Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

816. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 2524.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 27/08, 76/08, 79/09 in 51/10), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odl. US, 93/05 – ZVMS, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10 – ZRud-1A, 20/11 – Odl. US in 57/12) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine Štore na 19. redni seji dne 12. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra naslednjim nepremičninam:
– parc. št. 1166/6, k.o. Prožinska vas – cesta v izmeri 138 m2.
2. člen
V zemljiški knjigi se pri vseh nepremičninah iz prejšnjega člena dovoli izbris zaznambe javnega dobra.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0063/2012-6
Štore, dne 15. marca 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.