priložil k prijavi, mora biti vsaj parafirana. V primeru ugotovitve neskladja med elektronsko verzijo vloge in papirno, se bo upoštevala papirna verzija vloge. V primeru, da vlagatelj vlaga vlogo za več projektov, mora za vsak projekt vložiti samostojno vlogo. Samostojna vloga za ukrep U5 predstavlja izvedbo enega ukrepa na enem objektu. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na kateri mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja s pripisom »Vloga – Ne odpiraj, javni razpis PETROLURE/2014/R1, UKREP: U5 / U10. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.) od 2. 4. 2014 dalje in najkasneje do 30. 4. 2014 oziroma do obvestila o porabi sredstev. Prej ali kasneje dostavljene vloge se neodprte vrnejo pošiljatelju. Šteje se, da je priporočeno pošiljko sofinancer prejel oziroma da je vloga dostavljena v trenutku oddaje priporočene pošiljke. 6. Postopek obravnave vlog Vse pravilno in pravočasno vložene vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, vsako delovno sredo in petek, do objave zaključka javnega razpisa. Za prvo odpiranje vlog veljajo glede preverjanja popolnosti vlog enaka pravila kot za posamezno odpiranje vlog, kot sledi v nadaljevanju. Na posamezno odpiranje vlog bodo uvrščene vse pravilno označene in zaprte vloge, ki bodo ne glede na način dostave prispele na naslov sofinancerja. Vsako sredo bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja prispele od srede do nedelje v preteklem tednu. Vsak petek bodo odprte vloge, ki bodo na sedež sofinancerja prispele v ponedeljek in torek v istem tednu. Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelji, katerih vloge bodo nepopolne(*1), bodo pozvani k dopolnitvi vloge, in jo bodo morali dopolniti v 8 dneh. Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Vloge, ki ne bodo pravočasno ali ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Vloge ne smejo biti dopolnjene tako, da bi se spremenil obseg izvedenih projektov ali del. Pravila, ki veljajo za odpiranje vlog (način odpiranja, označba ovojnic ipd.), se smiselno uporabljajo tudi za opiranje dopolnitev vlog. (*1) Kot nepopolna se šteje tudi vloga, ki ni podpisana/žigosana ali parafirana, kot to zahteva 6. odstavek 5. točke tega javnega razpisa. 7. Način izbire projektov za dodelitev finančnih spodbud Sofinancer bo sredstva dodeljeval po vrstnem redu prejema popolne vloge. Vlagateljem se sredstva dodeljujejo, dokler niso razdeljena vsa sredstva. Vlogam, ki so prejete istočasno, vendar jim sredstev ni mogoče dodeliti v celoti, se sredstva dodelijo v enakih deležih glede na upravičene stroške. Zakoniti zastopnik sofinancerja ali od njega pooblaščena oseba, bo popolnim vlogam, ki izpolnjujejo vse pogoje iz tega razpisa, sredstva podeljeval s sklepom na podlagi odločitve komisije. Zoper sklep ima vlagatelj pravico vložiti pritožbo v 8 dneh od prejema sklepa. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljeni pogoji in merila za obravnavo vlog. O pritožbi odloča Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z vlagatelji, ki jim je bila dodeljena pravica do finančne spodbude. Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od prejema popolne vloge. Sofinancer in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta na podlagi pravnomočnega sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev. Vlagatelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi pravice do finančne spodbude, bodo morali v roku 8 dni od dokončnosti sklepa pristopiti k podpisu pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev finančne spodbude in do sredstev ne bodo upravičeni. 8. Izplačilo dodeljenih finančnih spodbud Finančna spodbuda bo izplačana prejemniku (v nadaljevanju: prejemnik) na podlagi zahtevka za sofinanciranje, ki je sestavni del Priloge 2 k Pogodbi o sofinanciranju, in mora vključevati tudi: – seznam preverjenih računov in računov s specifikacijo (datum izdaje računa se šteje za datum izvedbe projekta, če iz podatkov na računu oziroma posameznih verodostojnih dokumentov, priloženih dokumentaciji za izplačilo nepovratne finančne spodbude, ne izhaja drugače); – dokazila o plačilu celotnega računa (fotokopije plačane položnice –univerzalnega plačilnega naloga (UPN), potrdila (spletne) banke o opravljeni transakciji, blagajniški prejemek, itd.; izjava izvajalca ne šteje kot dokazilo o plačilu računa); – v primeru, da je bil za isto naložbo dodeljen tudi kredit Eko sklada, dokazila o nakazilu dodeljenega kredita; – končno poročilo izvedenega projekta s predvidenimi prihranki energije s predstavitvijo projekta; – originalno izjavo o zaključku naložbe, ki se nahaja na obrazcu št. 3 in ki jo za vsak izvedeni ukrep, za katerega je bila vlagatelju dodeljena pravica do nepovratne finančne spodbude, podpišeta prejemnik pravice do nepovratne finančne spodbude (oziroma vsi prejemniki pravice do nepovratne finančne spodbude skladno z odločbo o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude) in izvajalec posameznega ukrepa; – fotografije izvedene aktivnosti ter fotografije, ki označujejo pravilno označevanje projekta; – drugo dokumentacijo (smiselno glede na prijavljeni ukrep, namen), ki jo sofinancer utemeljeno zahteva. Znesek izplačila se uskladi s predloženim računom izvajalca ob upoštevanju razpisnih pogojev. Izplačilo sredstev se bo izvršilo glede na dejansko izkazane upravičene stroške, ki se povrnejo upravičencu največ v odobrenem deležu sofinanciranja. Izplačilo spodbude se izvede v 60 dneh po prejemu zgoraj navedenih dokazil o zaključku naložbe na bančni račun upravičenca. V primeru nezadostne višine zbranih sredstev za izplačilo spodbud v posameznem mesecu, se te izplačajo naknadno, ob prvem naslednjem prilivu sredstev na račun, ki je namenjen zbiranju teh sredstev, po vrstnem redu prejetja zahtevkov za izplačilo spodbude. 9. Drugo Kot del razpisnih pogojev se štejejo tudi tipska pogodba, vloga ter drugi obrazci, na katere se sklicuje ta razpis. Vlagatelj prevzema vsa jamstva in obveznosti, ki so navedene v teh dokumentih. Sofinancer lahko kadarkoli pozove vlagatelja, da poda pojasnitve vloge ali predloži druge izjave. Dodatne informacije o razpisu so na voljo na e-naslovu: petrolure@petrol.si. Vprašanja je potrebno poslati najkasneje šest delovnih dni pred končnim rokom za oddajo vlog. Vsi odgovori bodo objavljeni na spletni strani: www.petrol.si.
Petrol d.d., Ljubljana