Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

853. Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2013, stran 2614.

Na podlagi tretjega odstavka 62. člena in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 in 101/13 – ZIPRS1415), Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10) ter 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 20. 3. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Semič za leto 2013
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2013 izkazuje:
+------------+-----------------+-----------------+--------------+
|      |   Bilanca   | Račun finančnih |   Račun  |
|      |  prihodkov  |terjatev naložb v| financiranja |
|      | in odhodkov v |    EUR    |   v EUR  |
|      |    EUR    |         |       |
+------------+-----------------+-----------------+--------------+
|Prihodki  |   5.102.572,93|    /    |       /|
+------------+-----------------+-----------------+--------------+
|Odhodki   |   4.967.670,72|    /    |  180.723,24|
+------------+-----------------+-----------------+--------------+
|Presežek  |    134.902,21|    /    |       /|
+------------+-----------------+-----------------+--------------+
|Primanjkljaj|         |         |  180.723,24|
+------------+-----------------+-----------------+--------------+
3. člen
Za skupni primanjkljaj bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v višini 45.821,03 EUR, se zmanjša konto 9009 – Splošni sklad za drugo.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni deli tega zaključnega računa.
5. člen
Zaključni račun proračuna Občine Semič za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, splošni in posebni del ter načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Semič.
Št. 450-01/2014-5
Semič, dne 21. marca 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost