Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

859. Odlok o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica, stran 2638.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o urejanju vrtičkarstva v Občini Sevnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji za urejanje dejavnosti vrtičkarstva, dajanje vrtičkov v zakup ter rabo in vzdrževanje vrtičkov na zemljiščih, ki so v lasti Občine Sevnica.
2. člen
Vrtiček po tem odloku je zemljišče namenjeno za pridelavo vrtnin in sadja ter gojenja okrasnih rastlin za lastne potrebe, ki je lahko ograjeno z žično ograjo. Žična ograja je lahko izvedena tudi v kombinaciji z živo mejo.
Vrtičkarstvo je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in sadja ter gojenje okrasnih rastlin z namenom samooskrbe in negospodarske pridelave.
Splošni pogoji ureditve, rabe, vzdrževanja, nadzora in drugih določb tega odloka veljajo za dejavnost skupinskega vrtičkarstva, ki se v občini odvija na zemljiščih v lasti Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina).
3. člen
Naloge v zvezi z oddajo vrtičkov, ki so v lasti občine, v skladu z določili tega odloka opravlja strokovna služba občine.
II. POGOJI UREJANJA VRTIČKOV
4. člen
Zemljišča, ki so trajno ali začasno primerna za dejavnost vrtičkarstva, parcelacijo zemljišč in določitev velikosti parcele vrtička, določi strokovna služba Občine Sevnica.
Občina lahko odda vrtiček v zakup s pripadajočim objektom za shranjevanje orodja (lopa). V kolikor občina odda vrtiček v zakup brez pripadajočega objekta, lahko zakupnik sam postavi tipsko lopo na podlagi idejne zasnove, ki je sestavni del zakupne pogodbe in je določena s tem odlokom.
Idejna zasnova lope je razvidna iz grafične priloge. Predpisan tlorisni gabarit lope znaša 2 x 2 m, višina pa 2,5 m z maksimalnim odstopanjem gabaritov ±15 %. Lopa je izdelana iz smrekovega lesa.
Lopa je prekrita z enokapno ali dvokapno streho iz bitumenske lepenke ali pločevine. V obeh izvedbah mora biti barva strehe rdeča, siva ali rjava. Obliko strehe (eno ali dvokapnico) za posamezno območje vrtičkov določi strokovna služba občine. Kolikor je izvedena površinska zaščita lesa, mora biti le-ta izvedena z brezbarvno lazuro, ki pušča naravno teksturo in barvo lesa vidno.
Lopa je postavljena na točkovne temelje ali utrjeno nasutje. Mikrolokacija postavitve lope na parceli je določena v grafični prilogi, ki se izdela za posamezno območje vrtičkov. Utrjeno nasutje ali tlakovane površine okoli lope skupaj ne smejo presegati 15 m². Gojenju vrtnin mora biti namenjeno najmanj polovica površine celotnega vrtička.
Rastlinjaki na vrtičku so po odloku lahko postavljeni od 1. marca do 31. oktobra. Dovoljen maksimalni tlorisni gabarit rastlinjaka znaša 12 m², višina pa do 2,3 m. Za večje dimenzije od dopustnih je potrebno pridobiti posebno soglasje občine. Stabilno in trdo ogrodje rastlinjaka je lahko narejeno iz plastičnih, jeklenih ali lesenih profilov. Profili morajo omogočati lahko montažo in demontažo. Za ogrodje rastlinjaka je prepovedana uporaba fiksnih in težje prenosljivih ogrodij.
Na vrtičku je dovoljena postavitev tople grede. Dovoljen maksimalni tlorisni gabarit tople grede znaša 5 m², višina pa do 0,6 m. Stabilno in trdo ogrodje tople grede je lahko narejeno iz plastičnih, jeklenih ali lesenih profilov. Profili morajo omogočati lahko prenosljivost.
Na vrtičku se lahko ob lopi namesti posoda za zbiranje deževnice. Le-te so valjaste ali kvadraste oblike, volumna do 1000 litrov.
Zakupnik vrtička si lahko ob vrtičku postavi tudi kompostnik. Kompostniki so tlorisno kvadratne ali pravokotne oblike, dimenzije do maksimalno 1,5 m x 1,5 m. Kompostnik je lahko visok do 1,2 m. Kompostniki so prednostno narejeni iz lesa, lahko pa so tudi iz montažnih plastičnih ali armiranobetonskih profilov oziroma elementov, narejeni na način, ki omogoča regulacijo po višini.
Druge odpadke, ki ne sodijo v kompostnik, je vsak zakupnik sam dolžan odstraniti s svojega vrtička takoj po nastanku in jih odpeljati na zbirno mesto ločeno zbranih odpadkov. Na vrtičkih se ne sme sežigati odpadkov ali kuriti.
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo prejšnjega odstavka tega člena.
III. ODDAJA VRTIČKOV
5. člen
Občina odda posamezne vrtičke v zakup v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s stvarnim premoženjem občine, z zakupno pogodbo. Vrtičke odda osebam s prebivališčem v večstanovanjskih objektih v Občini Sevnica, ki niso lastniki zemljišča v Občini Sevnica, primernega za vrtiček.
Občina objavi obvestilo o oddaji vrtičkov v zakup na posameznem območju v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani.
Ko so oddani vsi vrtički na določenem območju, se preostale zainteresirane osebe uvrsti na prednostno listo. Pred vsako novo oddajo vrtička se ponovno preveri upravičenost do zakupa.
6. člen
Vrtiček se lahko odda v zakup za dobo petih let. Zakupno razmerje se na predlog zakupnika po preteku zakupne dobe podaljša za dobo petih let, razen če občina potrebuje zemljišče za druge namene.
Z globo 300 EUR se kaznuje posameznik, ki obdeluje zemljišče brez sklenjene zakupne pogodbe, ter se mu prepove nadaljnja uporaba vrtička.
7. člen
Zakupnik plačuje zakupnino letno vnaprej.
Če zakupnik sklene zakupno pogodbo med letom, se mu zakupnina sorazmerno zmanjša.
8. člen
Zakupna pogodba za oddajo vrtička v zakup v skladu z določili tega odloka določa zlasti:
– podatke o pogodbenih strankah,
– lokacijo, velikost in interno oznako vrtička znotraj območja z navedbo parcelne številke zemljišča in katastrske občine,
– pogoje za rabo in vzdrževanje vrtička,
– čas trajanja zakupa,
– višino zakupnine,
– odpoved pogodbe,
– skrbnika pogodbe,
– pristojnosti za razreševanje sporov ter
– druge pravice in obveznosti pogodbenih strank.
O izročitvi vrtička v zakup se sestavi zapisnik.
9. člen
Zakupna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
Občina lahko odpove zakupno pogodbo in zahteva odstranitev vrtnin in okrasnih rastlin ter objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavil zakupnik, oziroma izpraznitev objekta za shranjevanje orodja, ki ga je postavila občina, ne glede na pogodbene določbe o trajanju zakupa vrtička:
– če zakupnik kljub opominu pristojnega organa uporablja vrtiček oziroma objekt za shranjevanje orodja v nasprotju z zakupno pogodbo ali njenim namenom,
– če zakupnik obdeluje zemljišče v nasprotju z zakupno pogodbo in določili tega odloka,
– če zakupnik uporablja sredstva za varstvo in gnojenje rastlin v nasprotju z zakupno pogodbo,
– če je zakupnik v zamudi s plačilom zakupnine in je ne plača niti v roku 15 dni od prejema opomina zakupodajalca,
– če zakupnik odda vrtiček v podzakup ali drugačno uporabo,
– če občina potrebuje zemljišče, na katerem je vrtiček, za druge namene v skladu s prostorskimi akti občine.
V primerih iz prve do pete alineje prejšnjega odstavka tega člena lahko občina odpove zakupno pogodbo ob vsakem času.
V primeru iz šeste alineje drugega odstavka tega člena, se zakupna pogodba razveže z odpovednim rokom najmanj treh mesecev, da zakupnik lahko odstrani vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline z vrtička. Za poškodovane ali uničene vrtnine, sadno drevje in okrasne rastline, ki jih zakupnik v odpovednem roku ne odstrani, mu ne pripada odškodnina. V primeru, da mora zakupnik vrniti zemljišče pred iztekom dobe, za katero je plačal zakupnino, je upravičen do povrnitve sorazmernega dela zakupnine.
IV. RABA IN VZDRŽEVANJE VRTIČKOV
10. člen
Na vrtičkih lahko zakupniki pridelujejo vrtnine in sadje ter gojijo okrasne rastline izključno za lastne potrebe.
Dovoli se zasaditev posameznih sadnih dreves cepljenih na šibkih podlagah, katerih višina v rodni dobi ne sme presegati 3,5 m.
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
11. člen
Zakupnik mora obdelovati vrtiček kot dober gospodar in ves čas skrbeti za njegov urejen videz.
12. člen
Na vrtičkih se smejo uporabljati le tista sredstva za varstvo in gnojenje rastlin, ki jih dovoljujejo predpisi za ekološko pridelavo.
Na vrtičkih, ki so na vodovarstvenih območjih, je dovoljena pridelava vrtnin, sadja in gojenje okrasnih rastlin le na način, ki je z veljavnimi predpisi predpisan za ta območja.
Zakupniki so dolžni ob vsakem času dopustiti vzorčenje tal in rastlin zaradi nadzora uporabe sredstev za varstvo in gnojenje rastlin.
13. člen
Za zalivanje vrtičkov se uporablja predvsem deževnica, ki se zbira v enotno oblikovanih zbiralnikih oziroma posodah za zbiranje vode.
14. člen
Na vrtičkih ni dovoljeno prosto gibanje, stalna namestitev, reja in paša živali.
Z globo 200 EUR se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena.
V. NADZOR
15. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.
Nadzor nad sklenitvijo zakupnih pogodb za vrtičke in uporabo zemljišč, določenih za vrtičke opravlja Občina Sevnica po pooblaščenem skrbniku zakupnih pogodb.
Občinski inšpektor in skrbniki zakupnih pogodb so dolžni o kršitvah državnih predpisov, ugotovljenih pri izvajanju nadzora iz svoje pristojnosti, obvestiti pristojno državno inšpekcijo, da ukrepa.
VI. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Občina Sevnica izvede postopno uskladitev oddaje zemljišč za vrtičke v zakup na območju Občine Sevnica v roku petih let od veljave tega odloka.
17. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 007-0012/2013
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti