Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-1946/14 , Stran 960
Ob-1946/14
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF 57/12 – ZPCP-2D), 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1), 26. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza (MUV, št. 23–24. 9. 2010) ter 58. člena Pravil Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze Svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza. Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat (m/ž), ki izpolnjuje naslednje pogoje: – ima visokošolsko izobrazbo, – pedagoško-andragoško izobrazbo, – strokovni izpit, – najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta v izobraževanju odraslih. Mandat direktorja traja pet let. Dodatno so zaželena še naslednja znanja in sposobnosti: vodstvene in organizacijske sposobnosti za vodenje zavoda; izkazani delovni rezultati pri pedagoškem in andragoškem delu iz katerih izhaja, da bo kandidat (m/ž) lahko uspešno opravljal dela in naloge direktorja (m/ž). Kandidati (m/ž) morajo k pisnim dokazilom o izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev k prijavi na razpis priložiti še življenjepis o dosedanjem delu ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, delovnih izkušnjah; potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat (m/ž) ni v kazenskem postopku, življenjepis o dosedanjem delu ter program poslovnega in programskega razvoja zavoda na mandatno obdobje) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza, Maistrova ulica 5, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za direktorja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza