Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 21/2014 Ob-1990/14 , Stran 962
Št. 21/2014 Ob-1990/14
Osnovna šola Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 18. 3. 2014 objavlja razpis delovnega mesta ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2014. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za 5 let. Pisne prijave morajo vsebovati naslednja dokazila: – dokazilo o ustrezni izobrazbi, – dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o doseženem 5-letnem obdobju dela v vzgoji in izobraževanju (kopija delovne knjižice), – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata), – dokazilo o pridobljenem nazivu (svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor), – dokazilo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (izda Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), – potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku (izda krajevno pristojno okrajno sodišče). Poleg dokazil morajo pisne prijave vsebovati tudi program vodenja zavoda za mandatno obdobje in kratek življenjepis. Svet zavoda nepopolnih prijav ne bo obravnaval. Prijave bodo zavržene in se bodo iz nadaljnjega postopka izločile. Pisne prijave pošljite najkasneje do 9. 4. 2014 na naslov: Osnovna šola Dekani, Svet zavoda Dekani 32, 6271 Dekani, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja.« Kandidati/ke bodo prejeli/e pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Dekani