Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

863. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica, stran 2654.

Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl.US, 76/08, 100/08 – Odl.US, 79/09, 14/10 – Odl.US, 51/10, 84/10 – Odl.US, 40/12 – ZUJF), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13), 7. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 41/09, 106/09) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 27. redni seji dne 26. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica
1. člen
V 5. členu Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav ter izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/10) se v prvem stavku za besedo »MČN« doda besedilo »in kanalizacijskih priključkov« ter v nadaljevanju črta besedilo »s stalnim bivališčem«.
2. člen
V 6. členu se za tretjo alinejo doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– za eventualne posamezne stavbe znotraj območja poselitve, za katere iz upravičenih razlogov (prečrpavanje, gradnja kanala presega stroške ekonomske upravičenosti) ni mogoče zagotoviti odvajanja komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, je obvezna individualna ureditev ustreznega odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode z MČN. Za objekte znotraj poselitvenega območja, ki se po Novelaciji študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju Občine Sevnica (januar 2014) ne bodo mogli priključiti na javno kanalizacijo, morajo lastniki za upravičenost dodelitve nepovratnih sredstev k vlogi za sofinanciranje nakupa in vgradnje MČN priložiti tudi mnenje izvajalca javne službe, Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica;«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0026/2014
Sevnica, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti