Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

840. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane, stran 2577.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1-B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter v povezavi z 8. in 9. členom Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 85/13) je župan Občine Gorenja vas - Poljane sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane
1. člen
Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni list RS, št. 48/10, v nadaljevanju: OPN).
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane je dne 1. 6. 2010 sprejel Odlok o občinskem prostorskem načrtu.
V času veljavnosti OPN se je pri njegovi uporabi izkazalo, da je v potrebno mestoma vsebino besedilnega in grafičnega dela dopolniti, spremeniti oziroma natančneje definirati.
Pobude za spremembe in dopolnitve OPN so bil podane s strani fizičnih in pravnih oseb, upravne enote in občine. Poleg tega so se v času od sprejema OPN spremenili nekateri predpisi, ki vplivajo na vsebino OPN, kar je potrebno v OPN upoštevati.
Spremembe in dopolnitve OPN se bodo nanašale na določila besedilnega in grafičnega dela OPN.
3. člen
Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka, po katerem se spremembe in dopolnitve izvedejo
Območje sprememb namenske rabe prostora OPN se nanaša na podane pobude pri določanju namenske rabe v postopku sprejemanja OPN. Območje sprememb se nanaša na celotno območje občine.
Spremembe in dopolnitve OPN se izvajajo v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju po rednem postopku.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z ZPNačrt in smernicami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen
Roki za pripravo prostorskega načrta
+-------------------------------------+-------------------------+
|        Faza         |     Roki      |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava osnutka sprememb      |30 dni po sprejetih   |
|in dopolnitev OPN          |stališčih do pobud    |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev prvih mnenj na spremembe |30 dni po oddaji vloge  |
|in dopolnitve OPN in pridobitev   |             |
|odločbe               |             |
|o CPVO                |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka    |30 dni po pridobitvi   |
|sprememb in dopolnitev OPN      |vseh mnenj        |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Prva obravnava dopolnjenega osnutka |prva naslednja seja OS  |
|SD OPN na seji OS          |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Javna razgrnitev in javna obravnava |8 dni po objavi javnega |
|dopolnjenega osnutka OPN       |naznanila, traja 30 dni |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava in sprejem stališč do    |30 dni po zaključku   |
|pripomb               |javne razgrnitve     |
|ter predlogov z javne razgrnitve   |             |
|in obravnave             |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava predloga SD OPN na osnovi  |30 dni od potrditve   |
|potrjenih stališč do pripomb     |stališč         |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Pridobitev drugih mnenj nosilcev  |30 dni          |
|urejanja prostora          |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Izdelava dopolnjenega predloga OPN |30 dni po prejemu vseh  |
|                   |mnenj          |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Druga obravnava in sprejem sprememb |Prva naslednja seja OS  |
|in dopolnitev odloka OPN       |             |
+-------------------------------------+-------------------------+
|Objava odloka o spremembah      |takoj po sprejemu    |
|in dopolnitvah OPN v uradnem glasilu |na seji         |
+-------------------------------------+-------------------------+
V rokih za pripravo OPN niso zajete aktivnosti v zvezi s pripravo in vodenjem postopka celovite presoje vplivov na okolje.
6. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice za načrtovanje in mnenja glede načrtovanih prostorskih ureditev
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN so:
1. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor;
2. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo;
3. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
4. Zavod za gozdove Slovenije;
5. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje;
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za jedrsko varnost;
7. Zavod RS za varstvo narave;
8. Ministrstvo kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
9. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo;
10. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za promet;
11. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo;
12. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
13. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko;
14. Agencija za radioaktivne odpadke;
15. Telekom Slovenije d.d.;
16. Elektro Primorska d.d.;
17. ELES d.o.o.;
18. Elektro Gorenjska d.d.;
19. Elektro Ljubljana d.d.;
20. Občina Gorenja vas - Poljane, režijski obrat – Izvajalec GJS.
Krajevne skupnosti v občini so vabljene, da podajo svoja priporočila.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da je izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, pripravljavec zagotovi izdelavo okoljskega poročila.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Gorenja vas - Poljane.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti sklepa
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor, ter sosednjim občinam.
Sklep se objavi na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Št. zadeve: 3500-01/2014-01
Gorenja vas, dne 14. marca 2014
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost