Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/2014 z dne 31. 3. 2014

Kazalo

845. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (uradno prečiščeno besedilo), stran 2582.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 44/94, 8/96, 18/98, 36/00), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5, 58/09), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 23. redni seji dne 12. 3. 2014 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Ig, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08);
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 4/10 z dne 22. 1. 2010);
– Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 105/13 z dne z dne 16. 12. 2013).
Št. 602/004/2014
Ig, dne 12. marca 2014
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.
O D L O K
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig – uradno prečiščeno besedilo
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Ig, s sedežem na Igu, Govekarjeva c. 6 (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja za področje vzgoje in izobraževanja predšolskih otrok javni vzgojno-izobraževalni zavod Vrtec Ig (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo:
– enota KRIMČEK Ig;
– enota STUDENČEK, Ig;
– enota HRIBČEK, Golo;
– enota SONČEK, Tomišelj;
– enota MAVRICA, Ig.
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in pravni status
2. člen
Zavod posluje pod imenom VRTEC IG (v nadaljevanju vrtec).
V sestavo VRTCA IG sodijo:
– Enota vrtca Krimček, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig;
– Enota vrtca Studenček, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig;
– Enota vrtca Hribček, Golo 37, 1292 Ig;
– Enota vrtca Sonček, Tomišelj 30, 1292 Ig;
– Enota vrtca Mavrica, Govekarjeva cesta 18, 1292 Ig.
Matična enota je enota Krimček, Cesta na Kurešček 70, 1292 Ig, kjer je sedež vrtca. V matični enoti se vpisuje otroke v vse enote vrtca.
Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi.
3. člen
Zavod kot pravna oseba s popolno odgovornostjo odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu.
Enota vrtca v pravnem prometu nima pooblastil.
4. člen
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju in pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
2. Pečat zavoda
6. člen
Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: VRTEC IG, Cesta na Kurešček 70, Ig
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike premera 19 mm, z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena.
Pečat mora vsebovati ime in sedež zavoda, kot sta vpisana pri registrskem sodišču.
Pečat iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oziroma njihovim staršem.
Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne, knjigovodske in davčne dokumentacije.
7. člen
Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanje določi ravnatelj.
3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti ravnatelj. Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja ravnatelja vsa pooblastila ravnatelja.
Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
V odnosih z banko, Upravo za javna plačila RS in Davčno upravo podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisnik z deponiranimi podpisi pri Upravi za javna plačila RS, ki jih določi ravnatelj.
Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku.
4. Območje izvajanja predšolske vzgoje
10. člen
Zavod izvaja programe predšolske vzgoje na področju Občine Ig.
III. DEJAVNOST ZAVODA
11. člen
Dejavnost zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
Osnovne dejavnosti:
– P 85.100 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
– P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture.
Dopolnilne dejavnosti:
– I 56.290 Druga oskrba z jedmi,
– L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– J 58.100 Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo,
– G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom,
– R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
– N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj.
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
12. člen
Zavod opravlja javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe za predšolske otroke, ki so sprejeti na način in po postopku, določenem z zakonom.
13. člen
Zavod izvaja vzgojno-izobraževalno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Zavod lahko organizira dnevno varstvo otrok, predvsem do 3. leta starosti, tudi v varstvenih družinah.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugih predpisanih pogojih.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
14. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet vrtca,
– ravnatelj,
– strokovni organi,
– svet staršev.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanja določi s pravili.
1. Svet vrtca
16. člen
Zavod upravlja svet vrtca, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet vrtca šteje devet članov, ki jih sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– pet predstavnikov delavcev zavoda,
– trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje in razrešuje Občinski svet Občine Ig na način in po postopku, ki ga določa statut občine.
Predstavnike delavcev vrtca izvolijo delavci na neposrednih tajnih volitvah po postopku in na način, ki ga določi zakon in ta odlok, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost vseh enot vrtca.
– po dva predstavnika iz enote Krimček
– po en predstavnik iz enote Studenček
– po en predstavnik iz enote Sonček ali Mavrica
– po en predstavnik iz enote Hribček.
Predstavnike staršev za svet vrtca volijo starši na svetu staršev, po postopku in na način, ki ga določi zakon in ta odlok, pri čemer upoštevajo v svoji sestavi enakomerno zastopanost vseh enot vrtca:
– po en predstavnik iz enote Krimček
– po en predstavnik iz enote Studenček, Mavrica ali Sonček
– po en predstavnik iz enote Hribček.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu vrtca je povezan s statusom njihovih otrok.
17. člen
Svet vrtca:
– imenuje in razrešuje ravnatelja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
– obravnava poročilo o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– odloča o pritožbah v zvezi z vpisom in vključitvijo otrok v oziroma iz zavoda,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
– obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat, svet staršev,
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim delom v vrtcu,
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
– odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju v skupnost zavodov za opravljanje skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet vrtca razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet vrtca s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata sveta vrtca.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, njegov namestnik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilna komisija se imenuje za dobo 4 let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta vrtca imajo najmanj trije delavci zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet vrtca, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21 dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca morajo imeti pasivno volilno pravico. Kandidati za predstavnike delavcev v svetu vrtca se predlagajo po enotah zavoda.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ko bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po posameznih enotah po abecednem redu priimkov z navedbo koliko kandidatov se voli izmed kandidatov posamezne enote vrtca. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval za več kandidatov iz posamezne enote vrtca.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta vrtca, kot je predstavnikov delavcev v svetu vrtca iz posameznih enot vrtca.
Izvoljeni so tisti kandidati posameznih enot vrtca, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata iz iste enote vrtca dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu vrtca
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu vrtca se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10  % delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic.
Zahteva za odpoklic mora vsebovati razloge za odpoklic.
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu vrtca je odpoklican, če je za odpoklic glasovalo večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu vrtca se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona o sodelovanju delavcev pri opravljanju, ki določajo postopek volitev.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet vrtca se, dokler ne bo sprejet zakon, ko bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic otrok,
– vodi delo vzgojiteljskega zbora,
– oblikuje predlog nadstandardnih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– spremlja delo svetovalne službe,
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok,
– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,
– zastopa in predstavlja vrtec in je odgovoren za zakonitost dela,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot vrtca,
– skrbi za sodelovanje zavoda s predšolsko zdravstveno službo,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali za svetovalnega delavca v zavodu, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.
Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnateljskega izpita ne opravi v roku iz prejšnjega odstavka, mu preneha mandat po zakonu.
Ravnatelja imenuje svet vrtca, ki si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti:
– mnenje vzgojiteljskega zbora,
– mnenje lokalne skupnosti,
– mnenje sveta staršev.
Lokalna skupnost in svet staršev mnenje obrazložijo, vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno.
Če lokalna skupnost, svet staršev in vzgojiteljski zbor ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloča brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja izmed prijavljenih kandidatov, svet vrtca posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Mandat ravnatelja traja pet let.
26. člen
Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet vrtca imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto.
Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet vrtca ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
27. člen
Ravnatelj je lahko razrešen pred potekom mandata:
– če sam zahteva razrešitev,
– če mu po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Ravnatelja razreši svet zavoda. V primeru razrešitvi po tretji in četrti alineji prvega odstavka tega člena, mora svet zavoda pred sprejemom sklepa o razrešitvi, ravnatelja seznaniti z razlogi zanjo in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Svet zavoda seznani ustanovitelja, vzgojiteljski zbor ter svet staršev s predlogom za razrešitev ravnatelja.
Ista oseba lahko v istem zavodu opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat.
Obrazložen predlog za razrešitev ravnatelja, razen v primeru, če razrešitev zahteva ravnatelj sam, svet zavoda posreduje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o razrešitvi ravnatelja brez tega mnenja.
Po prejemu mnenja ministra, oziroma po preteku roka iz prejšnjega odstavka, svet zavoda odloči o razrešitvi s sklepom in ga vroči ravnatelju. Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
Svet zavoda mora takoj pričeti s postopkom za imenovanje ravnatelja.
a) Pomočnik ravnatelja
28. člen
Zavod ima lahko pomočnika ravnatelja.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita.
Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj.
Pomočnika ravnatelja imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda.
Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj, in naloge, ki so opisane v aktu o sistematizaciji.
b) Vodja enote vrtca
29. člen
Enota vrtca ima vodjo.
Za vodjo enote vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja.
Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca.
Vodja enote vrtca opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti.
3. Strokovni organi
30. člen
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi vzgojiteljev.
31. člen
Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda.
Vzgojiteljski zbor opravlja naslednje naloge:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti,
– odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,
– daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenja o predlogih ravnatelja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
32. člen
Strokovni aktiv sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev.
Strokovni aktivi obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene v letnem delovnem načrtu.
4. Svet staršev
33. člen
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda.
Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.
Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj. Na prvem sklicu svet staršev izvoli svojega predsednika in njegovega namestnika.
Svet staršev:
– predlaga nadstandardne programe,
– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
– daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu,
– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
– voli predstavnike staršev v svet vrtca,
– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelje,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
5. Svetovalna služba
34. člen
Zavod organizira v skladu z normativi in standardi svetovalno službo, ki svetuje otrokom in staršem ter sodeluje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.
Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.
V. ZAPOSLENI V ZAVODU
35. člen
Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje zavoda (v nadaljevanju besedila: strokovni delavci).
Strokovni delavci izvajajo vzgojno-izobraževalno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni.
Strokovni delavci morajo obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi, ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom.
Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja na strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi.
Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta.
Strokovno-računovodska, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo računovodski, administrativni in tehnični delavci, določeni s sistemizacijo delovnih mest.
Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistemizacijo delovnih mest in obvladati morajo slovenski jezik.
36. člen
Delovna razmerja, udeležba delavcev pri opravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v splošnem aktu.
Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se prijavijo na podlagi sistemizacije delovnih mest. Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem.
Zavod si mora pred prijavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Zavod mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred prijavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
37. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v upravljanje, na osnovi pogodbe o upravljanju, ne more pa s pravnimi posli odtujiti premoženja ali le-to obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
38. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje blaga in storitev ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se lahko uporabi po prehodnem soglasju ustanovitelja in v skladu z veljavno zakonodajo.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področja dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj oziroma država.
39. člen
Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom.
Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financira dejavnost posameznega oddelka ali starostne skupine otrok, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za zvišanje standarda vzgoje in varstva in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila.
VII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
40. člen
Ustanovitelj spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finančnimi načrti.
Zavod sprejema program razvoja vrtca in letni delovni načrt ter enkrat letno oziroma po potrebi poroča o izvajanju le-teh.
Zavod sodeluje pri načrtovanju razvoja dejavnosti v Občini Ig in zagotavlja ustanovitelju podatke potrebne za spremljanje dejavnosti in statistične namene.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOST ZAVODA
41. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
IX. NADZOR
42. člen
Nadzor nad izvajanjem zakona, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija.
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v prvem odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega razvoja, določene z zakonom.
43. člen
Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije.
Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj ali upravni odbor sklada, če je ustanovitelj premoženjski sklad občine, v katerega so vključene nepremičnine v upravljanju zavoda.
X. SPLOŠNI AKTI
44. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z internimi akti, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili.
Pravila sprejme svet vrtca.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
45. člen
Splošne akte zavoda sprejme svet vrtca ali ravnatelj.
Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
46. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za konstituiranje organov zavoda ter uskladiti organizacijo dela zavoda v skladu s tem odlokom in pozitivno zakonodajo.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08 vsebuje naslednje prehodne določbe:
XI. PREHODNE DOLOČBE
48. člen
Svet zavoda Vrtec Ig deluje v obstoječem sestavu še do konca mandata 1. 6. 2009.
49. člen
Ta odlok začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 4/10) vsebuje naslednji prehodni določbi:
4. člen
Ostala določila iz odloka o ustanovitvi javnega-vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ig ostanejo nespremenjena.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 105/13) vsebuje naslednji prehodni določbi:
3. člen
Ostala določila iz Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 61/08 z dne 16. 6. 2008) in Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega-vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Ig (Uradni list RS, št. 4/10 z dne 22. 1. 2010) ostanejo nespremenjena.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti