Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

821. Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda, stran 2527.

Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ki jo zastopa župan Mohor Bogataj na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS), Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/07 popr.), 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12, 39/13; v nadaljevanju: ZPCP-2), 44. člena Statuta Mest­ne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju: Statut), Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11 in 107/12), Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu (Uradni list RS, št. 47/13) sprejema
S K L E P
o določitvi obveznih linij in voznega reda
1. člen
(1) V okviru območja izvajanja mestnega linijskega prevoza, ki ga opredeljuje 6. člen Odloka o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu, ki ga je na 24. seji dne 22. 5. 2013 sprejel Mestni svet Mestne občine Kranj (odslej: Odlok), se s tem sklepom opredeljujejo obvezne linije, na katerih se izvaja mestni linijski prevoz v Mestni občini Kranj in vozni red predmetnih linij.
(2) Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda predstavlja obvezni sestavni del koncesijske pogodbe za izvajanje gospodarske javne službe linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Kranj (odslej: koncesijska pogodba), ki se sklepa na podlagi Odloka.
2. člen
Linije mestnega linijskega prevoza po koncesijski pogodbi so sledeče:
PROGA 1  Kolodvor–Globus–Primskovo–Planina–Qlandia–
      Hrastje
PROGA 2  Globus–Primskovo–Planina–Stražišče–Globus
PROGA 3  Globus–Stražišče–Planina–Primskovo–Globus
PROGA 4  Žabnica–Sp. Bitnje–Stražišče–Globus–Struževo
PROGA 5  Globus–Primskovo–Britof–Suha–Kokrica–Rupa–
      Globus
PROGA 6  Globus–Rupa–Kokrica–Suha–Britof–Primskovo–
      Globus
PROGA 7  Globus–Kokrica–Bobovek–Srakovlje-Mlaka–
      Globus
PROGA 8  Kranj–Drulovka–Breg–Podreča
PROGA 11  Predoslje–Primskovo–Planika
PROGA 12  Kranj–Stražišče–Besnica
PROGA 14  Globus–Svarje–Povlje–Babni vrt–Žablje–
      Tatinec–Kranj–Globus
PROGA 15  Kolodvor–Planina–Primskovo (Dolnov) –
      Supernova–Kolodvor.
3. člen
(1) Kolikor koncesionar tekom izvajanja koncesijske pogodbe predlaga spremembo voznega reda, dodatne linije, podaljšanje ali spajanje obveznih in/ali dodatnih linij, ter postajališča na teh linijah, kolikor oceni, da bi predmetne spremembe izboljšale časovno in prostorsko dostopnost ali izboljšale ekonomske kazalce vezane na izvajanje gospodarske javne službe, je navedene predloge dolžna Mestna občina Kranj proučiti in v roku 30 dni od prejetega predloga sprejeti odločitev glede smotrnosti in sprejemljivosti predlagane spremembe.
(2) Na podlagi predloga koncesionarja ali na lastno pobudo mora koncedent z izdajo novega sklepa sprejeti spremembo voznega reda, dodatne linije, podaljšanje ali spajanje obveznih in/ali dodatnih linij, ter postajališč na teh linijah, kolikor standard dostopnosti iz 7. člena Odloka ni več dosežen.
(3) Določbe tega člena se uporabljajo v primeru sprememb linije, ki pomenijo trajno spremembo poteka linije, vključno z njeno delno opustitvijo ali spremembo smeri vožnje na posamični liniji.
4. člen
(1) Kot začasna sprememba linij in/ali voznega reda se šteje sprememba, ki ne traja dlje od 90 dni od uvedbe spremembe linij in ali voznega reda, ki je določen z vsebino Sklepa.
(2) V primeru začasnih sprememb zaradi predvidljivih ali nepredvidljivih okoliščin, ki jih opredeljuje 12. in 13. člen Odloka, ki povzročijo začasne opustitve določenih prevozov ali spremembo voznega reda, se začasna sprememba izvede na podlagi pisnega dogovora med koncedentom in koncesionarjem.
5. člen
(1) Z nastopom spremembe linije in/ali voznega reda je dolžan koncesionar navedeno spremembo posodobiti na vseh relevantnih mestih. Rok za posodobitev je pred nastopom spremembe oziroma najkasneje v roku 24 ur od uveljavitve spremembe.
(2) Skladno s četrtim odstavkom 8. člena Odloka se kot prioriteta za usklajevanje voznega reda mestnega linijskega prometa na območju Gorenjske vozni red mestnega linijskega prometa primarno usklajuje z voznim redom za medmestni potniški promet in po uskladitvi z njim z voznim redom šolskih prevozov.
(3) Koncesionar je dolžan v predhodnem odstavku citirane vozne rede usklajevati najmanj enkrat letno.
6. člen
(1) Veljavnost tega sklepa, dodatnih oziroma novih sklepov, ki obravnavajo cene prevoznih storitev, je pogojena s potrditvijo s strani Mestnega sveta Mestne občine Kranj.
(2) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi obveznih linij in voznega reda št. 371-369/2011-62-(46/07).
(3) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-369/2011-68-46/07
Kranj, dne 26. marca 2014
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj l.r.