Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

834. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014, stran 2563.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl US, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 14/10 – odl US, 51/10, 84/10 – odl US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 26. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2014 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------------------+------------------------------+-------------+
|Skupina/Podskupina|               |   V eurih|
|Kontov      |               |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |     |Besedilo           |   Proračun|
|    |     |               |  leta 2014|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|A.   |     |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |I.    |SKUPAJ PRIHODKI        |  6.186.422|
|    |     |(70+71+72+73+74+78)      |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |  4.240.278|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|70   |     |DAVČNI PRIHODKI        |  3.404.413|
|    |     |(700+703+704+706)       |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |700   |Davki na dohodek in dobiček  |  3.002.023|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |703   |Davki na premoženje      |   267.990|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |704   |Domači davki na blago in   |   134.400|
|    |     |storitve           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |706   |Drugi davki          |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|71   |     |NEDAVČNI PRIHODKI       |   835.865|
|    |     |(710+711+712+713+714)     |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |710   |Udeležba na dobičku in dohodki|   182.315|
|    |     |od premoženja         |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |711   |Takse in pristojbine     |    4.000|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |712   |Denarne kazni         |    3.100|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |713   |Prihodki od prodaje blaga in |      0|
|    |     |storitev           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |714   |Drugi nedavčni prihodki    |   646.450|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|72   |     |KAPITALSKI PRIHODKI      |   150.350|
|    |     |(720+721+722)         |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |720   |Prihodki od prodaje osnovnih |      0|
|    |     |sredstev           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |721   |Prihodki od prodaje zalog   |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |722   |Prihodki od prodaje zemljišč |   150.350|
|    |     |in neopredmetenih dolgoročnih |       |
|    |     |sredstev           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|73   |     |PREJETE DONACIJE (730+731)  |    35.000|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |730   |Prejete donacije iz domačih  |    35.000|
|    |     |virov             |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |731   |Prejete donacije iz tujine  |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|74   |     |TRANSFERNI PRIHODKI (740)   |  1.760.794|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |740   |Transferni prihodki iz drugih |   521.973|
|    |     |javnofinančnih institucij   |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |741   |Prejeta sredstva iz državnega |  1.238.821|
|    |     |proračuna iz sredstev     |       |
|    |     |proračuna EU         |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  6.611.729|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|40   |     |TEKOČI ODHODKI        |  1.321.575|
|    |     |(400+401+402+403+409)     |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |400   |Plače in drugi izdatki    |   286.300|
|    |     |zaposlenim          |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |401   |Prispevki delodajalcev za   |    42.700|
|    |     |socialno varnost       |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |402   |Izdatki za blago in storitve |   909.575|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |403   |Plačila domačih obresti    |    18.000|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |409   |Rezerve            |    65.000|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|41   |     |TEKOČI TRANSFERI       |  1.437.728|
|    |     |(410+411+412+413+414)     |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |410   |Subvencije          |    34.070|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |411   |Transferi posameznikom in   |   974.550|
|    |     |gospodinjstvom        |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |412   |Transferi neprofitnim org. in |   170.708|
|    |     |ustanovam           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |413   |Drugi tekoči domači transferi |   258.400|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |414   |Tekoči transferi v tujino   |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|42   |     |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)  |  3.758.246|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |420   |Nakup in gradnja osnovnih   |  3.758.246|
|    |     |sredstev           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|43   |     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |    94.180|
|    |     |(431+432)           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |431   |Investicijski transferi    |    47.900|
|    |     |pravnim in fizičnim osebam,  |       |
|    |     |ki niso proračunski upor.   |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |432   |Investicijski transferi    |    46.280|
|    |     |proračunskim uporabnikom   |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |III.   |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.- |   –425.307|
|    |     |II.              |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|B.   |     |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN  |       |
|    |     |NALOŽB            |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|75   |IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |     500|
|    |     |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV|       |
|    |     |(750+751+752)         |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |750   |Prejeta vračila danih posojil |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |751   |Prodaja kapitalskih deležev  |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |752   |Kupnine iz naslova      |     500|
|    |     |privatizacije         |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|44   |V.    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |       |
|    |     |KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |     |(440+441+442+443)       |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |440   |Dana posojila         |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |441   |Povečanje kapitalskih deležev |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |442   |Poraba sredstev kupnin iz   |       |
|    |     |naslova privatizacije     |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |443   |Povečanje namenskega     |       |
|    |     |premoženja v javnih skladih  |       |
|    |     |in drugih osebah j. p.    |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN|     500|
|    |     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |       |
|    |     |(IV.-V.)           |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|C.   |     |RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|50   |VII.   |ZADOLŽEVANJE (500)      |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |500   |Domače zadolževanje      |      0|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|55   |VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)     |   124.020|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |550   |Odplačila domačega dolga   |   124.020|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |   –548.827|
|    |     |SREDSTEV NA RAČUNIH      |       |
|    |     |(I.+IV.+VII.-II.-V-VIII.)   |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |X.    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)|   –124.020|
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.- |   425.307|
|    |     |VIII.-IX.)          |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |XII.   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE|   550.000|
|    |     |31. 12. PRETEKLEGA LETA    |       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
|    |9009   |Splošni sklad za drugo (ocena)|       |
+--------+---------+------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.
3. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410/3/2014
Braslovče, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti