Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

841. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014, stran 2578.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US: U-I-176/08-10 in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 21. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Gornji Petrovci za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |     v eurih|
+----------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto   |    Proračun|
|                       |    leta 2014|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)  |  2.661.108,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  2.522.986,19|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  1.816.362,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček    |  1.679.392,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    91.620,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    45.350,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |706 Drugi davki            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |   706.624,19|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |    89.530,00|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     300,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |     200,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |      0,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |   616.594,19|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |    17.561,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    17.561,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |      0,00|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   120.561,21|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   120.561,21|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |      0,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna Evr.  |        |
|   |unije                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |787 Prejeta sredstva iz Evropske unije |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  2.838.480,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   926.064,90|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   150.157,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    26.034,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   625.873,90|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |   121.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    3.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   841.185,93|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |    11.776,84|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   477.059,87|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   155.764,95|
|   |in ustanovam              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   196.584,27|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  1.059.066,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  1.059.066,40|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |    12.162,77|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim  |      0,00|
|   |in fizičnim osebam, ki niso pror. upor.|        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investicijski transferi      |    12.162,77|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –177.371,60|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev    |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |      0,00|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |    1.520,00|
|   |DELEŽEV                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |440 Dana posojila           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev   |    1.520,00|
|   |in finančnih naložb          |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova |      0,00|
|   |privatizacije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v |      0,00|
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega|        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |    –1.520,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)         |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –178.891,60|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali|        |
|   |+                   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) |   177.371,60|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   178.891,60|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo – ali 0  |   178.891,60|
|   |ali +                 |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gornji Petrovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse, ki se uporabijo za namene, določene v Zakonu o varstvu pred požarom;
2. okoljska dajatev za obremenjevanje vode, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;
3. okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se uporabi za namene po Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z odločbo Ministrstva za okolje in prostor;
4. prihodki iz naslova turistične takse, ki se uporabljajo za namene, določene v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma;
5. prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;
6. prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;
7. prihodki od občanov, ki se namenijo za namene, za katere se zbirajo;
8. drugi namenski prihodki proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi proračunskimi postavkami znotraj podprograma, med podprogrami v okviru glavnih programov in med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan na predlog neposrednega uporabnika.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna med proračunskim letom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2014 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70  % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2015 70  % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 70  % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25  % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20  % izhodiščne vrednosti odloča župan. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20  % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen
(proračunski sklad)
Proračunski sklad je:
1. podračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2014 oblikuje v višini 3.000,00 eurov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 3.000,00 eurov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2014 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 250,00 eurov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine
Župan je pooblaščen, da lahko v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna, ko izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, za začasno kritje odhodkov najame premostitveno kratkoročno posojilo, ki pa mora biti vrnjeno do konca proračunskega leta.
Občina Gornji Petrovci v letu 2014 ne bo izdajala poroštev.
11. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna, in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2014 ne smejo zadolžiti.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje v letu 2014 ne smejo izdajati poroštev.
12. člen
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina v letu 2014 ne bo zadolžila.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2015)
V obdobju začasnega financiranja Občine Gornji Petrovci v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-2
Gornji Petrovci, dne 24. marca 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti