Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

857. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sevnica, stran 2637.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Sevnica
1. člen
V Statutu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) se v 2. členu v prvi alineji drugega odstavka črta besedna zveza »Dolnje Brezovo,«.
Za drugo alinejo se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– Krajevna skupnost Dolnje Brezovo:
Dolnje Brezovo;«
Dosedanje tretja do deseta alineja postanejo četrta do enajsta alineja.
2. člen
V 13. členu črtata četrti in peti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek postane četrti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se na koncu briše pika in doda naslednje besedilo:
» in s posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«
4. člen
V tretjem odstavku 20. člena se črta besedna zveza »brez posebnega pooblastila«.
5. člen
V 22. členu se črta sedmi odstavek.
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
6. člen
V deseti alineji 34. člena se črta besedna zveza »nadzornega odbora,«.
7. člen
V 37. členu se za besedno zvezo »na področju zaščite in reševanja« vejica nadomesti s piko, vse nadaljnje besedilo in alineje pa se črtajo.
8. člen
Spremeni se 43. člen tako, da se glasi:
»Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta, če odstopi s funkcije podžupana ali če ga župan razreši. Prenehanje mandata podžupana zaradi odstopa ali razrešitve ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
9. člen
Spremeni se četrti odstavek 46. člena tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor pri svojem delovanju uporablja svoj žig. Za žig nadzornega odbora se smiselno uporablja drugi odstavek 6. člena tega statuta.«
10. člen
V prvem odstavku 48. člena se črta besedilo »in z njim seznani občinski svet in župana«.
Drugi in tretji odstavek se črtata.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane drugi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v letnem programu nadzora. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v letni program nadzora, mora najprej dopolniti ali spremeniti letni program nadzora. Dopolnitev in sprememba letnega programa nadzora mora biti obrazložena.
Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Letni program nadzora in njegove dopolnitve ter spremembe se objavijo na svetovnem spletu skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«
11. člen
49. člen se črta.
12. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Član nadzornega odbora, ki ob nastopu funkcije ali med njenim izvajanjem ugotovi nasprotje interesov ali možnost, da bi do njega prišlo, mora ravnati skladno z zakonom, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije.
Izločitev člana nadzornega odbora zaradi dvoma o njegovi nepristranskosti, nasprotja interesov ali možnosti, da bi do njega prišlo, lahko zahteva tudi nadzorovana oseba ali član nadzornega odbora.«
13. člen
V prvem odstavku 52. člena se črta besedna zveza »župana in«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»Poročilo o nadzoru se objavi na svetovnem spletu skladno z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja.«
14. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki so nanje prenesene s področnimi odloki.«
15. člen
Prvi stavek četrtega odstavka 75. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.«
16. člen
Drugi stavek drugega odstavka 78. člena se črta.
17. člen
Tretji odstavek 80. člena se črta.
18. člen
V prvem odstavki 81. člena se spremeni tretja alineja tako, da se glasi:
»– sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti ter gospodarjenju s premoženjem, ki ji je dano v upravljanje ali uporabo.«
19. člen
V 82. členu se črta prvi odstavek.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost mora s premoženjem, ki ji je dano v upravljanje ali uporabo, ravnati kot dober gospodar skladno z zakonom, ki ureja ravnanje s premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti.«
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
20. člen
V prvem odstavku 83. člena se besedilo »s prihodki od premoženja krajevne skupnosti« nadomesti z besedilom »s prihodki od premoženja, ki ji je dano v upravljanje ali uporabo«.
21. člen
Tretji odstavek 111. člena se spremeni, tako da glasi:
»Občinski svet na predlog župana sprejme načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine.
22. člen
Poglavje 12. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DEL ORGANOV OBČINE in 137. člen se črtata.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen prvega odstavka 1. člena, ki začne veljati po izteku mandata sveta Krajevne skupnosti Blanca.
Št. 007-0001/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti