Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

839. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april–maj 2014, stran 2575.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB-4, 101/13 – ZJF-G), 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 23. redni seji dne 27. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dobrepolje v obdobju april-maj 2014
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Dobrepolje (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. aprila do 31. maja 2014 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB-4, 101/13 – ZJF-G; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Dobrepolje za leto 2013 (Uradni list RS, št. 108/12 in 61/13; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2013, in sicer do višine 544.547,00 EUR.
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    Začasno|
|   |                    |  financiranje|
|   |                    | april–maj 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |    544.547|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |    524.547|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |    464.247|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |    421.147|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |     15.600|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |     27.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |     60.300|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |     48.300|
|   |premoženja               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |     1.000|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |     11.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |     20.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |     20.000|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |    544.547|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |    205.777|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |     55.755|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |     4.955|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |    119.690|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     25.377|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |    195.325|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom in      |    157.715|
|   |gospodinjstvom             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi nepridobitnim       |     5.940|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |     31.670|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |    133.820|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |    133.820|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     9.625|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim in |      700|
|   |fizičnim osebam, ki niso proračunski  |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim|     8.925|
|   |uporabnikom               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE|       0|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |       0|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.  |       0|
|   |12. PRETEKLEGA LETA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
4. člen
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – kontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
5. člen
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopek izvrševanja proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
6. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2013 in začete v letu 2014.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva za financiranje investicij, ki so bile začete v letu 2014 in za katere so bila v proračunu za leto 2013 zagotovljena sredstva.
7. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Dobrepolje za leto 2014.
Po sprejemu proračuna za leto 2014 se v obdobju začasnega financiranja plačane obveznosti vključijo v proračun leta 2014.
8. člen
Obdobje začasnega financiranja iz tega sklepa lahko traja največ tri mesece. Začasno financiranje občinskega proračuna se lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.
4. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. aprila 2014 dalje.
Št. 410-0005/2014-2
Videm, dne 21. marca 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost