Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

830. Uredba o napotitvi uslužbencev policije v druge organizacije, stran 2545.

Za izvrševanje drugega stavka 39. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13 in 11/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o napotitvi uslužbencev policije v druge organizacije
1. člen
(vsebina)
Ta uredba ureja postopek napotitve uslužbencev policije v druge organizacije, način prijave in izbire kandidatov, prenehanje dela napotenih oseb v drugi organizaciji, poročanje o delu ter finančno spremljanje napotitve.
2. člen
(pomen izrazov)
Pomen izrazov v tej uredbi:
1. »druga organizacija« je organizacija, ki nima statusa mednarodne organizacije ali mednarodne civilne misije in ki s svojim mednarodnim delovanjem lahko prispeva k uresničevanju interesov Republike Slovenije na področju mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju varnosti in notranjih zadev;
2. »napotena oseba« je uslužbenec policije, ki je za določen čas napoten v drugo organizacijo in je v delovnem razmerju v policiji;
3. »pristojna enota« je notranja organizacijska enota policije, pristojna za mednarodne policijske operacije.
3. člen
(dogovor o sodelovanju)
(1) Uslužbenci policije se v drugo organizacijo napotijo na podlagi dogovora o sodelovanju, ki ga z drugo organizacijo sklene minister za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: minister). Dogovor vsebuje strateške ali operativne cilje policije za sodelovanje, ki pri napotitvi upoštevajo interese iz 1. točke prejšnjega člena.
(2) Dogovor o sodelovanju poleg vsebine iz prejšnjega odstavka vsebuje še zlasti naslednje sestavine:
– opredelitev oblik sodelovanja na posameznih področjih dela policije;
– koristi oziroma prednosti napotitve v primerjavi z drugimi oblikami sodelovanja;
– obdobje in število uslužbencev za napotitev ter splošne ali posebne pogoje druge organizacije za napotitev;
– finančno ovrednotenje napotitve in drugih oblik sodelovanja;
– delitev stroškov med strankama pri napotitvi;
– določbo, da se povračilo stroškov napotene osebe s strani druge organizacije izvaja izključno na račun ministrstva, pristojnega za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
– čas veljavnosti dogovora ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki urejajo prevzemanje finančnih obveznosti;
– možnost odpovedi dogovora o sodelovanju zaradi spremembe javnofinančnega stanja ministrstva kot pogodbene stranke.
(3) O nameravanem podpisu dogovora o sodelovanju se seznani Vlada Republike Slovenije.
4. člen
(izbirna komisija)
(1) Postopek izbire uslužbencev policije za vsako napotitev posebej izvede izbirna komisija, ki jo na predlog generalnega direktorja policije s sklepom imenuje minister. Izbirno komisijo sestavljajo predstavnika pristojne enote in enote policije glede na področje dela, ki ga bo opravljala napotena oseba, ter predstavnik notranje organizacijske enote ministrstva, pristojne za mednarodno sodelovanje.
(2) Minister v sklepu iz prejšnjega odstavka določi tudi merila za izbiro in metode preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.
(3) Izbirni komisiji zagotavlja strokovno-tehnično pomoč notranja organizacijska enota ministrstva, pristojna za kadre.
5. člen
(pogoji za napotitev)
Kandidat za napotitev mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je uslužbenec policije;
– splošne ali posebne pogoje, ki jih določi druga organizacija;
– pogoje, ki jih za posamezno napotitev določi policija, zlasti glede zahtevane izobrazbe, ustreznega znanja in delovnih izkušenj na delovnih področjih, za katera kandidat kandidira, ter da kandidat ni bil disciplinsko kaznovan in ni v disciplinskem postopku.
6. člen
(notranja objava)
(1) Poziv k prijavi kandidatov za napotitev v drugo organizacijo se opravi na podlagi notranje objave v policiji. Objava mora vsebovati podatke o:
– drugi organizaciji, v okviru katere se bodo opravljale naloge;
– državi oziroma kraju, kjer se bodo opravljale naloge;
– zahtevanih pogojih za opravljanje nalog;
– okvirni vsebini dela;
– času trajanja napotitve;
– dokazilih, ki jih mora kandidat priložiti prijavi;
– roku in naslovu za vlaganje prijav ter o roku za obveščanje o izbiri;
– osebi, ki bo dajala informacije o postopku notranje objave.
(2) Razpisni rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od osem dni.
7. člen
(postopek izbire)
(1) Izbirna komisija prejete prijave preveri glede izpolnjevanja pogojev in izloči kandidate, ki ne izpolnjujejo pogojev ali pošljejo prepozno ali nepopolno prijavo. Kandidate, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za napotitev, izbirna komisija uvrsti v izbirni postopek.
(2) Izbirna komisija generalnemu direktorju policije predloži poročilo o izvedbi izbirnega postopka z obrazložitvijo seznama kandidatov, ki so ob upoštevanju meril iz drugega odstavka 4. člena te uredbe po njeni oceni glede na strokovno usposobljenost primerni za opravljanje nalog v drugi organizaciji. Generalni direktor policije med temi kandidati izbere tistega, ki je po njegovi presoji najprimernejši.
(3) Če izbirna komisija oceni, da nobeden od prijavljenih kandidatov ni primeren za napotitev, o tem pisno z obrazložitvijo seznani generalnega direktorja policije. Na zahtevo generalnega direktorja policije se postopek notranje objave lahko ponovi.
8. člen
(aneks k pogodbi o zaposlitvi)
Z izbranim kandidatom se najpozneje v osmih dneh po prejemu obvestila o izbiri sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi. V aneksu k pogodbi o zaposlitvi se poleg sestavin, določenih z zakonom, ki ureja sistem javnih uslužbencev, opredelijo plača in drugi prejemki napotene osebe v skladu z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju, obveznosti napotene osebe, kot izhajajo iz 10. člena te uredbe, ter morebitne druge medsebojne obveznosti in pravice v času napotitve.
9. člen
(obdobje napotitve)
Obdobje napotitve se določi skladno z dogovorom o sodelovanju in lahko traja največ tri leta. Napotena oseba lahko ponovno kandidira za napotitev v isto drugo organizacijo po postopku in na način, določen s to uredbo.
10. člen
(oprema policije in sporočanje podatkov)
(1) Napoteni osebi se lahko dodelijo v uporabo službeno vozilo, oprema za mobilno komuniciranje in druga oprema policije, če so izpolnjeni pogoji za dodelitev, določeni v veljavnih predpisih in internih aktih.
(2) Napotena oseba mora notranji organizacijski enoti ministrstva, pristojni za kadre, sporočiti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na njen delovnopravni položaj.
(3) Če gre za nakazilo, ki je v nasprotju s šesto alinejo 3. člena te uredbe, mora napotena oseba ministrstvu najpoz­neje v petih delovnih dneh sporočiti višino zneskov vseh plačil, povračil, nadomestil in drugih prejemkov, ki ji jih je druga organizacija izplačala neposredno na njen transakcijski račun.
11. člen
(prenehanje napotitve)
(1) Napotena oseba preneha opravljati delo v drugi organizaciji:
– s potekom obdobja napotitve;
– s sporazumno razvezo aneksa k pogodbi o zaposlitvi iz 8. člena te uredbe;
– z odpovedjo aneksa k pogodbi o zaposlitvi v primerih, ki so določeni v drugem odstavku tega člena.
(2) Delodajalec lahko aneks k pogodbi o zaposlitvi iz 8. člena te uredbe odpove brez odpovednega roka in napoteno osebo predčasno odpokliče z opravljanja dela v drugi organizaciji iz naslednjih razlogov:
– če odpoklic zahteva druga organizacija;
– če napotena oseba na podlagi zdravstvene ocene delovne zmožnosti ni več sposobna opravljati dela, za opravljanje katerega je bila napotena;
– če napoteni osebi preneha delovno razmerje v policiji;
– če napotena oseba ravna v nasprotju z navodili in odredbami delodajalca ali druge organizacije;
– zaradi spremembe javnofinančnega stanja delodajalca;
– če prenehajo razlogi za napotitev.
12. člen
(odgovornost in poročanje)
Napotena oseba je v času napotitve odgovorna vodji pristojne enote, ki ji zaradi vsebinskega spremljanja napotitve o svojem delu poroča mesečno, letno in na posebno zahtevo vodje pristojne enote.
13. člen
(finančno spremljanje napotitve)
Zaradi sledljivosti stroškov in finančnega ocenjevanja sodelovanja s posamezno drugo organizacijo se v notranji organizacijski enoti ministrstva, pristojni za finančna opravila, uvede analitika proračunskega uporabnika za obdobje veljavnosti dogovora o sodelovanju s posamezno organizacijo skladno s pravilnikom ministrstva, ki ureja finančno poslovanje in izvajanje javnih naročil in javnih razpisov.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00717-7/2014
Ljubljana, dne 27. marca 2014
EVA 2014-1711-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek l.r.
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti