Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

769. Pravilnik o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 2461.

Za izvrševanje 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 40/12 – ZUJF in 46/13) ter na podlagi 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10 – ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12, 24/13, 75/13, 79/13, 108/13 in 15/14) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
1. člen
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 106/05, 20/06, 39/06, 79/06, 132/06, 47/07, 60/07, 17/09, 67/09, 93/09, 16/10, 104/10, 11/11, 29/11, 20/12, 97/12, 47/13, 51/13 in 55/13) se v drugem odstavku 2. člena v tabeli »Tip osebe javnega prava: ministrstvo (generalni direktorat), Razpon plačnega razreda: 56–57« črtata vrstici:
»
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
|Direktorat za evropske |B017103  |Generalni direktor |  57  |
|politike        |     |direktorata MIN  |    |
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
 
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
|Direktorat za evropsko |B017103  |Generalni direktor |  57  |
|kohezijsko politiko  |     |direktorata MIN  |    |
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
                                «,
vrstica:
»
+-----------------------+----------+--------------------+-------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni direktor | 57  |
|bilateralo       |     |direktorata MIN   |    |
+-----------------------+----------+--------------------+-------+
                                «
se nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:
»
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni direktor |  57  |
|bilateralo in evropske |     |direktorata MIN  |    |
|zadeve         |     |          |    |
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
                                «,
vrstica:
»
+-----------------------+----------+--------------------+-------+
|Direktorat za     |B017103  |Generalni direktor | 57  |
|regionalni razvoj in  |     |direktorata MIN   |    |
|evropsko teritorialno |     |          |    |
|sodelovanje      |     |          |    |
+-----------------------+----------+--------------------+-------+
                                «
se nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:
»
+-----------------------+---------+--------------------+--------+
|Direktorat za     |B017103 |Generalni direktor |  57  |
|regionalni razvoj   |     |direktorata MIN   |    |
+-----------------------+---------+--------------------+--------+
                                «,
vrstica:
»
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
|Direktorat za javne  |B017103  |Generalni direktor |  56  |
|službe varstva okolja |     |direktorata MIN  |    |
|in investicije v    |     |          |    |
|okolje         |     |          |    |
+-----------------------+----------+-------------------+--------+
                                «
se nadomesti z novo vrstico, ki se glasi:
»
+-----------------------+---------+---------------------+-------+
|Direktorat za vode in |B017103 |Generalni direktor  | 56  |
|investicije      |     |direktorata MIN   |    |
+-----------------------+---------+---------------------+-------+
                                «.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2014/7
Ljubljana, dne 21. marca 2013
EVA 2014-1711-0048
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve