Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

856. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič, stran 2631.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 79/09. 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 57/11), Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 21/13, 111/13), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Semič na 24. redni seji dne 20. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen odloka)
Ta odlok določa način izvajanja:
– obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja komunalnih odpadkov),
– obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba obdelave komunalnih odpadkov,
– obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba odlaganja komunalnih odpadkov).
2. člen
(določila odloka)
Odlok določa izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb iz prejšnje točke tako, da določa:
– prostorsko zasnovo in obseg storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– izvirne povzročitelje ter njihove pravice in obveznosti,
– izvajalca javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– subjekte javne službe in infrastrukturo za izvajanje javnih služb,
– vire financiranja javne službe, oblikovanje cen in obračun storitev,
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– kazenske določbe.
3. člen
(vsebina javne službe)
(1) S tem odlokom se podrobneje ureja način izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja), javni službi obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov pa le načelno.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem navedenih javnih služb, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.
4. člen
(cilji ravnanja z odpadki)
Cilji ravnanja z odpadki so:
1. varovanje in ohranjanje okolja,
2. izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočiti dostop do storitev javne službe,
3. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
4. zajemanje in ločeno zbiranje določenih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
5. vračanje odpadkov v predelavo za ponovno uporabo (recikliranje),
6. izločanje nevarnih, bioloških in drugih odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi,
7. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču,
8. uveljavitev načela “stroške plača povzročitelj”,
9. obveščati uporabnike.
5. člen
(opredelitev pojmov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo kot odpadki v gospodinjstvu ali odpadki, ki so po naravi in sestavi njim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti in so uvrščeni v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01.
2. Biološki odpadki so odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z anaerobnimi ali aerobnimi procesi; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora.
3. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu in nima negativnega vpliva na okolje.
4. Ločene frakcije komunalnih odpadkov so nenevarne in nevarne frakcije, ki so ločeno zbrane ali izločene pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ter kosovni odpadki in odpadki z vrtov in parkov.
5. Kosovni odpadki so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 07, ki so zaradi svoje narave, velikosti, oblike ali teže ne uvršajo niti med nenevarne ali nevarne frakcije niti niso primerni za prepuščanje med mešanimi komunalnimi odpadki.
6. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih, ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.
7. OEEO oprema (odpadna električna in elektronska oprema) so odpadki, ki so za svoje pravilno delovanje odvisni od električnega toka ali elektromagnetnih polj in proizvodi, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu in merjenju toka in polj.
8. Posoda za odpadke je posoda, v katero povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema. Predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z odpadki določene in so različnih prostornin in različnih karakteristik za različne namene. Lahko so individualne ali skupne.
9. Namenske posode za odpadke so namenjene zbiranju različnih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov.
10. Namenska vreča za odpadke je vreča iz primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo izvajalec prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje komunalnih odpadkov.
11. Odjemni prostor je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode. Ta prostor je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dostopen v vseh letnih časih. Lokacije odjemnih prostorov določi izvajalec. Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov. Posode za odpadke morajo biti postavljene na odjemno mesto takoj, ko izvajalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko objekt stopi v uporabo. Na določen termin odvoza mora biti posoda na odjemnem mestu do 6. ure zjutraj.
12. Zbiralnica nenevarnih frakcij je objekt ali prostor, namenjen za ločeno zbiranje določenih nenevarnih frakcij.
13. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij.
14. Zbirni center komunalnih odpadkov I. reda in II. reda je objekt, namenjen za zbiranje komunalnih odpadkov v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
15. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov je obdelava pred odlaganjem na odlagališču, skladno s predpisom, ki ureja odlagališča.
16. Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo obdelave ali odstranitve.
17. Izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov je povzročitelj iz gospodinjstva ali dejavnosti.
Drugi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonskih ali podzakonskih predpisih.
6. člen
(subjekti javne službe)
Subjekti javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so:
– Občina Semič,
– izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
– izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– izvirni povzročitelji iz gospodinjstev in dejavnosti,
– prevzemniki ločeno zbranih frakcij komunalnih in drugih odpadkov.
7. člen
(izvajalci javnih služb)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na področju Občine Semič je JP Komunala d.o.o., Črnomelj, Belokranjska 24a, skladno z Odlokom o ustanovitvi JP Komunala d.o.o. Črnomelj, Uradni list RS, št. 40/01, 124/04, 18/12.
(2) Izvajalec javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za Občino Semič je podjetje CeROD, d.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto, ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi, Uradni list RS, št. 65/05.
8. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo:
– zemljišča, objekte in naprave zbirnega centra I. reda na Vranovičih,
– zemljišče in oprema zbirnega centra II. reda v Semiču.
(2) Zemljišča, objekti in naprave iz prve alineje prejšnje točke so v lasti občin Črnomelj in Semič v deležu iz delitvene bilance Občine Črnomelj na novonastali Občini Črnomelj in Semič (75,83  % Črnomelj in 24,17 % Semič) in v upravljanju izvajalca javne službe.
(3) Zemljišče in oprema zbirnega centra II. reda je last Občine Semič.
(4) Za izvajanje javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja infrastrukturo, ki jo ima v najemu po pogodbi o upravljanju z občinami, solastnicami infrastrukture.
(5) Občina Semič je solastnik infrastrukture iz prejšnjega odstavka v deležu, določenim v aktu o ustanovitvi Javnega podjetja Cerod, d.o.o..
II. JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
9. člen
(komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja)
(1) Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov na področju Občine Semič obsega zbiranje:
– odpadkov iz podskupine 15.01 (embalaža, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek), iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
– odpadkov iz podskupine 20 01 (ločeno zbrane frakcije, razen 15 01) iz klasifikacijskega seznama, razen odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 (papir in karton) in 20 01 40 (kovine) od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpadkov iz gospodinjstva in dejavnosti;
– odpadkov iz podskupine 20 02 (odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama;
– odpadkov s klasifikacijskimi številkami 20 03 01 (mešani komunalni odpadki) in 20 03 07 (kosovni odpadki) iz klasifikacijskega seznama.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno na celotnem območju Občine Semič.
(3) Javna služba ni zbiranje odpadkov z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev iz dejavnosti, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gostinstva in odpadnih jedilnih olj od izvirnih povzročiteljev iz gostinstva.
10. člen
(obseg dejavnosti v okviru javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov)
V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je izvajalec dolžan zagotoviti:
– zbiranje komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev,
– obratovanje zbirnega centra I. in II. reda,
– oddaja ločenih frakcij komunalnih odpadkov pooblaščenim družbam,
– razstavljanje in razvrščanje kosovnih odpadkov,
– predhodno skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
– pretovarjanje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov v obdelavo ali odlaganje,
– monitoring zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov skladno s predpisi.
11. člen
(ločeno zbiranje)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov:
a) na zbirnem centru I. reda, PCRO Vranoviči:
– nenevarne frakcije
– nevarne frakcije
– kosovne odpadke
– odpadke z vrtov in parkov
– odpadna mala električna in elektronska oprema;
b) na zbirnem centru II. reda v Semiču
– nenevarne frakcije
– nevarne frakcije
– kosovne odpadke
– odpadna mala električna in elektronska oprema;
c) v zbiralnicah:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona
– odpadno primarno in sekundarno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno primarno in sekundarno embalažo iz sestavljenih materialov in
– odpadno primarno in sekundarno stekleno embalažo;
d) s premično zbiralnico za nevarne frakcije;
e) v ločenem zabojniku, posodi ali vreči za mešane komunalne odpadke ali embalažo pri izvirnem povzročitelju ali v skupnih posodah, ki so praviloma nameščene na zbiralnicah;
f) v ločenem vodotesnem zabojniku, posodi ali kompostniku za biološke odpadke;
g) pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva na njegov poziv za kosovne odpadke.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora zbiralnice, zbirne centre I. in II. reda urediti in vzdrževati tako, da:
– izvirni povzročitelj nedvoumno ugotovi, katere nenevarne frakcije lahko prepušča,
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na enostaven način in brez dodatnega rokovanja z njimi, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za človekovo zdravje,
– zaradi prepuščanja odpadkov ne prihaja do onesnaževanja kraja zbiralnice ter čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami in
– je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
12. člen
(prevzemanje komunalnih odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja prevzema mešane komunalne odpadke s pogostostjo enkrat na dva tedna do enkrat na štiri tedne.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pri izvirnem povzročitelju iz dejavnosti s katerim ima sklenjeno pogodbo iz 11. člena tega odloka, prevzema mešane komunalne odpadke tudi pogosteje.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora v zbiralnici zabojnike prazniti v skladu z urnikom praznjenja, ki se določi v načrtu zbiranja odpadkov, v primeru polno naloženih zabojnikov pa tudi izven urnika.
(4) Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora izvajalec javne službe zbiranja zagotoviti najkasneje v 14 dneh od poziva izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva. Kolikor izvajalec zaradi slabih vremenskih razmer in nedostopnosti do uporabnika prevzema ne more zagotoviti v navedenem roku, je to dolžan storiti takoj, ko razmere to dopuščajo.
(5) Izvajalec javne službe zbiranja mora odpadke prevzemati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja ter ne prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov ter je omogočeno nadaljnje ravnanje z njimi.
13. člen
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje)
Izvajalec javne službe zbiranja mora zbrane odpadke redno oddajati v nadaljnje ravnanje, in sicer:
– mešane komunalne odpadke izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– druge komunalne odpadke v predelavo ali odstranjevanje pooblaščenim prevzemnikom.
14. člen
(zbiralnice)
(1) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec v vsakem naselju zagotoviti najmanj eno zbiralnico, ki mora biti opremljena za ločeno zbiranje:
– odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne primarne in sekundarne embalaže iz sestavljenih materialov in
– odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
(2) V večjih naseljih, na območju mestnega jedra ali v večjih stanovanjskih soseskah je treba zagotoviti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev.
(3) Zbiralnice ni treba opremiti za ločeno zbiranje tistega odpadka iz prvega odstavka tega člena, ki se v okviru javne službe zbiranja ločeno zbira in prevzema pri vseh izvirnih povzročiteljih iz gospodinjstva v ločenem zabojniku, posodi ali vreči na način, ki je za te izvirne povzročitelje najmanj enako dostopen kot način prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov.
(4) Zbiralnica se lahko opremi tudi za ločeno zbiranje ostalih nenevarnih frakcij, če je tako določeno v načrtu zbiranja komunalnih odpadkov.
(5) Zbiralnica mora biti postavljena na utrjeni ali tlakovani površini.
(6) V zbiralnici je prepovedano prepuščanje katerihkoli drugih odpadkov, razen nenevarnih frakcij, za katere je namenjena.
15. člen
(obveščanje izvirnih povzročiteljev)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in spletnem naslovu, na katerem so dostopni podatki o njih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo v zbiralnicah in zbirnih centrih,
– času obratovanja zbirnih centrov,
– času in načinu prevzemanja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici,
– načinu prevzemanja ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
– možnosti prepuščanja kosovnih odpadkov na poziv in
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora podatke iz prejšnjega odstavka objaviti tudi na svoji spletni strani.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev najmanj vsakih šest mesecev na krajevno običajen način seznanjati o:
– ločenem zbiranju odpadkov, o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– hranjenju nevarnih in nenevarnih frakcij pred njihovim prepuščanjem na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
– pravilnem prepuščanju odpadkov v zbiralnicah, da ne prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
– načinu prepuščanja tistih frakcij, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način,
– obveznosti prepuščanja nenevarnih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi odpadki ali snovmi,
– prepovedih in globah za kršitelje.
16. člen
(zbiralna akcija)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora najmanj enkrat letno na območju Občine Semič dati pisno pobudo vsem vzgojno izobraževalnim ustanovam na področju predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja za zbiralno akcijo vsaj ene nenevarne frakcije.
(2) Ustanova iz prejšnjega odstavka, ki v 15 dneh od prejema pobude sodelovanje v zbiralni akciji pisno potrdi, se z izvajalcem javne službe zbiranja dogovori o podrobnostih zbiralne akcije, vključno s časom trajanja akcije, namenom izobraževanja in plačilom s strani izvajalca javne službe zbiranja za prepuščene odpadke v višini tržne vrednosti odpadnega materiala, zmanjšanega za strošek njihovega zbiranja.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora prevzeti prepuščene odpadke najkasneje v dveh delovnih dneh od zaključka zbiralne akcije.
17. člen
(načrt zbiranja odpadkov)
(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora ravnanje s temi odpadki zagotavljati skladno z načrtom zbiranja komunalnih odpadkov, ki mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(2) Načrt mora poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja odpadke, vsebovati še podatke o:
– občini in naseljih, v katerih kot izvajalec zagotavlja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– lokacijah in številu zbiralnic,
– kraju zbirnega centra I. reda in njegovi zmogljivosti,
– kraju zbirnega centra II. reda in njegovi zmogljivosti,
– prevzemanju odpadkov v premični zbiralnici,
– pogostosti prevzemanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanju in čiščenju vozil za prevzemanje odpadkov, zabojnikov ali posod za zbiranje odpadkov,
– obveščanju izvirnih povzročiteljev,
– zbiralnih akcijah.
18. člen
(obseg dejavnosti v okviru javne službe obdelave in odlaganja)
(1) Obdelava komunalnih odpadkov je obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, skladno s predpisi.
(2) Odlaganje komunalnih odpadkov je odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov skladno s predpisi.
III. KOMUNALNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTVA
19. člen
(obveznosti izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva)
(1) Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva je dolžan komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe po vrstah v namenskih posodah ali vrečah.
(2) Komunalni odpadki, odloženi poleg predpisanih posod v nenamenskih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza.
(3) Večje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza.
(4) Izvirni povzročitelji lahko komunalne odpadke oddajo v zbirni center II. reda v Semiču ali v zbirni center I. reda na Vranovičih.
(5) Izvirni povzročitelj je dolžan skrbeti za čistočo posod in odjemnega mesta za mešane komunalne odpadke, ter zagotoviti dostopnost za vozila za odvoz odpadkov v vseh letnih časih.
(6) Dotrajane in poškodovane posode za mešane komunalne odpadke je izvirni povzročitelj dolžan zamenjati, razen v primeru, ko poškodba nastane s strani izvajalca javne službe.
(7) Namenske posode ali vreče je izvirni povzročitelj dolžan namesti na odjemno mesto na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
(8) Izvirni povzročitelj je dolžan izvajalcu javne službe prijaviti nove okoliščine, ki vplivajo na obračun storitve javne službe, najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe. Na zahtevo izvajalca javne službe je izvirni povzročitelj dolžan predložiti ustrezna dokazila.
(9) Prejeti račun za storitve ravnanja z odpadki je izvirni povzročitelj dolžan poravnati v predpisanem roku.
20. člen
(pravice izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva)
(1) Izvirni povzročitelj ima pravico do informacij o izvajanju storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvirni povzročitelj lahko 1 x letno odda nevarne odpadke v premičnih zbiralnicah na zbirnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe.
(3) Enkrat letno ima izvirni povzročitelj pravico pri izvajalcu javne službe naročiti odvoz kosovnih odpadkov.
21. člen
(predpisana posoda za odpadke, predpisana vreča za odpadke)
(1) Tipizirane posode za odpadke so prostornine od 120 litrov in več in jo določi izvajalec.
(2) Posode so lahko last izvirnih povzročiteljev ali izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(3) Za zbiranje posamezne vrste ločenih frakcij izvajalec lahko določi namensko vrečo.
22. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)
(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk in večstanovanjskih stavb, kjer bodo nastajali komunalni odpadki, določijo lokacijo zbiralnic nenevarnih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov, investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo.
(2) Na zbiralnicah iz prejšnjega člena izvajalec javne službe zbiranja namesti ustrezne posode za ločeno zbiranje določenih vrst nenevarnih frakcij v skladu s predpisi.
(3) Posode za mešane komunalne odpadke na zbiralnicah iz prvega odstavka tega člena zagotovijo lastniki ali upravniki stavb.
(4) Število in prostornino potrebnih posod za mešane komunalne odpadke določi izvajalec javne službe.
23. člen
(vzdrževanje odjemnih mest, posod in zbiralnic)
(1) Izvajalec javne službe skrbi za red in čistočo ter dostopnost zbiralnic nenevarnih frakcij.
(2) Za vzdrževanje reda in čistoče ter zagotavljanje dostopnosti posod za mešane komunale odpadke iz 22. člena, skrbijo lastniki stavb ali objektov in uporabniki.
IV. KOMUNALNI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI
24. člen
(obveznosti izvirnega povzročitelja iz dejavnosti)
(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti je dolžan izvajalcu javne službe oddati ali prepustiti mešane komunalne odpadke in druge frakcije komunalnih odpadkov, ki ne nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini, ter opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti, pač pa jih ustvarijo zaposleni.
(2) Druge frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini, ter opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti pa je izvirni povzročitelj dolžan oddajati ali prepustiti pooblaščenim izvajalcem, skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Komunalni odpadki, odloženi poleg predpisanih posod v nenamenskih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza.
(4) Večje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza.
(5) Izvirni povzročitelj je dolžan skrbeti za čistočo posod in odjemnega mesta za mešane komunalne odpadke, ter dostopnost za vozila za odvoz odpadkov v vseh letnih časih.
(6) Dotrajane in poškodovane posode za mešane komunalne odpadke je izvirni povzročitelj dolžan zamenjati, razen v primeru, ko poškodba nastane s strani izvajalca javne službe.
(7) Namenske posode ali vreče je izvirni povzročitelj dolžan namesti na odjemno mesto na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
(8) Izvirni povzročitelj je dolžan izvajalcu javne službe prijaviti nove okoliščine, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, najkasneje v roku 15 dni po nastanku, kar dokaže z ustreznim dokumentom.
(9) Prejeti račun za storitve ravnanja z odpadki je izvirni povzročitelj dolžan poravnati v predpisanem roku.
25. člen
(pogodbeni povzročitelji iz dejavnosti)
(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti, ki imajo posode za mešane komunalne odpadke prostornine 5 m3 ali več, so z izvajalcem javne službe dolžni skleniti ustrezno pogodbo, ki določa pogostost odvoza, ceno in druge obojestranske pravice in obveznosti.
(2) Predpisane posode za odpadke, v katere zbira odpadke pogodbeni povzročitelj, so praviloma njegova last in jih je dolžan ustrezno vzdrževati. Za najem ustreznih posod se lahko dogovori z izvajalcem.
26. člen
(gradbišče)
Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da so dolžni za potrebe delovanja gradbišča preskrbeti potrebne zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po tem odloku, ter opravljeno storitev plačati.
27. člen
(pravice izvirnega povzročitelja iz dejavnosti)
(1) Izvirni povzročitelji imajo pravico do informacij o izvajanju storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvirni povzročitelji imajo pravico na zbirnem centru I. reda proti plačilu oddati izključno mešane komunalne odpadke in druge frakcije komunalnih odpadkov, ki ne nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti.
28. člen
(javne prireditve)
(1) Organizator javne prireditve mora izvajalca javne službe zbiranja obvestiti najmanj 7 dni pred pričetkom prireditve.
(2) Organizator javne prireditve mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja namestiti posode ali vreče za mešane komunalne odpadke ter določene vrste ločenih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s predpisi.
(3) Vse stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, nosi organizator prireditve.
29. člen
(prepovedi)
(1) Na področju Občine Semič je prepovedano:
– odlagati komunalne odpadke v nasprotju z določili tega odloka,
– odlagati komunalne odpadke v naravo,
– med sabo mešati različne vrste komunalnih odpadkov, ki sodijo v različne zabojnike po tem odloku,
– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov,
– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premične zbiralnice nevarnih odpadkov ali zbirnega centra,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.
(2) V zabojnike ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom, je na področju Občine Semič prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka,
– ostale odpadke, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke.
30. člen
(nedovoljena, divja odlagališča)
(1) Če so odpadki odloženi nezakonito izven odlagališč (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
(2) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga vodi in sprotno ažurira pristojna medobčinska inšpekcijska služba.
V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE
31. člen
(viri financiranja)
Javna služba se financira:
– iz cene storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje določenih ločeno zbranih komunalnih odpadkov,
– iz občinskega proračuna in
– drugih virov.
32. člen
(cena storitev javnih služb)
(1) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Postopek potrditve predlaganih cen izvajalec javne službe in občina uredita v Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb v Občini Semič.
VI. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA, OBDELAVE IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
33. člen
(obračun storitve)
(1) Uporabniku se storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obračuna v kg, glede na dejansko število članov gospodinjstva ali površine poslovnega prostora, ne glede na to, ali ima povzročitelj nameščeno individualno posodo za mešane komunalne odpadke ali pa ima možnost odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v skupnih posodah.
(2) Potrebne podatke za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki je dolžan povzročitelj posredovati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe lahko iz uradnih evidenc preveri verodostojnost teh podatkov.
(3) Če se podatki, ki jih uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradnih evidenc, se pri obračunu storitev javnih služb upoštevajo podatki iz uradnih evidenc.
(4) Storitev javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov se uporabnikom obračuna po osnovah iz 1. točke tega člena.
34. člen
(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganje komunalnih odpadkov)
(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 20 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 2,07 kg odpadkov na m2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitve zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju občine Semič in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 20 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe zadnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občin Črnomelj in Semič.
35. člen
(cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov)
Ceno iz četrte točke 33. člena se izračuna za enoto storitve enkrat letno tako, da se dejanski stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v preteklem obdobju porazdelijo med uporabnike glede na zaračunane količine v preteklem obdobju.
36. člen
(obveznosti uporabnikov javne službe)
(1) Stroške zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov na področju Občine Semič.
(2) Obveznost plačila storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov nastane za povzročitelje odpadkov z dnem pričetka uporabe stavbe ali poslovnega prostora.
VII. NADZOR
37. člen
(izvajanje nadzora)
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine in inšpekcijske službe pristojnega ministrstva.
(2) V primeru ugotovljene kršitve tega odloka, organ nadzora z odločbo odredi ukrepe za odpravo kršitev in uvede postopek za kaznovanje kršitelja.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
38. člen
(opredelitev prekrškov in glob)
(1) Globe za izvajalca javne službe:
(a) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju z določili 12. člena tega odloka, točko 1., 3., 4., 5. in 13. členom, njegova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(b) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju s 1. in 6. točko 14. člena, 15. členom, 1. in 3. točko 16. člena ter 1. točko 23. člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250,00 EUR.
(2) Globe za izvirne povzročitelje iz gospodinjstva:
(a) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.
(b) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju z določili 19. člena, točk 1., 5., 6., 7. in 8.
(3) Globe za izvirne povzročitelje iz dejavnosti:
(a) Z globo 1.250,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, 28. členom, točk 1. in 2., njegova odgovorna oseba pa z globo 125,00 EUR.
(b) Z globo 625,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, 28. členom, točk 1. in 2., njegova odgovorna oseba pa z globo 125,00 EUR.
(c) Z globo 375,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, in 28. členom, točk 1. in 2.
(d) Z globo 2.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 250,00 EUR.
(e) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 150,00 EUR.
(f) Z globo 750,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič (Uradni list RS, št. 45/10).
40. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-03/2014-4
Semič, dne 21. marca 2014
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti