Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 603-8/2014 Ob-2030/14 , Stran 950
Št. 603-8/2014 Ob-2030/14
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, kot koncedent in Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška, kotkoncesionar, na podlagi 12. člena Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Sklepa o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/14), objavljata
javni razpis
za izbor uporabnikov programa socialnih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) in pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2014
1. Pooblastilo za vodenje in odločanje v postopku javnega razpisa: Mestna občina Celje je z javnim pooblastilom v skladu z 12. in 23. členom Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 25/13), pooblastila koncesionarja Celeia d.o.o., Ugostiteljstvo, trgovina i putnička agencija, Geistlicha Emila 50, 51523 Baška, Republika Hrvaška (v nadaljevanju »Celeia d.o.o.«), za izvedbo in odločanje v postopku predmetnega javnega razpisa. 2. Predmet javnega razpisa Skladno s prejšnjo točko družba Celeia d.o.o. razpisuje: A. izbor uporabnikov za program kolonij socialno ogroženih predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program socialnih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat; B. subvencioniranje programa socialnih kolonij in sicer: i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brezplačnega programa upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS (prvi do tretji razred otroškega dodatka); ii. so do delne subvencije (v višini 33% cene programa) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka); C. izbor uporabnikov za program zdravstvenih kolonij predšolskih otrok in učencev s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: program zdravstvenih kolonij), v trajanju 10 dni na en obrat; D. subvencioniranje programa zdravstvenih kolonij, v trajanju 10 dni na en obrat, in sicer: i. so do polne subvencije oziroma do v celoti brezplačnega programa upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS (prvi do tretji razred otroškega dodatka); ii. so do delne subvencije (v višini 33% cene programa) upravičeni predšolski otroci in učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka). 3. Vsebina programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij Program socialnih kolonij in program zdravstvenih kolonij se bosta izvedla v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) v času med 30. junijem 2014 in 29. avgustom 2014. Čas trajanja posamezne kolonije (socialne in zdravstvene) je 10 dni. V okviru kolonije je za otroka/učenca zagotovljeno: – prevoz na lokacijo kolonije in nazaj; – prenočitev v več posteljnih sobah s skupnimi sanitarijami; – štirje obroki prehrane dnevno (zajtrk, kosilo in večerja ter popoldanska malica), neomejena količina čaja ali soka, kosilo pred odhodom, sendviči in napitek ob odhodu; – športna in družbena animacija; – 24-urno vzgojno varstvena oskrba; – dnevna prisotnost višje medicinske sestre, v primeru nastopa večjih zdravstvenih problemov pa zagotovitev takojšnjega prevoza do bližnjih bolnišnic (Baška, Krk, Reka) z lastnim vozilom. Posamezne socialne in zdravstvene kolonije se bodo predvidoma izvajale v naslednjih terminih: a) 30. 6. – 10. 7. 2014; b) 10. 7. – 20. 7. 2014; c) 20. 7.- 30. 7. 2014; d) 30. 7. – 9. 8. 2014; e) 9. 8. – 19. 8. 2014; f) 19. 8. – 29. 8. 2014. Kandidat lahko v svoji prijavi označi zaželeni termin (priporočeno), pri čemer pa si koncesionar Celeia d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi prezasedenosti posameznega termina ali starostne strukture posamezne skupine termina, kandidata razvrsti v drugi termin. Kolikor dodeljeni termin kandidatu ne bo ustrezal se lahko s koncesionarjem dogovori za drug termin, če je le-ta še prost ali pa odstopi od prijave v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4. Pogoji za prijavo: Prijava se odda na obrazcu, ki je priloga razpisa. A. Na javni razpis, naveden pod točko 2. A se lahko prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje; – so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obiskujejo osnovno šolo; – so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS (prvi do peti razred otroškega dodatka). Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Dokazilo: – kopija osebnega dokumenta otroka oziroma učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva, – kopija odločbe o otroškem dodatku za tekoče koledarsko leto 2014. B. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje cene programa socialnih kolonij, navedenih pot točko 2.B, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.A, ki so: i. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS (prvi do tretji razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 100% subvencije cene programa socialnih kolonij; ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do subvencije v višini 33% cene programa socialnih kolonij. C. Na javni razpis, naveden pod točko 2. C se lahko prijavijo otroci oziroma učenci (kandidat), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo stalno prebivališče v Mestni občini Celje; – so predšolski otroci v starosti, ko bodo prihodnje šolsko leto začeli obiskovati osnovno šolo oziroma obiskujejo osnovno šolo; – predložijo zdravnikovo potrdilo o zdravstveni indikacijikandidata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij. Prijavo na javni razpis oddajo starši, skrbniki in druge osebe, pri katerih je učenec v oskrbi. Dokazilo: – kopija osebnega dokumenta otroka oziroma učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva, – potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij (priloga obrazca). D. Za pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa zdravstvenih kolonij, navedenih pod točko 2.D, lahko kandidirajo prijavitelji iz točke 2.C, ki: i. so iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v RS (prvi do tretji razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do 100% subvencije cene programa zdravstvenih kolonij; ii. iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS (četrti in peti razred otroškega dodatka). Ti prijavitelji so upravičeni do subvencije v višini 33% cene programa socialnih kolonij. Dokazilo: – odločba o otroškem dodatku za tekoče koledarsko leto 2014. 5. Višina sredstev Višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za subvencioniranje cene programov socialnih kolonijje 84.075,00, višina razpoložljivih sredstev, namenjenih za subvencioniranje cene programov zdravstvenih kolonij je 50.038,80 EUR. Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Celje, proračunska postavka STM 2002202, konto 41330270. Predvidena subvencija cene posameznega programa socialnih kolonij je 475,00 EUR, kolikor gre za subvencijo v višini 100% cene, in 156,75 EUR, kolikor gre za subvencijo v višini 33% cene. Predvidena subvencija cene programa zdravstvenih kolonij je 310,80 EUR, kolikor gre za subvencijo v višini 100% cene, in 102,56 EUR, kolikor gre za subvencijo v višini 33% cene. V primeru morebitnega ostanka predvidenih sredstev po posameznem programu, se le ta lahko prerazporedijo. Na podlagi predloga razpisne komisije o prerazporeditvi odloči župan s sklepom. 6. Obvezna oblika in vsebina prijave Vsaka prijava mora obvezno vsebovati: – v celoti izpolnjen in podpisan obrazec za prijavo na razpis za izbor uporabnikov programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij v Celjskem domu v Baški (otok Krk, Hrvaška) ter pridobitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje storitev programa socialnih in programa zdravstvenih kolonij za leto 2014, – kopijo osebnega dokumenta otroka oziroma učenca, iz katerega je razvidno zadnje stalno prebivališče in datum rojstva, – odločbo o otroškem dodatku za leto 2014, kolikor se kandidat prijavlja na izbor uporabnikov programa socialnih kolonij ali izbor kandidatov za subvencioniranje cene programa zdravstvenih kolonij, – potrdilo zdravnika o zdravstveni indikaciji kandidata za udeležbo v programu zdravstvenih kolonij. Prijava se lahko kadarkoli do izdaje sklepa o izboru prekliče. Preklic prijave mora biti pisen. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://moc.celje.si/javna-narocila in http://www.celeia.si/prijave.php. Za dodatne informacije je na voljo Ivica Žemva, ki je dosegljiva na tel. 03/492-58-86, ali na elektronskem naslovu: info@celeia.si. 7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Vloge se oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Celeia d.o.o, Poslovna enota Celje, Kosovelova ulica 14, 3000 Celje, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za program socialnih in zdravstvenih kolonij za leto 2014«, do vključno 7. 5. 2014 (velja poštni žig priporočene poštne pošiljke). Neustrezno označene in nepravočasno prispele vloge razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene. 8. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo predvidoma 8. 5. 2014 (ob 12.15), v prostorih Celeia d.o.o. Poslovna enote Celje, Kosovelova ulica 14, Celje in ne bo javno. Vloge bo odprla in ocenila komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Pri odpiranju vlog razpisna komisija ugotavlja popolnost vlog. Vloga je popolna, če so predloženi vsi dokumenti, določeni v 4. točki. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo razpisna komisija v roku 3 dni od odpiranja kandidate pozvala, da vloge najkasneje do vključno 15. 5. 2014 dopolnijo. Dopolnitev se šteje za pravočasno, če je oddana priporočeno po pošti zadnji dan rok, to je 15. 5. 2014. Vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 5. točki, ali ne bodo vsebovale vseh dokumentov, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom za dopolnitev vloge, bodo zavržene. Vloge tistih kandidatov, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev iz 4. točke, bodo zavrnjene. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah bo na podlagi predloga razpisne komisije s sklepom odločilkoncesionar Celeia d.o.o. 9. Merila za izbor kandidatov V primeru, da bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje za kandidiranje na razpisu več, kot je razpisanih sredstev, se bodo razpisana sredstva dodelila po vrstnem redu popolnih vlog in višini povprečnega mesečnega dohodka na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku, pri čemer bodo imeli prednost kandidati z nižjim zneskom povprečnega mesečnega dohodka na osebo, do porabe sredstev za posamezen program, določenih v 5. točki razpisa. Popolna vloga za izbor oziroma upravičenosti do subvencije je tista, ki vsebuje vsa zahtevana dokazila in je vložena na način, določen v 6. in 7. točki razpisa. Kandidat bo v primeru nepopolne vloge pozvan k odpravi pomanjkljivosti v določenem roku 3 dni. Če bo kandidat pomanjkljivosti odpravil v navedenem roku, se bo štelo, da je vloga vložena takrat, ko so pomanjkljivosti odpravljene. Če vlagatelj pomanjkljivosti v navedenem roku ne bo odpravil, bo njegova vloga s sklepom zavržena. 10. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa O izbiri bodo vlagatelji obveščeni s sklepom koncesionarja Celeia d.o.o., najkasneje v roku tridesetih dni od odpiranja vlog. Kandidat, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in je bila njegova vloga s sklepom zavrnjena oziroma zavržena, se lahko pritoži na župana Mestne občine Celje v osmih dneh od prejema sklepa. Pritožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti. Šteje se, da je bila pritožba vložena tisti dan, ko je bila priporočena oddana na pošto. 11. Seznami izbranih kandidatov in upravičencev do subvencij Na podlagi seznama popolnih vlog iz 8. točke bo koncesionar Celeia d.o.o. pripravil sklepe o izboru, in sicer bo v istem sklepu odločeno tako o upravičenosti do udeležbe v posameznem programu kot tudi do upravičenosti do subvencioniranja cene posameznega programa. Ravno tako bo koncesionar pripravil tudi rezervno listo, s katere bo črpal kandidate, ki so sicer oddali popolne vloge, vendar na podlagi 9. točke niso bili izbrani. Te kandidate bo koncesionar v primeru odpovedi izbranega kandidata, obvestil o možnosti naknadnega izbora. Kolikor bo kandidat soglašal z naknadnim izborom bo izdan nov sklep o izboru, s katerim se bo nadomestil predhodni sklep o zavrnitvi vloge kandidata. V primeru, da izbrani kandidat pravočasno, to je najmanj 14 dni pred predvidenim odhodom, oziroma v upravičenim primerih tudi v krajšem roku (npr. nenadna bolezen) ne obvesti družbe Celeia o odpovedi in razlogih zanjo, ter kolikor odpoved ne bo upravičena, kandidat ne bo mogel kandidirati na javni razpis prihodnji dve leti. Upravičeni razlogi za odpoved so: – bolezen kandidata, ki se izkazuje z zdravniškim potrdilom, – smrt v ožji družini, – višja sila (naravne katastrofe ipd.). 12. Izplačilo subvencije Mestna občina Celje bo nepovratna sredstva subvencije izplačala koncesionarju skladno s Sklepom o določitvi subvencioniranja cene storitev počitniških kolonij za zdravstveno in socialno ogrožene predšolske otroke in učence s stalnim prebivališčem v Mestni občini Celje ter storitve poletnih šol v naravi osnovnih šol na območju Mestne občine Celje za leto 2014 (Uradni list RS, št. 20/14). V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
Mestna občina Celje Celeia d.o.o.