Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

837. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje, stran 2566.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 6., 12. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13 in 83/13, ZPrCP), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11, 21/13) ter 14. člena Statuta Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 28/08) je Občinski svet Občine Dobrepolje na 22. redni seji dne 27. 2. 2014 sprejel
O D L O K
o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna ureditev)
S tem odlokom se določajo pogoji in način odvoza, hrambe in prodaje oziroma uničenja zapuščenega vozila ter postopki ravnanja z neprevzetimi zapuščenimi vozili.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
– zapuščeno vozilo je motorno ali priklopno vozilo, parkirano na javni cesti ali na nekategorizirani cesti, ki se uporablja za javni cestni promet, ali na drugi javni površini, ki ni namenjena prometu vozil in nima registrskih tablic ali ni registrirano več kot 30 dni in ni nerabno ali zavrženo motorno vozilo, ki se mu je življenjska doba iztekla zaradi poškodb, starosti ali drugih razlogov in je zaradi tega postalo odpadek po merilih iz predpisa, ki ureja ravnanje z odpadki,
– lastnik zapuščenega vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot zadnji lastnik vozila,
– lastnik vozila je neznan, če iz podatkov na vozilu samem ali na z zakonom predpisan način ni mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku vozila,
– pooblaščena uradna oseba za vodenje postopka za zapuščeno vozilo je občinski redar,
– imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana,
– cesta je površina, omejena z mejo cestnega sveta, ki jo lahko uporabljajo vsi ali pa le določeni udeleženci v prometu pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– javna cesta je cesta, ki jo država ali občina v skladu z merili za kategorizacijo javnih cest razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi,
– nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z Zakonom o cestah in predpisom, ki ureja pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec,
– izvajalec je gospodarska družba oziroma samostojni podjetnik, ki v skladu s pogoji, ki jih določata zakon oziroma ta odlok, izvaja opravila odvoza, hrambe in morebitnega uničenja zapuščenih vozil.
3. člen
(pristojnosti)
Redar ravna z zapuščenimi vozili skladno z določili Zakona o pravilih cestnega prometa in tem odlokom.
II. POGOJI IN NAČIN ODVOZA VOZIL
4. člen
(odstranitev zapuščenega vozila)
(1) Če občinski redar najde zapuščeno vozilo, na kraju samem sestavi zapisnik o stanju vozila, vozilo fotografira ter na vozilo namesti pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe, sicer bo odrejena odstranitev vozila skladno z določili tega odloka.
(2) Šteje se, da je bila pisna odredba lastniku vozila pravilno vročena po določbi zakona, ki ureja pravila cestnega prometa in tega odloka, tudi če je bila kasneje poškodovana ali uničena, če pooblaščena uradna oseba lahko dokaže, da je bila odredba nameščena na zapuščeno vozilo.
(3) Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku iz prvega odstavka tega člena, pooblaščena uradna oseba odredi njegovo odstranitev pristojnemu izvajalcu odvozov.
5. člen
(obveznosti izvajalca odvozov)
(1) Izvajalec mora na podlagi odredbe pooblaščene uradne osebe odstraniti zapuščeno vozilo v roku treh dni od dneva izdaje odredbe za odvoz. Pri izvrševanju odstranjevanja vozila mora biti na kraju samem prisotna pooblaščena uradna oseba.
(2) V primeru poškodovanja vozila ali drugih poškodb, nastalih zaradi izvajanja tega odloka, je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo.
6. člen
(1) Kadar se zapuščeno vozilo nahaja na površini v zasebni lasti, se lahko odredi odvoz takega vozila le na pisni predlog lastnika zemljišča.
(2) Če zapuščeno vozilo ogroža druge udeležence v prometu, predstavlja neposredno nevarnost za okolico ali okolje, povzroča škodo v naravnem oziroma življenjskem okolju in premoženju in če predstavlja nevarnost za življenje in zdravje ljudi in živali, odredi pooblaščena oseba takojšnji odvoz takega vozila.
(3) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo očitno zavrženo in ne predstavlja tržne vrednosti oziroma takšno vozilo predstavlja odpadek in je lastnik neznan, se po preteku roka iz prvega odstavka 4. člena izvajalcu odvoza z odredbo odredi takojšnjo odstranitev vozila ter predlaga pristojnemu inšpektorju za okolje uničenje vozila v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili.
(4) Stroške odstranitve in uničenja krije lastnik vozila oziroma Občina Dobrepolje, kadar lastnika ni mogoče ugotoviti.
(5) Če se odkrije lastnika zapuščenega vozila naknadno, ima občina pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnjega odstavka.
(6) Pritožba zoper odredbo o odvozu vozila ne zadrži njene izvršitve.
7. člen
(odredba)
(1) Pooblaščena uradna oseba, ki vodi postopek, mora vsako vozilo, ki se ga namerava odpeljati, pred pričetkom odvoza fotografirati in v Odredbo za odvoz napisati kratek opis stanja vozila. Odredbo za odvoz z opisom stanja vozila pooblaščena uradna oseba da v podpis izvajalcu in mu izroči en izvod. Ko izvajalec odvoza podpiše in prejme Odredbo za odvoz vozila z opisom stanja vozila, se smatra, da je vozilo prevzel.
(2) Odredba za odstranitev zapuščenega vozila mora vsebovati:
– datum, čas in kraj prekrška,
– registrsko oznako vozila (če jo vozilo ima),
– znamko, tip in barvo vozila,
– stanje vozila,
– podatke o lastniku (če je znan),
– številko in datum izdaje odredbe,
– morebitne identifikacijske oznake vozila (številka šasije, številka motorja itd.),
– opis splošnega stanja vozila ter navedba morebitnih poškodb na zunanjosti vozila.
8. člen
(odvoz vozila)
(1) Odvoz vozil izvaja pooblaščeni izvajalec, ki ga s sklepom, s katerim se določi tudi višino stroškov za odvoz in hrambo odstranjenega vozila, določi župan.
(2) Če lastnik vozila odstrani vozilo, potem ko je po­oblaščena oseba že pozvala pooblaščenega izvajalca, da ga odstrani, vozilo pa se še ni pričelo nalagati na izvajalčevo vozilo oziroma je to vozilo pripeljalo na manj kot 15 metrov od vozila, za katerega je bil odrejen odvoz, mora lastnik plačati dotlej nastale stroške.
(3) Če lastnik vozilo odstrani, potem ko se je že pričelo odstranjevanje – nalagati na izvajalčevo vozilo, vendar še ni naloženo, mora lastnik plačati polovico cene, določene za odvoz.
(4) Ko je vozilo naloženo na vozilo za odvoz, se šteje, da je odvoz izvršen, zato mora lastnik vozila plačati polno ceno odvoza.
(5) Ko je izvajalčevo vozilo z naloženim vozilom speljalo, odpelje naloženo vozilo v hrambo.
III. HRAMBA IN VRNITEV VOZIL
9. člen
(hramba vozil)
(1) Hrambo in vrnitev vozil opravlja pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je registriran in izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje take dejavnosti.
(2) Izvajalec opravlja dejavnost prevzema, hrambe, varovanja, vračanja in prodaje vozil na za to določenem in urejenem prostoru.
(3) Izvajalec zagotavlja hrambo in varovanje vozil pred poškodbami, tatvinami ter škodno zavarovanje za čas hrambe.
(4) Izvajalec vodi evidenčno knjigo o prevzemu in hrambi zapuščenih vozil, ki mora obsegati podatke iz drugega odstavka 7. člena, dnevu, času in lokaciji odvoza, stroških, povezanih z odvozom, podatkih morebitne prodaje vozila ter dohodku od prodaje vozila.
(5) Vozilo se hrani na varovanem prostoru, dokler lastnik ne prevzame vozila, vendar največ 90 dni.
(6) Kadar lastnika vozila ni mogoče ugotoviti, upravljavec skladišča vozil preko javnega obveščanja, oglasne deske Občine Dobrepolje ali na drug način objavi razglas o zapuščenem vozilu, v katerem pozove neznanega lastnika, da prevzame vozilo v roku 90 dni, ter ga opozori, da bo po preteku 90-dnevnega roka vozilo prodano na javni dražbi oziroma uničeno. Razglas mora biti objavljen vsaj 15 dni.
10. člen
(prevzem vozil)
(1) Vozilo se vrne lastniku na podlagi listine ali drugega ustreznega dokazila, s katerim dokazuje lastništvo in po predložitvi potrdila o plačilu stroškov odstranitve in hrambe vozila.
(2) Pri prevzemu vozila se v evidenčno knjigo vpiše datum in uro prevzema ter kdo je vozilo prevzel.
(3) O predaji vozila in podatkih o lastniku vozila mora izvajalec obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek, v roku treh dni od dneva predaje vozila lastniku.
(4) V primeru, da izvajalec ugotovi, da je lastnik zapuščenega vozila tujec, ki bi se z odhodom lahko izognil plačilu globe za prekršek, mora o tem še pred predajo zapuščenega vozila lastniku obvestiti pooblaščeno uradno osebo, ki vodi postopek.
11. člen
(prodaja oziroma uničenje zapuščenih vozil)
(1) Če se po preteku 90-dnevnega roka po objavi razglasa lastnik vozila ne javi, lastninsko pravico nad tem vozilom pridobi Občina Dobrepolje.
(2) Po preteku 90-dnevnega roka se vozilo večje vrednosti proda na javni dražbi, ki jo organizira upravljavec skladišča. Vrednost vozila ugotovi sodni cenilec in o tem poda pisno mnenje.
(3) Iz izkupička od prodanega vozila upravljavec pokrije stroške odstranitve vozila, varovanja vozila, stroške sodnega cenilca in javne dražbe. Preostanek od izkupička pripada lastniku vozila. Kadar se na javni dražbi prodaja vozilo, katerega lastnik ni znan, se izkupiček od prodanega vozila po pokritju vseh stroškov nakaže na transakcijski račun Občine Dobrepolje.
(4) Če se vozilo na javni dražbi ne more prodati oziroma kadar je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se vozilo uniči. Da je vozilo manjše ali neznatne vrednosti, se šteje takrat, kadar so stroški odstranitve, varovanja vozila, sodnega cenilca in javne dražbe večji od uradno ocenjene vrednosti vozila.
(5) Stroške odstranitve, hrambe in uničenja zapuščenega vozila krije lastnik zapuščenega vozila oziroma v primeru, da je lastnik neznan, Občina Dobrepolje.
IV. NADZOR IN KAZENSKE SANKCIJE
12. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvajata pristojno občinsko redarstvo.
(2) Z globo 400,00 EUR se kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani v skladu s prvim odstavkom 4. člena.
(3) Z globo 1.200,00 EUR se za prekršek kaznuje izvajalec, z globo 400,00 EUR pa odgovorna oseba izvajalca, če ne odstrani vozila v roku iz prvega odstavka 5. člena.
V. PREHODNE DOLOČBE
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Dobrepolje (Uradni list RS, št. 127/03).
VI. KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2013
Videm, dne 27. februarja 2014
Župan
Občine Dobrepolje
Janez Pavlin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti