Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

850. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Metlika, stran 2600.

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US RS, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92013), 29. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – avtentična razlaga), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – ZP-1-UPB8, 21/13 in 111/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) ter 11. in 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09 in 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 24. redni seji dne 20. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Metlika
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Metlika (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo prostorska razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine, ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– kazenske določbe.
2. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo veljavni predpisi.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot je določeno v zakonu s področju varstva okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
4. člen
(javna služba)
(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
– prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb;
– čiščenje in obdelavo komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE;
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s streh ali iz javnih površin.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo, tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek za javno službo šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
5. člen
(čiščenje odpadne vode)
Čiščenje odpadne vode se na območju Občine Metlika prostorsko zagotavlja:
1. v centralni čistilni napravi Metlika:
– za čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, ki se odvaja preko javnega kanalizacijskega omrežja iz območij, ki so nanj priključena;
– za sprejem in ravnanje z blatom iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic;
2. v krajevnih malih komunalnih čistilnih napravah za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključene nanje in z njimi upravlja izvajalec javne službe;
3. v obstoječih in nepretočnih greznicah ali malih komunalnih čistilnih napravah za komunalne odpadne vode iz stavb oziroma drugih objektov, ki niso priključeni na javno kanalizacijo in niso v upravljanju javne službe.
6. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v večstanovanjskih stavbah brez upravnika, obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena, v večstanovanjskih stavbah z upravnikom, obveznosti uporabnika javne službe izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.
7. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu s področja varstva okolja in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
2. ORGANIZACIJSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
8. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Metlika (v nadaljevanju: izvajalec) je Javno podjetje Komunala Metlika d.o.o., in sicer v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov in naprav in izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
9. člen
(upravljanje javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je tudi upravljavec javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Metlika (v nadaljevanju: upravljavec).
(2) Objekte in naprave javne kanalizacije, ki so v lasti občine, občina na predpisan način prenese v upravljanje izvajalcu javne službe.
(3) Upravljavec javne kanalizacije njenega upravljanja ne sme prepustiti podizvajalcu.
(4) Obveznosti občine in upravljavca javne kanalizacije v zvezi z rednim in investicijskim vzdrževanjem in ustreznim zavarovanjem javne kanalizacije, se določijo s pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov in naprav in izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
10. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Javna kanalizacija je javna infrastruktura lokalnega pomena, ki jo zagotavlja občina.
(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Infrastrukturne objekte in naprave kanalizacije iz drugega odstavka tega člena lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi, določenimi pogoji, uporablja vsakdo.
(4) Uporaba infrastrukturnih objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.
(5) Infrastruktura lokalnega pomena iz prvega odstavka tega člena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
(6) Infrastrukturni objekti in naprave na območju Občine Metlika so v lasti Občine Metlika.
(7) Izvajalec javne službe lahko uporablja javno omrežje in naprave za izvajanje tržne dejavnosti zgolj s soglasjem Občine Metlika in pod pogojem, da cena pokriva vse stroške izvajanja tržne dejavnosti v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
11. člen
(zagotavljanje javne službe)
Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine na podlagi tega odloka, v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
12. člen
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljen z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije,
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati:
– male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jih v skladu z uredbo zagotavlja občina,
– nepretočne greznice, ki jih v skladu z uredbo zagotavlja občina.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine in niso zajete v tretji alineji prvega odstavka tega člena, na območjih z mešanim kanalizacijskim sistemom in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
13. člen
(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo, in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh območij zagotavljati:
– Prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi.
– Prevzem blata iz obstoječih (pretočnih) greznic najmanj enkrat na tri leta.
– Prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb. Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi.
– Prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
– Prve meritve in obratovalni monitoring za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu, in je, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz četrte alineje prejšnjega odstavka.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave, z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz četrte alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven območij poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega člena.
14. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)
(1) Za komunalno, industrijsko ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.
(2) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.
(3) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev iz 12. in 13. člena tega odloka.
15. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)
(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.
16. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: program), ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili uredbe, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(2) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz prejšnjega odstavka tega člena, izvajalec javne službe program spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(3) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega odloka.
(4) Program iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.
17. člen
(sistem odvajanja)
Obstoječe kanalizacijsko omrežje je grajeno v ločenem in mešanem sistemu. Vsa nova kanalizacijskega omrežja se morajo graditi v ločenem sistemu.
4. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJIH POSELITVE, KI JE OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO
4.1 Priključitev na javno kanalizacijo
18. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)
(1) Izvajalec javne službe mora, v roku 30 dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja oziroma obvestilu občine o pričetku poskusnega obratovanja, obvestiti bodočega uporabnika, da je priključitev njegove stavbe na javno kanalizacijo obvezna in mu posredovati pogoje za priključitev. Priključitev na javno kanalizacijo se mora, pod nadzorom izvajalca, opraviti v roku šest mesecev od prejema obvestila o priključitvi.
(2) Stavba, iz katere se je do zgraditve javne kanalizacije odvajala odpadna voda v greznico ali malo komunalno čistilno napravo, se mora priključiti na javno kanalizacijo tako, da uporabnik na svoje stroške greznico ali malo komunalno čistilno napravo odstrani ali očisti in izključi iz sistema odvajanja odpadne vode, obvezno pod nadzorom izvajalca.
19. člen
(tehnični pogoji priključitve)
(1) Vsa dela na javni kanalizaciji in priključkih ter izvedba hišnih priključkov, razen zemeljskih del, se lahko opravlja le s soglasjem in pod nadzorom izvajalca javne službe.
(2) Priključitev hišne kanalizacije na javno kanalizacijo se izvede na stroške uporabnika.
(3) Priključitev priključnega kanala se izvede praviloma v revizijskem jašku javne kanalizacije. Uporabnik javne kanalizacije, ki je po tem odloku dolžan zgraditi kanalski priključek, si mora pred projektiranjem notranje kanalizacije pridobiti od izvajalca smernice za izgradnjo priključka.
20. člen
(izvedba priključka)
(1) Za vsak objekt ali sklop objektov na isti lokaciji, ki so v lasti enega uporabnika, je dovoljen samo en priključek na javno kanalizacijo. V primeru zahtevne konfiguracije terena, ali ko to zahtevata položaj in velikost objektov, se izjemoma, skladno s soglasjem izvajalca, dovoli tudi izgradnja dveh ali več priključkov.
(2) Vsak objekt se praviloma priključuje na javno kanalizacijo preko svojega priključka, razen objekti, ki so v lasti istega uporabnika.
(3) V primerih, ko se pri izdelavi projekta priključka ugotovi, da to ni možno ali racionalno, je dovoljena priključitev, po navodilih izvajalca, več objektov preko enega skupnega kanalizacijskega priključka, s čimer pa morajo soglašati vsi lastniki tega priključka. V tem primeru je priključek v zasebni lasti vseh lastnikov tega priključka.
(4) Uporabnik je dolžan z objekti in napravami za odvod odpadnih voda gospodariti tako, da je omogočeno normalno odvajanje odpadne vode, ter da voda pred iztekom v javno kanalizacijo izpolnjuje zahtevane pogoje, skladno z veljavnimi predpisi in standardi.
(5) Če uporabnik priključi objekt oziroma izvede priključek na javno kanalizacijo brez soglasja izvajalca in priključek ni strokovno izveden, izvajalec lahko priključek izvede na stroške uporabnika tako, da je ta usklajen z določbami tega odloka.
21. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek je del interne kanalizacije in poteka od mesta priključitve na sekundarno kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije do vključno zadnjega revizijskega jaška pred stavbo, ki je priključena na javno kanalizacijo. Če revizijskega jaška ni na parceli, na kateri stoji stavba, kanalizacijski priključek poteka do zunanje stene stavbe.
(2) Kanalizacijski priključek ni objekt javne kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.
(3) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega priključka bremenijo uporabnika javne službe.
(4) Izgradnjo kanalizacijskega priključka lahko uporabnik javne službe naroči pri izvajalcu javne službe, ki mu za izgradnjo zaračuna dejanske stroške v skladu z veljavnim cenikom izvajalca javne službe.
(5) Uporabnik lahko zgradi kanalizacijski priključek po predhodnem soglasju izvajalca javne službe v lastni režiji.
(6) Če uporabnik ne poveri gradnje kanalizacijskega priključka izvajalcu javne službe, mora njegovo gradnjo nadzorovati pooblaščeni predstavnik izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca javne službe.
(7) Uporabnik je dolžan zgraditi kanalizacijski priključek v skladu z določbami Tehničnega pravilnika.
(8) Izvajalec javne službe izda, na podlagi prijave uporabnika, po končani montaži in preizkusu vodotesnosti, uporabniku potrdilo, da je kanalizacijski priključek zgrajen v skladu z določbami Tehničnega pravilnika, v roku 30 dni po prejemu prijave uporabnika.
(9) Izvajalec javne službe zavrne izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka tega člena z obvestilom, če kanalizacijski priključek ni zgrajen v skladu z določbami Tehničnega pravilnika in naloži uporabniku odpravo pomanjkljivosti.
22. člen
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka)
(1) Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne vloge pridobiti soglasje za gradnjo kanalizacijskega priključka na podlagi določb Tehničnega pravilnika.
(2) K pisni vlogi iz prvega odstavka tega člena mora uporabnik priložiti:
I. k vlogi za pridobitev projektnih pogojev:
a) dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov,
b) idejno zasnovo,
c) situacijo obstoječega stanja,
d) situacijo v merilu 1:500, z vrisanimi objekti ter vsemi komunalnimi napravami in objekti, ki se ali se bodo nahajali na lokaciji,
e) opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno količino odpadnih komunalnih in padavinskih vod,
f) strokovno poročilo o vplivih na okolje v primerih, ko je to določeno s predpisi,
II. k vlogi za soglasje k projektnim rešitvam in projektni dokumentaciji za spremembo namembnosti, rekonstrukciji in odstranitvi objektov:
a) projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja z načrtom zunanje ureditve in s projektom za priključitev na javno kanalizacijo,
b) situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
c) služnostno pogodbo uporabnika z lastnikom ali lastniki parcel, preko katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti služnostno pogodbo,
d) izvedbeni načrt interne kanalizacijske instalacije,
III. k soglasju za priključitev novih in obstoječih objektov:
a) pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (objekt zgrajen pred letom 1967),
b) katastrski načrt (načrt parcele),
c) situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
d) načrt strojne napeljave, s projektom za priključitev na javno kanalizacijo,
e) soglasje za prekop cestišča oziroma javnih površin,
f) služnostno pogodbo uporabnika z lastnikom ali lastniki parcel, preko katerih bo potekal kanalizacijski priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti služnostno pogodbo,
g) pogodbo o izvedbi in vzdrževanju kanalizacijskega priključka.
23. člen
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo)
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe, na podlagi izdanega soglasja o priključitvi.
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:
– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi,
– izvajalec javne službe ni izdal soglasja o priključitvi.
(3) Pred priključitvijo objekta na javno kanalizacijo oziroma pred povečanjem obstoječe priključne moči mora bodoči uporabnik plačati pristojbino v skladu z merili, določenimi v Tehničnem pravilnikom in cenikom storitev.
24. člen
(začasni priključek)
(1) Začasni priključek na javno kanalizacijo se izvede le za gradbišča, javne prireditve in začasne objekte in je mogoč pod pogojem, da to ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječe javne kanalizacije.
(2) Za izvedbo začasnega priključka iz prvega odstavka je potrebno soglasje izvajalca javne službe. K vlogi za pridobitev začasnega priključka mora biti priložen dokument, ki utemeljuje začasno potrebo. Soglasje se izda za določeno dobo enega leta, ki se lahko iz utemeljenih razlogov podaljša še za eno leto.
(3) Uporabnik začasnega priključka mora izvajalca javne službe obvestiti o izpolnjenih pogojih za izvedbo stalnega priključka oziroma naročiti ukinitev začasnega priključka.
(4) Vsi stroški za izvedbo in ukinitev začasnega priključka bremenijo naročnika.
4.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije
25. člen
(odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije)
(1) Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije je dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključnega objekta.
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši, v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka.
(4) Priključek se izbriše iz evidence po izvedenem odklopu in plačilu vseh zapadlih obveznosti do izvajalca javne službe, vključno s stroški odklopa kanalizacijskega priključka.
(5) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil državnih predpisov, tega odloka in Tehničnega pravilnika, na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja. Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.
5. PREVZEM IN OBDELAVA GOŠČ IZ PREMIČNIH SUHIH STRANIŠČ
26. člen
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.
(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne službe.
6. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE NA OBMOČJU, KI NI OPREMLJENO Z JAVNO KANALIZACIJO
27. člen
(odvajanje odpadne vode v greznice in male čistilne naprave)
(1) Na območjih, kjer ni zgrajenih sistemov javne kanalizacije, je obvezna izgradnja lastnih – individualnih objektov za čiščenje odplak (nepretočne greznice, male čistilne naprave), v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ter v skladu s predpisi, ki urejajo male komunalne čistilne naprave.
(2) Na območjih, kjer v skladu z državnim operativnim programom opremljanja naselij z javno kanalizacijo ni predvidena gradnja javne kanalizacije, so lastniki obstoječih objektov dolžni obstoječe pretočne greznice odstraniti iz uporabe v zakonsko predpisanih rokih in jih nadomestiti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami (v nadaljevanju: MKČN) ali nepretočnimi greznicami, ki morajo ustrezati zakonsko predpisanim standardom glede tehnične izvedbe in dodatne obdelave očiščene odpadne vode. Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno MKČN s pripadajočim kanalizacijskem omrežjem, ki nima statusa javne kanalizacije.
(3) Za gradnjo ustrezne greznice oziroma čistilne naprave si je povzročitelj obremenitve oziroma investitor dolžan pridobiti ustrezno dovoljenje. K temu dovoljenju mora izdati soglasje tudi izvajalec javne službe. Padavinske vode ne smejo biti odvedene v greznico ali malo čistilno napravo.
28. člen
(praznjenje nepretočnih greznic)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti redno praznjenje nepretočnih greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in prevzem, čiščenje ter obdelavo komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave.
(2) Izvajalec javne službe zaračuna uporabniku stroške praznjenja nepretočnih greznic in prevzema, čiščenja ter obdelave komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave iz prvega odstavka tega člena, na podlagi cenika izvajalca javne službe.
29. člen
(prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN)
(1) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN.
(2) Prevzem blata iz obstoječih greznic in MKČN mora izvajalec javne službe zagotoviti najmanj enkrat na tri leta.
(3) Stroške prevzema blata iz obstoječih greznic in MKČN zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi cenika izvajalca javne službe.
(4) Določila tega člena se ne uporabljajo za obstoječe greznice, iz katerih se blato uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
30. člen
(način obveščanja in praznjenja greznic in MKČN)
(1) Izvajalec javne službe prevzema in zagotavlja ravnanje, čiščenje in obdelavo blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic na celotnem območju občine, v obsegu in rokih, določenih s tem odlokom. Izvajalec javne službe na podlagi programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode vsako leto do 25. decembra pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata za naslednje leto. Vse aktivnosti iz prejšnjega stavka se izvajajo v skladu z možnostmi infrastrukturnih objektov za prevzem blata iz greznic in MKČN.
(2) Izvajalec je dolžan uporabnika o obveznosti opravljanja obvezne storitve javne službe prevzema blata oziroma komunalne odpadne vode najprej obvestiti telefonsko ali elektronsko. Kolikor praznjenje ni izvedeno v roku 8 dni po dogovorjenem terminu, izvajalec uporabnika v skladu z veljavno uredbo, obvesti pisno (dopis, elektronsko), s povratnico (priporočen dopis ali elektronsko potrdilo o prejemu obvestila), najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja storitve. V obvestilu mora navesti datum in okvirni čas svojega prihoda.
(3) Uporabnik ima po dogovoru z izvajalcem pravico enkratne prestavitve najavljenega časa storitve, ki pa ne more biti daljša od treh mesecev. O takšni nameri mora uporabnik izvajalca pisno (dopis, elektronsko) obvestiti najmanj 8 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(4) Če uporabnik najavljenega časa opravljanja storitve ne odpove in ga v dogovoru z izvajalcem ne prestavi, ter s tem onemogoči izvedbo storitve ali če izvajalcu ne omogoča opravljanja storitev, mora plačati nastale stroške po ceni za prevzem blata. Stroške ravnanja z blatom izvajalec uporabniku v tem primeru ni upravičen zaračunati.
(5) Uporabnik ni dolžan plačati stroškov storitev iz četrtega odstavka tega člena, če zaradi dokazane daljše odsotnosti upravičeno (daljša bolniška odsotnost ali višja sila) ali drugih opravičljivih razlogov ni mogel odpovedati najavljenega časa opravljanja storitev.
(6) Občina za posamezne stavbe ali skupine stavb, do katerih dostop s cestnim motornim vozilom, namenjenim prevozu komunalne odpadne vode in neobdelanega blata ni mogoč, opredeli izvajanje javne službe v omejenem obsegu in s posebnimi prevoznimi sredstvi. Omejen obseg in način izvajanja storitve sta opredeljena v programu iz 16. člena tega odloka, ki ga za obdobje štirih let pripravi izvajalec javne službe.
7. PREKINITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
31. člen
(trajna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko na stroške uporabnika, brez odjave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda, če:
– z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za vodni vir ali javni vodovod,
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov,
– odpadne vode uporabnika ogrožajo zdravje občanov in varno obratovanje javne kanalizacije,
– kvaliteta odpadne vode na izpustu v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– če niso izpolnjeni pogoji za priključitev na javno kanalizacijo, določeni s tem odlokom in Tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem odlokom in Tehničnim pravilnikom,
– če uporabnik ne poravna računov za izvajanje storitev javne službe tudi po prejemu opomina, vendar s tem ne sme biti prizadet drug uporabnik,
– če uporabnik pisno zahteva odklop kanalizacijskega priključka zaradi rušenja objekta.
(2) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.
(3) Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena se prekine za določen čas, do odprave vzroka za prekinitev.
(4) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve mora, pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo, poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.
(5) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.
32. člen
(začasna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije in za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo, v primeru odprave nepredvidenih okvar pa v najkrajšem možnem času, ko izve za okvaro.
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do štirih ur, obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.
33. člen
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno, ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način, takoj ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 24 ur po prekinitvi.
8. ODVAJANJE PADAVINSKIH VODA
34. člen
(odvajanje padavinskih voda)
(1) Uporabnik (lastnik, investitor) objekta mora za padavinsko vodo zagotoviti odvajanje neposredno v vode ali ponikanje v tla, kadar je to izvedljivo.
(2) Lastnik ali uporabnik površin, s katerih odteka toliko onesnažena padavinska voda, da se na podlagi določb podzakonskih aktov ne sme spuščati neposredno v vode, mora to vodo zajeti in očistiti.
9. EVIDENCE
35. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe.
10. OBVEŠČANJE UPORABNIKOV JAVNE SLUŽBE
36. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev,
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.
(3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena obvestiti o datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
11. ODVAJANJE TEHNOLOŠKIH ODPADNIH VODA V JAVNO KANALIZACIJO
37. člen
(tehnološke odpadne vode)
Uporabnik, ki odvaja v javno kanalizacijo odpadne tehnološke vode, mora izvajati kontrolo le-teh po pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter pogojih za njegovo izvajanje ter po uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz objektov in naprav posameznih panog, kolikor ta za določeno panogo obstaja. Rezultate analiz in vse spremembe, ki odstopajo od normativov, mora posredovati izvajalcu.
38. člen
(vrsta tehnoloških vod)
V javno kanalizacijo se smejo odvajati tiste tehnološke odpadne vode, ki so določene v soglasju za kanalizacijski priključek oziroma, ki so dovoljene po veljavnih standardih in predpisih o emisijah snovi, ki se smejo odvajati iz virov onesnaženja v javno kanalizacijo.
39. člen
(čiščenje tehnoloških odpadnih vod pri uporabniku)
(1) Uporabnik, ki odvaja tehnološko odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno z veljavnimi predpisi in uredbami.
(2) Uporabnik uveljavlja take ukrepe in tehnične rešitve, ki zmanjšujejo količino in stopnjo onesnaženosti odpadne vode, ki odteka v javno kanalizacijo.
(3) Kadar se koncentracija škodljivih snovi v odpadni vodi zaradi zmanjšanja porabe vode poveča nad dovoljeno vrednostjo, dnevna količina škodljivih snovi pa ostaja enaka ali se zmanjša, lahko izvajalec javne službe na podlagi strokovnega mnenja upravnemu organu, ki je izdal uporabno dovoljenje, predlaga spremembo le-tega.
(4) Če pristojne inšpekcijske službe zahtevajo posebne oziroma dodatne postopke čiščenja, mora uporabnik predložiti izvajalcu javne službe tudi tehnološki projekt sanacije, izdelan v skladu z zakonom o varstvu okolja in ponovno zaprositi za izdajo soglasja za kanalizacijski priključek.
12. VODOVARSTVENA OBMOČJA
40. člen
(vodovarstvena območja)
Na vodovarstvenih območjih je potrebno odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda urediti v skladu z veljavno zakonodajo za vodovarstvena območja.
13. PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI
41. člen
(pravice in obveznosti izvajalca)
Zaradi izvajanja javne službe ima izvajalec naslednje pravice in obveznosti:
– Zagotavljati javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki se odvajajo v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, skladno z veljavno uredbo.
– Zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije.
– Zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
– Zagotavljati odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine in niso opredeljene v prejšnji alineji tega člena na območju mešanih komunalnih sistemov in industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo. Navedene storitve izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
– Zagotavljati prevzemanje in ravnanje z blatom iz pretočnih greznic in MKČN.
– Zagotavljati odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic.
– Izdelovati Program odvajanja in čiščenja v skladu z veljavno uredbo.
– Na poziv Občine sodelovati pri izdelavi programskih rešitev širitve javne kanalizacije v okviru opremljanja stavbnih zemljišč s komunalno infrastrukturo.
– Izdajati potrdila in strokovne ocene obratovanja MKČN ter voditi ustrezne evidence o teh objektih.
– Obveščati uporabnike o načrtovanih prekinitvah odvajanja odpadne vode in o času trajanja prekinitev.
– Voditi kataster o objektih in napravah javne kanalizacije na stroške lastnika infrastrukture.
– Voditi predpisane evidence o javni infrastrukturi in druge evidence.
– Izdelovati in posredovati na ustrezne občinske in državne službe predpisana poročila v zvezi z dejavnostjo odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območjih z urejeno javno infrastrukturo ali pa brez nje.
– Redno obračunavati storitve javne službe in izvajati izterjavo dolgovanih zneskov.
– Izvajati preglede javne kanalizacije in kanalizacijskih priključkov ter MKČN.
– Uporabnikom omogočati priključevanje objektov na javno kanalizacijo, kot je določeno s tem odlokom, in jih o tem obveščati v rokih, določenih v tem odloku.
– Izvajati predpisane meritve in nadzirati sestavo odpadne vode, delovanje čistilnih naprav in drugih naprav za prečiščevanje industrijske odpadne vode ter izvajati potrebne ukrepe za zagotovitev ustreznosti njihovega delovanja.
– Izvajati priprave za hitro vnovično vzpostavitev delovanja kanalizacijskega omrežja po naravnih in drugih nesrečah oziroma priprave za nadomestno začasno odvajanje odpadne vode in v okviru priprav izdelati ustrezne načrte zaščite in reševanja.
– Voditi evidence na podlagi podatkov, ki jih pridobi od uporabnikov, upravnikov večstanovanjskih objektov, organov lokalne skupnosti ter državnih organov in služb na podlagi Zakona o javnih gospodarskih službah, Zakona o lokalni samoupravi in odloka, vendar v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.
– Izdajati projektne pogoje in soglasja ter voditi evidenco o njih.
– Izvajati druge obveznosti tega odloka.
42. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe.
43. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
– odvajati komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, kjer je le-ta zgrajena,
– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode v vsakem času, tudi izven obratovalnega časa,
– redno vzdrževati interno kanalizacijo, z vsemi objekti in napravami, priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
– redno kontrolirati sestavo odpadne vode in rezultate na zahtevo posredovati izvajalcu javne službe,
– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,
– redno plačevati odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi izdanih računov,
– odvajati odpadno vodo, ki ne prekoračuje mejnih koncentracij, določenih s predpisi,
– dolžnost prijaviti izvajalcu javne službe vsako spremembo količine in kvalitete odpadne vode takoj, ko ugotovijo spremembo,
– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,
– uporabniki, ki odvajajo v javno kanalizacijo industrijsko odpadno vodo, morajo najmanj štirikrat letno oziroma ob vseh spremembah, predložiti izvajalcu javne službe analizo odpadne vode, izdelavno v skladu s predpisi,
– če naprava za predčiščenje ne dosega predpisanih učinkov, morajo izvajalca pismeno obvestiti o spremembah načina obratovanja čistilne naprave ali o uvedbi dodatnih tehnoloških postopkov, ki bodo zagotovili doseganje zahtevanih učinkov predčiščenja,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in obračun stroškov,
– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,
– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,
– v primeru odvajanja odpadnih vod v greznico zagotoviti varen dostop do greznice in normalno uporabo vozila za odvoz gošč (traktor s cisterno) na razdalji največ 15 m od dna greznice,
– ravnati z odpadnimi vodami v greznici v skladu z zakonodajo in dovoliti izvajalcu zakonsko določeno čiščenje greznic.
(2) Odpadne vode, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, ni dovoljeno pred spuščanjem v javno kanalizacijo redčiti z vodo (hladilno, pitno), da bi z redčenjem dosegli zahtevane lastnosti.
(3) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
(4) Uporabniki so dolžni obvestiti izvajalca javne službe o izgradnji male čistilne naprave ali greznice v roku 15 dni po začetku njene uporabe. Obvestilu morajo priložiti tehnično dokumentacijo zgrajene naprave z dokazili o izpolnjevanju standardov čiščenja in drugimi dovoljenji in soglasji za uporabo.
44. člen
(prepovedi)
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožale zdravje ljudi,
– povzročale ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(2) V primeru ločenih kanalizacijskih sistemov uporabnik ne sme fekalni kanalizacijski priključek izvesti na meteorno javno kanalizacijo ali meteorni priključek na fekalno javno kanalizacijo.
(3) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije.
(4) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati stroške za odpravo škode.
45. člen
(posegi v območju kanalizacije)
(1) Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nadkritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
(2) Izvajalci del, ki izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(3) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
(4) Upravljavci drugih objektov in naprav (vodovod, elektro omrežje, toplovod, plinovod, telefonsko omrežje itd.) morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo kanalizacijsko omrežje in naprave nepoškodovane.
14. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA
46. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
47. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
15. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
48. člen
(objekti in naprave javne kanalizacije)
(1) Objekti in naprave javne kanalizacije obsegajo primarno in sekundarno kanalizacijsko omrežje ter z njimi povezane tehnološke naprave, kot so:
– kanalizacijska omrežja za odvod komunalne in padavinske odpadne vode,
– črpališča za prečrpavanje komunalne in padavinske odpadne vode,
– objekti in naprave vakuumske kanalizacije,
– male komunalne čistilne naprave velikosti najmanj 50 PE,
– razbremenilniki visokih vod,
– zadrževalni in pretočni bazeni,
– drugi objekti in naprave, potrebni za obratovanje javne kanalizacije (odprti kanalski jarki prevzeti v najem in upravljanje upravljavca).
(2) Upravljavec ima ves čas pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav v lasti občine, z namenom zagotavljanja rednega vzdrževanja in kontrole, ne glede na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem so objekti in naprave javne kanalizacije.
(3) Upravljavec je dolžan po opravljenem rednem ali izrednem (intervencijskem) delu vzpostaviti zemljišče v prvotno stanje, v roku 14 dni po izvedenih del.
49. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
(1) Interna kanalizacija, kanalizacijski priključek, nepretočne greznice, obstoječe greznice, male čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, in male komunalne čistilne naprave, z zmogljivostjo enako in večjo od 50 PE, v katere se odvaja odpadna iz nestanovanjskih stavb, niso objekti javne kanalizacije in pripadajo stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.
(2) Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje objektov iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti lastnik stavbe ali inženirskega objekta, ki mu objekti iz prejšnjega odstavka pripadajo, in so v njegovi lasti in upravljanju.
16. PREVZEM OBJEKTOV IN NAPRAV ZA POTREBE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE V UPRAVLJANJE
50. člen
(pogodba o najemu infrastrukturnih objektov in naprav in izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja)
(1) Občina Metlika kot lastnik infrastrukturnih objektov in izvajalec javne službe skleneta pogodbo o najemu infrastrukturnih objektov in naprav in izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Občina mora po končani gradnji novih objektov prenesti objekte in naprave izvajalcu javne službe v upravljanje, izvajalec javne službe pa jih mora sprejeti v upravljanje najkasneje v roku enega meseca od zaključka gradbenih del.
(3) Občina mora po končani gradnji novih objektov prenesti objekte in naprave izvajalcu javne službe v najem, izvajalec javne službe pa jih mora sprejeti v najem, najkasneje v roku treh mesecev od pridobitve uporabnega dovoljenja.
(4) Za prevzem novih objektov in naprav javne kanalizacije v najem morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. kanalizacija oziroma objekt, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, PID, urejena morajo biti tudi vsa lastninska razmerja),
2. predane morajo biti izjave izvajalcev, garancijski listi, navodila za obratovanje in vzdrževanje vgrajenih naprav.
(5) Postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano, z zapisniki o primopredaji (dokumentacije, evidence knjigovodskih podatkov, listine o lastništvu).
17. ONESNAŽENOST ODPADNE VODE
51. člen
(onesnaženost odpadne vode)
(1) Stopnja onesnaženosti komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstev in ostalih uporabnikov je določena na osnovi splošnih določil in predpisov, ki so podani s strani pristojnih ministrstev.
Za vse ostale odpadne vode izvaja meritve stopnje onesnaženosti uporabnik v skladu s pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.
(2) V posebnih primerih lahko izvajalec javne službe predpiše dodatne pogoje za način vzorčenja, pogostnost meritev in analizne parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi predpisi in uredbami.
52. člen
(merilno mesto onesnaženosti)
(1) Uporabnik, ki ima predpisano izvajanje meritve stopnje onesnaženosti odpadnih voda, mora izvajalcu predložiti v potrditev projekt za izvedbo merilnega mesta.
(2) Uporabnik mora v roku 8 dni po izgradnji merilnega mesta pisno zaprositi izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta.
(3) Uporabnik mora voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta. Merilno mesto mora biti v vsakem času dostopno izvajalcu za pregled obratovalnega dnevnika, odvzem vzorcev odpadne vode in pregled delovanja merilnih naprav.
(4) Merilno mesto in merilne naprave uporabnik vzdržuje na lastne stroške.
18. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
53. člen
(oblikovanje cen)
(1) Cena storitve javne službe se oblikuje, potrjuje in uveljavlja v skladu z zakonodajo.
(2) Ceno storitve javne službe za območje Občine Metlika predlaga izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži v potrditev občinskemu svetu. Pred obravnavo elaborata na občinskem svetu, mora izvajalec javne službe elaborat predložiti v pregled občinski upravi.
(3) Postopek potrditve predlaganih cen uredita izvajalec javne službe in občina v pogodbi o najemu infrastrukturnih objektov in naprav in izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
54. člen
(količina odpadne vode)
(1) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode, ki nastaja v stavbi, ki je priključena na javni kanalizacijski sistem, je izražena v m3 dobavljene pitne vode iz vodovodnega omrežja, če iz nje nastaja odpadna voda v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Uporabniki plačujejo odvedeno vodo v enaki količini in v enakih obdobjih, kot jo plačujejo za porabljeno pitno vodo.
(2) Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprav je izražena v m3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. Predračunska cena opravljanja storitve se uporabnikom obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode, če iz nje nastaja komunalna odpadna voda, v skladu s predpisi, ki urejajo odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode. Izvajalec za uporabnike najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obračunsko obdobje.
(3) Uporabnikom, ki nimajo urejenega sistema meritve porabe pitne vode, se mesečna količina odpadnih voda določi kot mesečna poraba stalno prijavljenih prebivalcev v višini 3 m3/osebo.
(4) Uporabnikom, ki imajo kombinirano porabo pitne vode (iz javnega vodovoda in lastnega vodnega vira) za enoto količine storitve šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo, vendar najmanj v višini mesečne porabe stalno prijavljenih prebivalcev v višini 3 m3/osebo.
(5) Enota količine storitve za odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode s streh in utrjenih površin je izražena v m3 in se obračuna glede na količino padavin, ki pade na tlorisno površino strehe in utrjeno površino, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Za količino padavinske odpadne vode se šteje povprečna letna količina padavin, ki pade na utrjeno javno površino ali streho, pri čemer se za povprečno letno količino šteje povprečna letna količina padavin v obdobju zadnjih petih let, ki je za območje utrjene površine izmerjena v okviru meritev državne mreže meteoroloških postaj.
55. člen
(račun za odvajanje in čiščenje odpadnih voda)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan uporabniku izstaviti račun za odvajanje in čiščenje odpadne vode najkasneje do 8 dne v mesecu za pretekli mesec. Račun mora uporabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Uporabnik lahko sporoči izvajalcu javne službe pisni ugovor na obračun, najkasneje v desetih dneh po prejemu računa ali položnice.
(2) Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali računu v postavljenem roku, pa ni izvajalcu javne službe podal pisnega ugovora na obračun, ga izvajalec pisno opozori. Izvajalec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
Ugovor na izdani račun ne zadrži plačila za nesporen del računa. Za zamudo plačila izvajalec obračuna zakonite zamudne obresti.
(3) Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali računu niti v 15 dneh po izdanem opominu, lahko izvajalec javne službe prekine dobavo vode, o čemer mora biti porabnik v samem opominu opozorjen. Izvajalec lahko prekine dobavo vode samo v primeru, ko s prekinitvijo ne posega v pravice drugih uporabnikov.
(4) Lastniki, ki oddajo v najem stanovanjske ali druge prostore, so dolžni v najemni pogodbi z najemnikom določiti, kdo bo plačnik storitev in ob vsaki spremembi uporabnika, takoj obvestiti izvajalca javne službe. Če tega ne storijo, ali pa če najemnik ne plača dospelih storitev, bremenijo stroški storitve lastnika nepremičnine.
56. člen
(nastop obveznosti zaračunavanja storitve)
(1) Storitev odvajanja in čiščenja odpadne vode se uporabniku zaračuna z naslednjim dnem po priključitvi objekta na javno kanalizacijo.
(2) Storitve prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelavo blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic se uporabnikom zaračunajo z naslednjim dnem priključitve na javni vodovod, za območja kjer ni javnega vodovoda pa z naslednjim dnem po začetku uporabe MKČN ali greznice.
19. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
57. člen
(javna pooblastila)
(1) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo za odločanje v upravnih zadevah izdaje projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.
(2) Na podlagi tega odloka se izvajalcu javne službe podeljuje javno pooblastilo za izdajanje smernic za načrtovanje predvidene prostorske ureditve in mnenj k dopolnjenimi predlogi prostorskih aktov v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.
(3) Občina in izvajalec javne službe se s posebno pogodbo dogovorita o višini in načinu plačila storitev iz prvega in drugega odstavka tega člena.
58. člen
(strokovno-tehnične naloge javne službe)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki s pogodbenim razmerjem niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska uprava.
(2) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki jih občina prenaša na izvajalca javne službe so:
1. zagotavljanje strokovnih, tehničnih in organizacijskih podlag in predlogov v zvezi z načrtovanjem razvoja javne službe in izvedbe;
2. zagotavljanje strokovnih podlag v zvezi z načrtovanjem komunalne opremljenosti predvidenega poselitvenega območja;
3. zagotavljanje strokovnih podlag, ki jih občina potrebuje za izvajanje upravnih nalog pri urejanju javne službe;
4. pospeševanje uvajanja informatiziranih procesov za potrebe javne službe.
(3) Občinska uprava izvaja nadzor nad izvajanjem javne službe skladno s predpisi.
59. člen
(kataster javne kanalizacije)
(1) S tem odlokom se izvajalcu javne službe podeli javno pooblastilo za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vodenje katastra komunalnih naprav (v nadaljnjem besedilu: kataster), ki vsebuje baze podatkov o infrastrukturnih objektih, omrežjih in napravah, namenjenih izvajanju javne službe. Podrobnejšo vsebino katastra določa Tehnični pravilnik.
(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem katastra, ureja pogodba.
(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Metlika in se vodi skladno s predpisi, ki urejajo vodenje zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema ter Tehničnega pravilnika.
(4) Kataster se vodi v obliki elektronske baze podatkov, ki mora biti občini neprekinjeno dostopna (»on-line«).
20. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
60. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, izvajalec javne službe ter pristojni upravni organ občinske uprave Občine Metlika.
(2) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravljajo pristojne medobčinske in občinske inšpekcijske službe, izvajalec javne službe pa opravlja strokovni nadzor.
21. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
61. člen
(Tehnični pravilnik)
Izvajalec uskladi Tehnični pravilnik o pogojih ter načinu odvajanja odpadnih in padavinskih voda na območju občine Metlika v roku šestih mesecev po sprejemu tega odloka.
62. člen
(cenik storitev)
(1) Ceno storitve javne službe predlaga izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in jo predloži v potrditev Občinskemu svetu Občine Metlika.
(2) Občinski svet določi potrjeno ceno in morebitno subvencijo, izvajalec pa oblikuje in na svojih spletnih straneh ter na krajevno običajen način objavi cenik s potrjeno ceno znižano za morebitno subvencijo.
22. KAZENSKE DOLOČBE
63. člen
(globe za izvajalca javne službe)
(1) Z globo 1.200 evrov se kaznuje izvajalec javne službe:
1. če ne obvesti uporabnikov, ki še niso priključeni na javno kanalizacijo, da možnost in obveza priključitve obstaja (prvi odstavek 18. člena),
2. dopusti priključitev brez predhodnega soglasja (23. člen),
3. če prekine dobavo vode v nasprotju z 31. členom odloka,
4. če ne prevzame infrastrukturnih objektov in naprav v najem in upravljanje v skladu s 50. členom tega odloka.
(2) Z denarno kaznijo 400 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
64. člen
(globe za uporabnike javne službe)
(1) Z globo 1.200 € se kaznujeta za prekršek uporabnik – pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, če:
1. se ne priključi na javno kanalizacijo (18. člen),
2. zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (19. člen),
3. pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe (22. člen),
4. priključi spojni kanal na javno kanalizacijo kadar to ni dovoljeno (23. člen),
5. izvede začasni priključek v nasprotju s 24. členom odloka,
6. odvaja padavinsko vodo v nasprotju s 34. členom odloka,
7. ne izpolnjuje obveznosti iz tretje, petnajste, šestnajste, sedemnajste, osemnajste in devetnajste alineje prvega odstavka 43. člena odloka,
8. prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku (tretji odstavek 43. člena),
9. izvajalca javne služne ne obvesti o izgradnji MKČN ali greznice v skladu s četrtim odstavkom 43. člena odloka,
10. krši prepovedi iz 44. člena odloka,
11. ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del, s katerimi posega v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (45. člen).
(2) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
(3) Z globo 400 € se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje uporabnik – fizična oseba.
23. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
65. člen
(1) Zahteve v zvezi s standardi opremljenosti iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Metlika morajo biti izpolnjene v rokih, določenih v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
(2) Lastnik obstoječe stavbe lahko, do poteka rokov, določenih v predpisih, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, komunalno odpadno vodo odvaja v obstoječo greznico, če upravljavec obstoječe greznice zagotavlja njeno praznjenje z uporabo storitev javne službe.
(3) Do rokov iz drugega odstavka tega člena se prevzem neobdelanega blata iz obstoječih greznic šteje za javno službo po tej uredbi, izvajalec javne službe pa mora kot obvezno storitev javne službe zagotavljati prevzem neobdelanega blata iz obstoječih greznic pri uporabniku storitev, ko je to potrebno, vendar najmanj enkrat na tri leta in obdelavo prevzetega neobdelanega blata na komunalni ali skupni čistilni napravi.
(4) Za obstoječe greznice, iz katerih se blato uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, se določbe prejšnjega odstavka ne uporabljajo.
(5) Do izgradnje javne kanalizacije, vendar najpozneje do rokov iz drugega odstavka tega člena, je komunalno odpadno vodo iz stavb dovoljeno čistiti v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, tudi na območjih poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka hkrati z gradnjo stavbe.
(6) Do izgradnje javne kanalizacije ali najpozneje do rokov iz drugega odstavka tega člena je komunalno odpadno vodo iz stavb dovoljeno zbirati v nepretočni greznici tudi na območjih poselitve, kjer je v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, predvidena izgradnja javne kanalizacije, opremljanje zemljišča z javno kanalizacijo pa ne poteka hkrati z gradnjo stavbe, če je skupna obremenitev, ki se zbira v nepretočni greznici, manjša od 50 PE in so izpolnjeni pogoji iz uredbe.
66. člen
Izvajalec javne službe pripravi načrt izvajanja prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata iz 30. člena tega odloka najkasneje do 25. decembra 2015.
67. člen
(1) Določba drugega odstavka 56. člena tega odloka se začne uporabljati s 1. januarjem 2016.
(2) Storitve prevzema in zagotavljanja ravnanja, čiščenja in obdelave blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, za stavbe in gradbene inženirske objekte, priključene na javni vodovod pred 1. januarjem 2016, ter stavbe in gradbene inženirske objekte, iz katerih se odpadna voda odvaja v greznico ali MKČN, ki je v uporabi pred 1. januarjem 2016, se storitve zaračunajo s 1. januarjem 2016.
(3) Od začetka veljavnosti tega odloka pa do 1. januarja 2016 se v primeru izvedbe prevzema in čiščenja ter obdelave blata iz pretočnih greznic in MKČN ter komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic, zaračunajo dejansko nastali stroški.
68. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Metlika (Uradni list RS, št. 111/09).
69. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014
Metlika, dne 20. marca 2014
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti