Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

862. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica, stran 2651.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.US, 76/08, 100/08 – Odl.US, 79/09, 14/10 – Odl.US, 51/10, 84/10 – Odl.US, 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odl.US, 112/06 – Odl.US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 97/12 – Odl.US, 92/13), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11 – Odl.US, 21/13, 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13), 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1. člen
V 1. členu Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 25/09 – UPB in 78/09, v nadaljevanju: odlok) se:
– črta besedilo »odvoz, predelava,« in
– za besedilo »subjekti ravnanja z odpadki,« doda besedilo »uporabniki in plačniki storitev javnih služb,«.
2. člen
Tretja alineja 2. člena se spremeni, tako da se glasi:
»– povzročitelj odpadkov (uporabnik storitev javnih služb).«
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
»2.a člen
Uporabniki in plačniki storitev javnih služb (povzročitelji) po tem odloku so:
– lastniki ali solastniki (v nadaljevanju: lastniki) stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta, v kateri ali v zvezi s katero nastajajo odpadki in se izvajajo storitve javnih služb po tem odloku;
– organizatorji kulturnih, športnih, družabnih in drugih javnih prireditev.
Kot plačnik storitev javnih služb nastopa Občina Sevnica v primeru odpadkov, povezanih z javnimi površinami in v primeru divjih odlagališč, če ni mogoče odkriti izvirnega povzročitelja.
Če je tako določeno s konkretnim pravnim aktom med lastnikom in posestnikom, je lahko uporabnik tudi posestnik objekta (npr. najemnik), pri čemer morajo lastnik, posestnik in izvajalci javnih služb podpisati medsebojni dogovor, v katerem se uredi datum prevzema začetka izvajanja storitev javnih služb, odgovornosti za plačilo ter subsidiarna odgovornost lastnika v primeru morebitnega neplačila terjatev s strani uporabnika.
Uporabniki storitev javnih služb iz prvega odstavka tega člena so fizične osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pravne osebe in vse druge pravno-organizacijske oblike.
V primeru izvajanje javnih služb gospodinjstvu kot uporabnik nastopa ena od polnoletnih oseb v gospodinjstvu, ki podpiše tudi dogovor o poravnavanju obveznosti. Ostali člani gospodinjstva so subsidiarno odgovorni na smiselno enak način, kot je določen v petem odstavku tega člena. Če člani gospodinjstva ne podpišejo dogovora iz prejšnjega stavka, se kot uporabnik šteje kateri koli član gospodinjstva. Izvajalec lahko v primeru iz prejšnjega stavka izstavlja račune kateremu koli članu gospodinjstva, ki nastopa kot plačnik. V primeru iz predprejšnjega in prejšnjega stavka so ostali člani gospodinjstva subsidiarno odgovorni za neplačane terjatve na način iz šestega odstavka tega člena.
Če je objekt v solastnini in ne gre za gospodinjstvo, lahko obveznosti uporabnikov javnih služb prevzame eden od solastnikov, če je med njimi dosežen pisni dogovor. Obveznosti solastnik iz prejšnjega stavka prevzame z dnem, ko kateri koli solastnik obvesti izvajalce javnih služb o sklenjenem dogovoru in mu predloži izvod dogovora. Solastnik, ki je prevzel obveznosti, mora z izvajalci podpisati poseben dogovor, v katerem se opredeli zbirno mesto (odjemno) mesto ter ostale pravice in obveznosti solastnika in izvajalca javne službe. Če solastnik, ki je prevzel obveznosti do izvajalcev javnih služb, zapadlega dolga po prvem opominu ne poravna, se šteje, da so ostali solastniki subsidiarno odgovorni za vse zapadle in neporavnane obveznosti. Vsak solastnik v primeru subsidiarne odgovornosti iz prejšnjega stavka odgovarja za vse zapadle in neporavnane obveznosti do celote, vključno s stroški in zamudnimi obrestmi. V primeru zamude s plačilom ene ali več terjatev s strani solastnika, ki je prevzel obveznosti do izvajalcev javnih služb v smislu prvega stavka tega odstavka, lahko izvajalci javnih služb začnejo izstavljati nove račune kateremu koli izmed solastnikov za celotno storitev.
V večstanovanjskih stavbah (stanovanjske, poslovno-stanovanjske in poslovne stavbe), obveznosti uporabnikov javnih služb lahko izvršuje upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki delov stavbe v skladu s predpisom, ki ureja upravljanje večlastniških stavb in tem odlokom.
Če uporabnik (lastnik, prodajalec) objekt ali del objekta odda v najem ali proda, je dolžan poravnati vse zapadle obveznosti.«
4. člen
Prvi odstavek 3. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Na celotnem območju Občine Sevnica je obvezno ravnanje s komunalnimi odpadki v skladu z veljavnimi predpisi. V sistem ravnanja s komunalnimi odpadki morajo biti vključeni vsi povzročitelji.«.
5. člen
3.a člen se spremeni, tako da se glasi:
»Ne glede na določbo tretjega člena se v sistem ravnanja z odpadki začasno ne vključijo občani Občine Sevnica oziroma uporabniki, ki imajo začasno bivališče v drugi občini in to dokažejo s pisnim dokazilom ustreznega uradnega organa ter dokazilom o vključenosti v sistem ravnanja z odpadki v drugi občini.«.
6. člen
4. člen se spremeni, tako da se glasi:
»V skladu z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica za uporabnike na celotnem območju Občine Sevnica izvaja gospodarsko javno službo:
– zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
– obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica,
– odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov CeRod, center za ravnanje z odpadki, d.o.o., javno podjetje.
Kot javna služba se izvaja ravnanje z odpadki, če gre za odpadke po tem odloku, ki lahko nastajajo ali dejansko nastajajo v stavbah ali gradbenih inženirskih objektih ali v zvezi z njimi, če se v njih zadržujejo ljudje.«.
7. člen
5. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Vrste odpadkov, ki jih ureja ta odlok, so:
– ločene frakcije, ki niso nevarni odpadki;
– ločene frakcije, ki vsebujejo eno ali več nevarnih lastnosti;
– embalaža, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek;
– odpadki iz vrtov in parkov in
– drugi komunalni odpadki.«.
8. člen
12. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Povzročitelji komunalnih odpadkov odlagajo preostanek komunalnih odpadkov v zabojnike volumna 120 L, 240 L, 360 L, 770 L, 1100 L. Zbiranje se vrši skladno s programom dela izvajalca, vendar ne pogosteje kot vsakih 14 dni. Izvajalec zbiranja enkrat letno obvesti povzročitelje o terminih zbiranja odpadkov po vrstah zabojnikov (biološki, mešani komunalni odpadki, ločene frakcije).
V zbiralnicah ločenih frakcij se z zbiranjem ločenih frakcij zagotavlja prevzem naslednjih ločenih frakcij, ki jih povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v za to namenjenih zabojnikih, nameščenih na prostoru zbiralnice »ekološki otok«:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno stekleno embalažo,
– odpadno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno embalažo iz sestavljenih materialov.
Ločene frakcije iz ekoloških otokov se odvažajo tedensko oziroma po presoji izvajalca javne službe.
Biološki odpadki kot ločeno zbrane frakcije organskih kuhinjskih odpadkov in odpadkov z vrtov se skladno z uredbo, ki ureja to področje kompostirajo v hišnih kompostnikih ali kjer je to urejeno oddajajo v namenskih zabojnikih. Odvoz vrši izvajalec od aprila do novembra tedensko, v času od decembra do marca pa vsak drug teden.
Kosovni odpadki iz gospodinjstev se zbirajo na zbirnem centru za odpadke ali s posebno individualno naročilnico odvoza enkrat letno naročijo izvajalcu javne službe.
Nevarni odpadki se zbirajo v zbirnem centru za odpadke ali s posebej organizirano enkrat letno terensko akcijo skladno s programom izvajalca javne službe.
Ločeno zbiranje frakcij se zagotavlja v zbirnem centru za odpadke, in sicer za uporabnike celotne občine.
Povzročitelji komunalnih odpadkov prepuščajo v zbirnem centru naslednje ločene frakcije:
– papir in karton vseh vrst in velikosti, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz lepenke;
– embalažno steklo;
– mešano plastično, kovinsko in sestavljeno embalažo;
– ravno steklo;
– odpadke iz plastike, vključno s transportno, skupinsko in prodajno embalažo iz plastike in kompozitov, ki hkrati opravlja funkcijo skupinske in prodajne embalaže;
– embalažni les;
– pohištvo;
– kovine;
– oblačila in tekstil;
– nevarne odpadke;
– električno in elektronsko opremo;
– druge večje kosovne odpadke;
– gume osebnih vozil;
– gradbene odpadke manjših količin.«.
9. člen
Doda se nov drugi odstavek 18. člena, ki se glasi:
»Število prebivalcev, ne glede na obveznost povzročiteljev iz prejšnjega odstavka, enkrat letno preverja izvajalec na podlagi uradnih podatkov pristojnega upravnega organa.«.
10. člen
32. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Izvajalec javne službe odlaganja odlaga ostanke predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov v Leskovcu.
Izvajalec javnih služb zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom storitve odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za račun izvajalca te javne službe na podlagi medsebojne pogodbe, uporabniki pa so na podlagi teh računov dolžni plačati storitve izvajalcu javnih služb zbiranja in obdelave.«.
11. člen
36. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Cene storitev javne službe oblikujejo izvajalci javnih služb v skladu z veljavno Uredbo o metodologiji.
Cene morajo biti oblikovane tako, da vključujejo vse upravičene stroške izvajalca javne službe, stroške javne infrastrukture, predlog donosa in javne dajatve, v skladu z Uredbo o metodologiji.
Upravičeni stroški in višina donosa iz prejšnjega odstavka se potrdijo z elaboratom o cenah, v skladu z Uredbo o metodologiji.
Pristojni organ za potrjevanje cen je Občinski svet Občine Sevnica.
Če pristojni organ za pregled cen dopolnitev ali sprememb cen iz prejšnjega odstavka ne zahteva, se neizpodbojno domneva, da so izračunane pravilne in s tem potrjene. Pristojni organ v tem primeru odloči le o višini morebitnega subvencioniranja cen v skladu z Uredbo o metodologiji in tem odlokom.
Cene storitev javnih služb iz tega člena se na računu izkazujejo v skladu z Uredbo o metodologiji.
Na cene, ki so določene v skladu s tem členom, se obračuna davek na dodano vrednost v skladu s predpisi.
Cene se objavijo na spletni strani izvajalca javne službe.«.
12. člen
37. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Če potrjena cena iz prejšnjega člena odloka ne zadošča za pokrivanje vseh stroškov javne službe in določenega donosa, občina za ta del na podlagi predračuna izvajalca javne službe tekoče mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec izvajalcu zagotavlja subvencijo za pokrivanje tega nepokritega dela cene in predpisanega donosa, v skladu s Sklepom Komisije z dne 20. 12. 2011 o uporabi člena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za državno pomoč v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljenega nekaterim podjetjem, pooblaščenim za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (Uradni list Evropske unije, L 7/3, z dne 11. 1. 2012).
Subvencija se zagotavlja le za nepridobitne uporabnike v skladu z Uredbo o metodologiji.
Nepridobitni uporabniki so gospodinjstva in pravne osebe, ki so ustanovljene za izvajanje nepridobitnih dejavnosti in upravnih nalog.«.
13. člen
38. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Pri javni službi ravnanja s komunalnimi odpadki se ločeno oblikujejo cene za posamezno javno službo in naslednje storitve znotraj javne službe:
1. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ki vključuje zbiranje:
– ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,
– ločeno zbrane odpadne embalaže,
– biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in
– mešanih komunalnih odpadkov;
2. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in
3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena storitve posamezne javne službe:
– cena storitev iz prve, druge in četrte alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
– cena storitev iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka,
– cena storitev iz 2. točke prejšnjega odstavka in
– cena storitev iz 3. točke prejšnjega odstavka.
Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prvega odstavka tega člena je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.
S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna za storitve odlaganja odpadkov, morajo biti kriti vsi stroški, povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča, finančnim jamstvom v skladu s predpisom, ki ureja odlaganje odpadkov na odlagališčih, in predvideni stroški zapiranja odlagališča ter stroški za izvedbo ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdobje najmanj 30 let.«.
14. člen
38.a člen se črta.
15. člen
39. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Cena se v delu, ki se nanaša na opravljanja storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, in v delu, ki se nanaša na stroške javne infrastrukture, oblikuje na kg opravljene storitve iz prvega odstavka prejšnjega člena in se uporabnikom zaračuna glede na prostornino zabojnika in pogostost odvoza.
Izvajalec ceno iz prve, tretje in četrte alineje drugega odstavka prejšnjega člena, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz prve, druge in četrte alineje 1. točke ter 2. in 3. točke prvega odstavka prejšnjega člena na uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Izvajalec ceno iz druge alineje drugega odstavka prejšnjega člena, izraženo v kg, zaračuna uporabnikom sorazmerno glede na prostornino zabojnika za biološko razgradljive kuhinjske odpadke in zeleni vrtni odpad ter pogostost odvoza navedenega zabojnika, in sicer tako, da se najmanj enkrat letno razdeli masa v zadnjem obračunskem obdobju zbranih komunalnih odpadkov iz tretje alineje 1. točke prvega odstavka prejšnjega člena v posamezni občini na uporabnike glede na prostornino navedenega zabojnika in pogostost odvoza tega zabojnika. Izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki mora prikazati porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabnike. Obvestilo o tem mora biti objavljeno na krajevno običajen način in stalno dostopno na spletni strani izvajalca javne službe.
Za stavbo, v kateri ni stalno prijavljenih prebivalcev in za katero ni podatka o velikosti zabojnika, se za porazdelitev količine opravljenih storitev javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki upoštevata najmanj ena tretjina najmanjše velikosti zabojnika in pogostost odvoza.«.
16. člen
41. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Minimalni obračunski volumen zabojnika v gospodinjstvih za mešane komunalne odpadke je 20 litrov na osebo na teden.
Pri storitvah javnih služb, vezanih na počitniški objekt ali drug podoben gospodarski objekt in stanovanje, ki je v uporabi občasno, je obračunski volumen 20 litrov na teden.
Za ostale uporabnike se storitev javnih služb obračunava po volumnu zabojnika in številu odvozov na mesec, in sicer po naslednji tabeli:
Član   Volumen posode
---------------------------
1     40 L
2     80 L
3     120 L
4     160 L
5     200 L
6     240 L
7     240 L
8     240 L+60 L
9     240 L+60 L
10    240 L+120 L
11    240 L+120 L
12    240 L+240 L
13    240 L+240 L
14    240 L+240 L
40    770 L+770 L
45    770 L+770 L.«.
17. člen
V 42. členu se briše besedilo », izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki«.
18. člen
V 43. členu:
– se črta druga, dvanajsta in trinajsta alineja;
– za novo deseto alinejo vejico nadomesti pika.
19. člen
V 45. členu se:
– druga alineja spremeni, tako da se glasi: »– s 4. členom,«,
– doda nova peta alineja, ki se glasi: »– z drugim odstavkom 18. člena,«,
– v deveti alineji pred številko »37« doda besedilo »36.,«,
– črta predzadnja alineja.
20. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti