Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

872. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci, stran 2694.

Na podlagi 27. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 8. točke 7. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06, 3. 10. 2006) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 23. redni seji dne 21. 3. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci
1. člen
Predmet tega pravilnika je določitev pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje društev ter njihovih programov, ki delujejo na področju turizma v Občini Gornji Petrovci.
Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo z Odlokom o proračunu Občine Gornji Petrovci za tekoče leto.
2. člen
Občina Gornji Petrovci (v nadaljevanju: Občina) sofinancira delovanje društev, ki delujejo na področju turizma po tem pravilniku oziroma združenj, ustanovljenih po Zakonu o društvih, ki imajo v ustanovitvenem aktu določeno turistično dejavnost:
– turistična društva,
– društva za ohranjanje ljudskih običajev,
– hortikulturna društva,
– okoljevarstvena društva,
(v nadaljevanju besedila: društva).
3. člen
Upravičenci za sofinanciranje programov so zgoraj navedena društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Gornji Petrovci,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje načrtovanih dejavnosti,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
Izjemoma lahko pridobijo sredstva sofinanciranja za dejavnosti po tem pravilniku tudi javni zavodi s sedežem na območju Občine Gornji Petrovci, ki izven svoje redne dejavnosti izvajajo programe iz 4. točke tega pravilnika.
4. člen
Občina iz občinskega proračuna sofinancira dejavnost, izvajanje javnih prireditev in programov, ki jih prirejajo društva in so namenjene občanom in promociji Občine ter sodelovanje pri izvedbi tovrstnih prireditev:
– izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev Občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma, v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednica, brošura ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja,
– ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno,
– spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd.,
– organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društva: seminarji, predavanja,
– delavnice, ekskurzije ipd.,
– oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
5. člen
Društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova razpisa po tem pravilniku, ne more uveljavljati pravice za sofinanciranje aktivnosti, za katere občina razpisuje sredstva iz programa po drugih pravilnikih.
6. člen
Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev na območju Občine Gornji Petrovci se določi v proračunu Občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi po sprejetem proračunu Občine za vsako proračunsko leto posebej. Upravičenci lahko pridobijo sredstva le na osnovi kandidature na javnem razpisu, ki se objavi v lokalnem časopisu, na spletni strani Občine ali na drug krajevno običajen način.
7. člen
Komisija pri izboru programov in projektov višino sofinanciranja določi na podlagi izpolnjevanja meril in kriterijev ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Merila so v obliki točkovnega sistema. Vrednost posameznih programov oziroma projektov je izražena v točkah. Določitev višine financiranja je odvisna od skupnega števila točk vseh prijavljenih društev, višine sredstev, določenih v proračunu ter na tej podlagi določene vrednosti točke in števila zbranih točk posameznega društva. Točke vseh upravičencev se seštejejo in delijo z razpisano vrednostjo sofinanciranja programov. Na ta način dobimo vrednost točke, s katero pomnožimo skupno število zbranih točk posameznega društva in dobimo višino sredstev sofinanciranja programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na področju turizma komisija upošteva naslednja merila in kriterije:
1. Spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri
aktivnostih pospeševanje turizma:
1.1. organizacija projektov s področja
pospeševanja turizma           100 točk/projekt
1.2. organizacija in izvedba natečajev
(npr. natečaj za najlepšo okolico ...)  100 točk/natečaj
1.3. organizacija drugih aktivnosti za
občane                  50 točk/aktivnost
2. Organizacija in sodelovanje na področju izobraževanja
2.1. organizacija in izvedba strokovne
ekskurzije                100 točk/projekt
2.2. organizacija in izvedba seminarjev,
delavnic na temo izobraževanje      100 točk/projekt
2.3. udeležba in sodelovanje na
seminarju ali delavnici na temo
izobraževanje               20 točk/udeležbo
3. Akcije na področju urejanja okolja:
3.1. izvedba čistilnih akcij v kraju    50 točk/akcijo
3.2. olepšanje kraja z zasajanjem rož,
vzdrževanje in urejanje cvetličnih gred  100 točk/akcijo
3.3. urejanje in vzdrževanje s turizmom
povezanih objektov v kraju         100 točk/akcijo
3.4. urejanje in vzdrževanje tematskih
poti                    100 točk/akcijo
4. Akcije na področju ohranjanja naravne in kulturne
dediščine kraja in območja
4.1. organizacija projektov s področja
ohranjanja dediščine kraja        100 točk/projekt
4.2. udeležba in sodelovanje pri drugih
projektih ohranjanja dediščine kraja   50 točk/udeležbo
5. Organizacija in sodelovanje na s turizmom povezanih
prireditvah
5.1. organizacija s turizmom povezano         100
prireditev v Občini            točk/prireditev
5.2. sodelovanje na s turizmom povezani         50
prireditvi                točk/sodelovanje
5.3. sodelovanje na s turizmom povezani         50
prireditvi izven Občine          točk/sodelovanje
6. Izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva
6.1. za vse programske in materialne    100 točk/skupno
stroške na leto                  število
6.2. izdaja biltenov in drugih       200 točk/vsako
informativno-promocijskih materialov        izdajo
6.3. izvedba aktivnosti za zagotavljanje        100
turističnega podmladka           točk/aktivnost
7. Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe
kraja
7.1. Oblikovanje turističnih izdelkov   200 točk/izdelek
(spominek)
7.2. Oblikovanje nove turistične ponudbe 200 točk/projekt
kraja – programi (npr. tematske poti)
8. Aktivnosti, ki se ne uvrstijo med navedene dogodke
8.1. večjega pomena                  100
                      točk/aktivnost
8.2. manjšega pomena                  50
                      točk/aktivnost.
8. člen
Komisija točkuje v skladu s tem pravilnikom prijavljene programe za tekoče leto. Programi morajo biti vsebinsko in časovno opredeljeni in z izdelano finančno konstrukcijo ter poročilom.
Pri izvedenih aktivnostih v kraju, kjer je možno sodelovanje več društev, se za organizacijo in izvedbo prireditev poda pisno soglasje Krajevne skupnosti v kateri ima društvo sedež.
Upošteva se tudi koledar prireditev, ki ga sprejme občinski svet.
9. člen
Če sredstva za sofinanciranje projektov društev niso porabljena, se v sorazmernem deležu glede na sofinanciranje delovanja in programov društev razdelijo med prijavljena društva.
10. člen
Postopek izbora upravičencev za sofinanciranje dejavnosti se začne s sklepom, s katerim župan imenuje štiri člansko strokovno komisijo, pristojno za vodenje postopka dodelitev sredstev, določi višino razpisanih finančnih sredstev in opredeli časovno dinamiko izvedbe javnega razpisa.
Najmanj en član strokovne komisije, ki jo imenuje župan, mora biti javni uslužbenec občinske uprave, ki opravlja administrativne in druge operativne naloge za strokovno komisijo. Ostali člani so člani odbora občinskega sveta za gospodarstvo, turizem in gostinstvo.
Člani strokovne komisije izmed sebe določijo predsednika strokovne komisije.
Člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki ali namestniki predsednika upravičencev, ki bodo kandidirali za finančna sredstva po tem pravilniku. Če so člani kulturnih društev hkrati člani občinskega sveta občine lahko sodelujejo v omenjeni komisiji.
Mandat komisije je enak mandatu župana.
11. člen
Javni razpis se objavi na uradni spletni strani občine in na krajevno običajen način.
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– predmet javnega razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri zainteresirani lahko dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo,
– način pošiljanja ter datum do katerega morajo biti predložene vloge na javni razpis,
– datum odpiranja vlog,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Na javni razpis se upravičenci prijavijo na podlagi razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
12. člen
V razpisni dokumentaciji morajo biti navedeni vsi potrebni podatki, ki bodo omogočili zainteresiranim upravičencem izdelati popolno vlogo za dodelitev sredstev. Prav tako morajo biti v razpisni dokumentaciji navedeni vsi pogoji, ki jih mora izpolnjevati zainteresirani upravičenec, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati najmanj:
– tekst objave javnega razpisa,
– navedbo besedila, s katerim mora biti označena vloga zainteresiranega upravičenca,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– merila za vrednotenje vlog,
– izjave o verodostojnosti posredovanih podatkov,
– razpisne obrazce,
– vzorec pogodbe,
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora zainteresirani upravičenec priložiti k vlogi kot dokazila, da izpolnjuje pogoje za kandidiranje in da je upravičenec do sredstev,
– navedbo osebe, pristojne za odločanje o dodelitvi sredstev ter pravni pouk o možnosti pritožbe.
13. člen
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
V glavni pisarni Občine pristojna oseba vsako prejeto vlogo na kuverti označi z datumom in uro prispetja.
14. člen
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija v roku, ki je določen v razpisu. Odpirajo se samo pravočasno dostavljene vloge, ki so bile pravilno označene in v vrstnem redu, kot so bile predložene.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– prisotne člane razpisne komisije,
– imena oziroma nazive zainteresiranih vlagateljev vlog po vrstnem redu odpiranja vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
15. člen
Na podlagi ugotovitev zapisnika iz drugega odstavka prejšnjega člena, pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Javni uslužbenec pristojen za vodenje postopka javnega razpisa s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
16. člen
Strokovna komisija opravi strokovni pregled pravočasnih in popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, navedenih v tem pravilniku in razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija o opravljanju strokovnega pregleda vlog in njihovem ocenjevanju vodi zapisnik.
Na podlagi dodeljenih ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev z navedbo doseženih točk za vsakega posameznega upravičenca.
Predlog upravičencev do finančnih sredstev strokovna komisija predloži županu občine.
17. člen
Javni uslužbenec pristojen za vodenje postopka javnega razpisa na podlagi prejetega predloga strokovne komisije s sklepom odloči o višini odobrenih finančnih sredstev v roku 30 dni od dneva popolnosti vloge.
Zoper sklep je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Gornji Petrovci.
Predmet pritožbe ne morejo biti merila postavljena za ocenjevanje vloge.
18. člen
Po preteku roka za pritožbo z izvajalci programov s področja turizma sklene župan Občine Gornji Petrovci pogodbo o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci.
Pogodba mora vsebovati naslednje sestavine:
– pogodbene stranke (naziv, naslov, davčna številka, številka naslova, zastopnik …),
– namen, za katerega se dodelijo sredstva,
– višina dodeljenih sredstev in način financiranja,
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– roki, do katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, roki in način zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna,
– navedba skrbnikov pogodbe za vsako stranko,
– način nadzora nad zakonito in namensko porabo sredstev,
– določilo o sankcijah, če izvajalec nenamensko porabo dodeljena sredstva ali ne izpolni predmeta pogodbe,
– določilo, da mora izvajalec sproti obveščati Občino o spremembah, ki lahko vplivajo na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– določilo, da mora izvajalec Občini do konca meseca februarja za preteklo leto podati poročilo o porabi dodeljenih sredstev,
– druga določila pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
19. člen
Upravičencu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodba v podpis. Upravičencu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo.
V primeru, da upravičenec v danem roku ne vrne podpisane pogodbe ali ne zaprosi za podaljšanje roka iz objektivnih razlogov, ki jih mora na zahtevo organa izkazati, se šteje, da je umaknil svojo vlogo za pridobitev sredstev.
Občina Gornji Petrovci sklene pogodbo z upravičencem, ki v roku vrne pogodbo.
20. člen
Upravičenec je dolžan Občini Gornji Petrovci v roku, ki je določen v pogodbi, vendar najpozneje do 28. februarja tekočega leta, predložiti letno poročilo o svojem delovanju za leto, za katerega je pridobil finančna sredstva iz občinskega proračuna.
Letno poročilo mora vsebovati podatke o vsebini, poteku in rezultatih izvedenih programov ter obrazložitve o porabi finančnih sredstev, pridobljenih iz občinskega proračuna.
V primeru dvoma, lahko skrbnik pogodbe, ki ga določi Občina Gornji Petrovci, ves čas trajanja zahteva dodatna pojasnila in dokazila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe.
21. člen
Namensko porabo sredstev po tem pravilniku spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor občine ali druga oseba, ki jo za to pooblasti župan.
V primeru ugotovitve, da upravičenec prejetih sredstev ni porabil v skladu z določbami tega pravilnika in pogodbe o sofinanciranju, občina zadrži izplačevanje še ne izplačanih sredstev ali zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednjih primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del le-teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je upravičenec, za katerega je namen pridobitve sredstev v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna.
V primeru, da posamezni upravičenec zaradi prenehanja delovanja ali zmanjšanja obsega dela oziroma iz drugih razlogov ne porabi vseh odobrenih sredstev, lahko župan preostanek sredstev s sklepom prerazporedi drugim upravičencem oziroma v druge namene, ki so kulturne narave.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje dejavnosti društev v letu 2014.
19. člen
Z uporabo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja društev na področju turizma v Občini Gornji Petrovci
Št. 007-0001/2014-7
Gornji Petrovci, dne 25. marca 2014
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.

AAA Zlata odličnost