Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

830. Uredba o napotitvi uslužbencev policije v druge organizacije
831. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica

MINISTRSTVA

873. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu

USTAVNO SODIŠČE

832. Odločba o razveljavitvi Zakona o davku na nepremičnine in o ugotovitvi, da je Zakon o množičnem vrednotenju, kolikor se nanaša na množično vrednotenje nepremičnin zaradi obdavčevanja nepremičnin, v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

874. Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

833. Spremembe in dopolnitve Statuta Univerze v Ljubljani

OBČINE

Braslovče

834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014
835. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Cerklje na Gorenjskem

836. Cenik obračuna storitve gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne vode v občinah Domžale, Kamnik, Mengeš, Cerklje na Gorenjskem, Komenda in Trzin

Dobrepolje

837. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje
838. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Dobrepolje
839. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april–maj 2014

Gorenja vas-Poljane

840. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane

Gornji Petrovci

841. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014
842. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja obveznih gospodarskih javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov in prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Gornji Petrovci
843. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
844. Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest med volilno kampanjo za volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament
871. Pravilnik o izbiri in vrednotenju programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov, ki jih financira in sofinancira Občina Gornji Petrovci
872. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci

Ig

845. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (uradno prečiščeno besedilo)

Ilirska Bistrica

846. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju april–junij 2014

Ljubljana

847. Sklep o potrditvi predloga Elaborata družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD – KANALIZACIJA d.o.o. o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
848. Cenik storitev gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Metlika

849. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Metlika
850. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Metlika

Mozirje

851. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2013
852. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Mozirje

Semič

853. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2013
854. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Semič
855. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Semič
856. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič

Sevnica

857. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica
858. Zaključni račun proračuna Občine Sevnica za leto 2013
859. Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica
860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica
861. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica
862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica
864. Sklep o potrditvi elaboratov in predračunskih lastnih cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
865. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
866. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Straža

867. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Straža
868. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Straža
869. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Straža
870. Sklep o potrditvi cen in subvencij cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Straža

POPRAVKI

875. Popravek Slovenskega poslovnofinančnega standarda 7 – Pregled poročil ocenjevalcev vrednosti
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti