Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

874. Dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, stran 2697.

Na podlagi petega in šestega odstavka 122. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) ter v soglasju z ministrom, pristojnim za pravosodje (št. 007-52/2014 z dne 5. 3. 2014) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve sprejema
D O P O L N I T E V T A R I F E
nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti
1. člen
V Tarifi nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti (Uradni list RS, št. 93/08 in 40/12) se v 1. členu za besedo »insolventnosti« doda besedilo »in v drugih primerih, kjer obveznost objave na spletnih straneh za objave v postopkih zaradi insolventnosti določa ZFPPIPP.«
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za 5. točko dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. postopek poenostavljene prisilne poravnave 65 EUR,
7. postopek preventivnega prestrukturiranja 65 EUR.«.
V dosedanji 6. točki, ki postane 8. točka, se za besedo »poravnave« doda besedilo »ali ustavitve postopka preventivnega prestrukturiranja«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Nadomestilo iz 1. točke prvega odstavka se za postopek prisilne poravnave, ki se je začel zaradi ustavitve postopka preventivnega prestrukturiranja, ne zaračuna.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se beseda »prejšnjega« nadomesti z besedo »prvega«.
3. člen
Ta dopolnitev Tarife nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-4/2014
Ljubljana, dne 27. februarja 2014
EVA 2014-1611-0006
mag. Vesna Zupančič Klarič l.r.
Predsednica
Sveta AJPES
 
Soglašam:
dr. Senko Pličanič l.r.
Minister
za pravosodje
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k tej dopolnitvi tarife s sklepom, št. 00712-6/2014/4 z dne 25. 3. 2014

AAA Zlata odličnost