Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-1996/14 , Stran 881
Ob-1996/14
Javni razpis
garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 2014)
1. Izvajalec Izvajalec produkta je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica kneza Koclja 22. Produkt v obliki Javnega razpisa se izvaja na podlagi potrjenega programa »Program instrumentov finančnega inženiringa za MSP v Republiki Sloveniji-PIFI za obdobje 2009–2013«. Javni razpis je pridobil soglasje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. 2. Pravna podlaga za izvedbo produkta Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju: Sklad) objavlja javni razpis na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in spremembe), Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08), Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), Poslovnega in finančnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za leto 2013 in 2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013 in spremembe), Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), Uredbe sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L, št. 210 z dne 31. 7. 2006, s spremembami), Uredbe ES št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 008, 12. 1. 2001), Uredbe komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. december 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (UL L 371/1 z dne 27. 12. 2006 in spremembe), Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2007/6, ter dopolnitvami št. 31001-1/2007/8, št. 31001-1/2007-13, št. 31001-1/2007/17, št. 31001-1/2009/3 in št. 31001-1/2009/9), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10 in 79/10), Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. december 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 379/5) in priglašene sheme »de minimis« pomoči »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis« (št. priglasitve M002-5715334-2007/I), Zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (UPB2, Uradni list RS, št. 44/07), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) ter Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji –PIFI za obdobje 2009–2013. 3. Predmet produkta – garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki jih razpisuje Sklad v sodelovanju z naslednjimi bankami: Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB banka d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka Sparkasse d.d., Hranilnica Lon d.d. Kranj, Zveza bank Podružnica Ljubljana, Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. ter Delavska hranilnica d.d. Ljubljana. Namen produkta je spodbujanje podjetij za izvedbo projektov, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti in izboljšanja financiranja obratnih sredstev v težjih gospodarskih razmerah. Ugodnost kredita je izražena v nižji obrestni meri, ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov. Garancija Sklada predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov investicijski ciklus. Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 4. Višina garancijskega in subvencijskega potenciala Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 40.000.000,00 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Garancijskega sklada GS PIFI MG. Od tega je predvideno: – 30.000.000,00 EUR namenjeno izdajanju garancij za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge), – 10.000.000,00 EUR pa je namenjeno izdajanju garancij za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge). Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 8.000.000,00 EUR oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi Holdinškega sklada PIFI MG. Od tega je: – 6.000.000,00 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere namenjeno za MSP-je 5+ (podjetja, ki so registrirana več kot 5 let do dneva vložitve vloge), – 2.000.000,00 EUR sredstev za subvencionirane obrestne mere pa je namenjeno za MLADE MSP-je (podjetja, ki so registrirana manj kot 5 let do dneva vložitve vloge). Tako za izdajanje garancij kot za subvencioniranje obrestne mere velja, da se razmerje med višinama sredstev za posamezno starosto skupino podjetij (MLADI MSP in MSP-ji 5+) lahko spremeni glede na povpraševanje in potrebe MSP. 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. V okvir MSP po tem razpisu sodijo podjetja, ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 250 zaposlenih, prav tako imajo letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. Podlagi za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote sta: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 in izkaz poslovnega izida za leto 2013, – za podjetja, ustanovljena v letu 2014 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za izpolnjevanje osnovnega pogoja vsaj 1 zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega(*1) za polni delovni čas. Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p.(*2) (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje). (*1) V skladu s 66. členom Zakona o delovnih razmerjih, veljajo določene pravice posebnim skupinam zaposlenih, da delajo krajši delovni čas, glede socialnih in drugih pravic in so le-ti izenačeni z delavci, ki delajo poln delovni čas.« (*2) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je zavarovana za polni delovni čas (iz Obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas in zavarovalna osnova 005). V primerih, ko 66. člen Zakona o delovnih razmerjih določa v posebnih primerih krajši delovni čas, se šteje, da je pogoj iz te točke javnega razpisa izpolnjen. Za opredelitev MSP se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 2008. Opozarjamo na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in Uradni list RS, št. 17/08): – A – Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – B 05 – Pridobivanje premoga, C 12 – Proizvodnja tobačnih izdelkov, C 20.51 – Proizvodnja razstreliv, C 25.4 – Proizvodnja orožja in streliva, C 30.4 – Proizvodnja bojnih vozil, G 46.35 – Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki, G 47.26 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki, K – Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – Poslovanje z nepremičninami in R 92 – Prirejanje iger na srečo, – kandidirajo za mikrogarancije (poglavje 5.2.: A2 in B2) ter opravljajo glavno dejavnost razvrščeno v – področje G – Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, – so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji oziroma so podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo in 51/11). Za podjetje se šteje, da je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih, dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih. MSP, ki delujejo manj kot 3 leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2011–2013), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada, – ki so že pridobila pozitivni sklep o odobritvi garancije za bančni kredit s subvencijo obrestne mere po tem javnem razpisu. Projekt, s katerim vlagatelj kandidira na razpis, mora izpolnjevati naslednje pogoje: – ohranjanje zaposlenih (izhodišče je število zaposlenih delavcev na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec oddaje vloge) do zaključka projekta. Projekt se mora zaključiti najkasneje do 31. 12. 2016, – izboljšati tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega, – imeti zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljeno likvidnost za dobo trajanja kredita, – projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji. 5.2. Kreditni in garancijski pogoji: Višina upravičenih stroškov projekta, opredeljenih v 6. točki tega razpisa, ni omejena. Za materialne in nematerialne investicije se upoštevajo neto vrednosti (brez DDV), za obratna sredstva pa se upoštevajo bruto vrednosti (z DDV). Podjetje lahko kandidira za mikrogarancije – financiranje samo obratnih sredstev (to sta kreditno-garancijski liniji A.2. in B.2.) le v primeru, kadar je iz poslovnega načrta podjetja razvidno, da podjetje ta sredstva potrebuje za razvoj oziroma širitev dejavnosti. Kreditno – garancijska linija je odprta za: A. MSP-je 5+ (podjetja, starejša od 5 let), in sicer kot: A.1. Razvojne garancije A.2. Mikrogarancije B. MLADE MSP-je (podjetja, mlajša od 5 let: ni registrirano več kot 60 mesecev od dneva vložitve vloge), in sicer kot: B.1. Razvojne garancije B.2. Mikrogarancije Kreditno – garancijski pogoji le-teh so sledeči: A.1. Razvojne garancije za MSP-je 5+ – Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti – Upravičeni stroški projekta: stroški materialnih investicij, stroški nematerialnih investicij ter obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR – Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: garancija v višini 80% glavnice kredita brez obresti se odobri za upravičene stroške, ki se nanašajo samo na nakup nove tehnološke opreme; garancija v višini 60% glavnice kredita brez obresti pa se odobri za vse ostale možne kombinacije upravičenih stroškov – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom A.2. Mikrogarancije za MSP-je 5+ – Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj oziroma širitev dejavnosti – Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva – Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: je 60% glavnice kredita brez obresti – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom B.1. Razvojne garancije za MLADE MSP-je – Namen: spodbujanje podjetij v razvojne investicije, ki omogočajo konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšanje tržnega položaja ter širitev dejavnosti – Upravičeni stroški projekta: – stroški materialnih investicij, – stroški nematerialnih investicij ter – obratna sredstva, ki so lahko le v kombinaciji z materialnimi in/ali nematerialnimi investicijami in lahko znašajo največ 30% od skupne vrednosti materialno/nematerialnih investicij oziroma maksimalno 200.000 EUR – Maksimalna višina kredita: 1.500.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 10 let; možen je moratorij do največ dveh let, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom B.2. Mikrogarancije za MLADE MSP-je – Namen: zagotavljanje likvidnih sredstev za razvoj oziroma širitev dejavnosti – Upravičeni stroški projekta: obratna sredstva – Maksimalna višina kredita: za mikro in mala podjetja je maksimalna višina kredita 100.000 EUR, za srednje velika podjetja pa 200.000 EUR – Obrestna mera za kredit pri banki: EURIBOR 6 mesečni + 1,95% – Višina garancije: je 80% glavnice kredita brez obresti – Odplačilna doba kredita: je od 1,5 do 3 let; možen je moratorij do največ 6 mesecev, če ga odobri tudi banka, moratorij se šteje v odplačilno dobo kredita – Stroški in provizije: stroški kredita se določijo v skladu s tarifo banke; provizija za odobritev in vodenje garancije znaša 0,5% od vrednosti garancije enkratno – Zavarovanje kredita: izvede banka v skladu z njenimi pogoji poslovanja in Pogodbo o medsebojnem sodelovanju med Skladom in banko – Zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega dela terjatve, na podlagi katerega bo banka pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela glavnice in obresti kredita; pogodbenici se bosta poplačali v skladu z Obligacijskim zakonikom 5.3. Pogoji za črpanje kredita Podjetje lahko črpa kredit le namensko, za dovoljene upravičene stroške znotraj obdobja upravičenih stroškov. Kredit se koristi namensko za poravnavo obveznosti za materialne, nematerialne investicije ter obratna sredstva, izjemoma tudi za refundacijo že plačanih obveznosti podjetja pri nedokončanih investicijah in ob pridobitvi soglasja Sklada. Refundacija stroškov za obratna sredstva ni dovoljena. Garancije ni mogoče odobriti za tiste bančne kredite, ki nadomeščajo obstoječe kredite ali leasing pogodbe vlagatelja. 6. Upravičeni stroški projekta Garancija in subvencija obrestne mere se odobri za dolgoročni namenski kredit. Kredit se lahko porabi za: – materialne investicije, ki pomenijo stroške nakupa nove tehnološke opreme, nakupa zemljišč(*3), stroške komunalnega in infrastrukturnega opremljanja zemljišč, stroški gradnje in/ali nakupa objekta(*4), (*3) Nakup zemljišča mora biti v neposredni povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičeni strošek naložbe v zemljišče lahko predstavlja max. 10% višine upravičenih stroškov investicije (materialne + nematerialne investicije). (*4) V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. – nematerialne investicije, ki pomenijo prenos tehnologije v obliki nakupa patentiranih pravic, licenc, znanja in nepatentiranega tehničnega znanja, – obratna sredstva (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja...). Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prevoznih sredstev. Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS. Predmet projekta je dovoljeno kupiti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana s podjetjem. Podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj dve leti po odobritvi investicije za isti namen. Predmet investicije torej ne sme biti prodan, oddan v najem ali leasing tretjim osebam najmanj v obdobju dveh let po odobritvi financiranja investicijskega projekta. Državna pomoč po pravilu de minimis (priglašena shema »Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 – de minimis«, št. priglasitve M002-5715334-2007/I) se odobri za upravičene stroške projekta, nastale od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015. Za datum nastanka stroška se šteje nastanek dolžniško upniškega razmerja. 7. Vsebina vloge 1. Prijavni list za garancijo Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (spletni obrazec, ki ga najdete na naslovu http://evloge.podjetniskisklad.si/) obvezno izpolnite in posredujte v tiskani in elektronski obliki, skladno z navodili spletnega obrazca. 2. a. Poslovni načrt s finančno prilogo, b. bilanca stanja in izkaz poslovnega izida iz katerih je razvidno poslovno leto 2013 oddano na AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2014, morajo priložiti računovodske izkaze od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. 3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita, zavarovanega z garancijo Sklada. 4. Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 75 dni glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnje objavljenimi računovodskimi izkazi -AJPES): a. S.BON-1 za gospodarske družbe b. S.BON-1 za samostojne podjetnike c. S.BON-1 za zadruge d. BON-1/Z za zavode Za podjetja ustanovljena v letu 2014 se predloži BON-2. 5. Izjava vlagatelja o številu zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe. 6. V primeru nakupa starih objektov, je potrebno predložiti cenitev objekta, izdelano s strani neodvisne institucije. Priložene listine so osnova za ocenjevanje in končno izvedbo projekta. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 oziroma 6 in predložena v fizični obliki. Posredovana elektronska oblika prijavnega lista in natisnjena oblika spletnega obrazca prijavnega lista morata biti enaki. V primeru razlik med oddano natisnjeno obliko in elektronsko obliko se bo upoštevala natisnjena oblika prijavnega lista. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatno dokumentacijo. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 8. Oddaja vlog Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za garancijo sklada in subvencijo obrestne mere – P1 2014«. Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro. 9. Roki za predložitev vlog Roki za predložitev vlog so: 15. 4. 2014 in 15. 5. 2014. Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo na posameznem roku ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge pa datum vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Javni razpis bo odprt do 15. 5. 2014 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena pred 15. 5. 2014, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge, ki bodo prispele po 15. 5. 2014 ali na roke za predložitev vlog po objavi zaprtja javnega razpisa se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 10. Datumi odpiranj vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 11. Rok, v katerem morajo biti izdane garancije sklada: Garancije Sklada se izdajajo do 31. 12. 2015. 12. Merila za izbor končnih upravičencev Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: – kvantitativna (zaposleni, lastna sredstva za izvedbo projekta, dinamika rasti čistih prihodkov od prodaje, tržna naravnanost, vpliv projekta na okolje, višina kreditnih sredstev, namenjenih financiranju obratnih sredstev v primerjavi s čistimi prihodki od prodaje, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, neposredna prodaja izven trga RS, status mladega podjetja), – kvalitativna (ocena na podlagi vsebine poslovnega načrta in/ali osebne predstavitve/intervjuja vlagatelja in/ali ogleda lokacije in/ali referenc podjetja in/ali ekonomske upravičenosti projekta glede na situacijo na trgu in glede na realnost izvedbe ter analize finančnega položaja podjetja). Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje III. Merila za izbor končnih prejemnikov). Projekt, ki je prejel 60 ali več točk od možnih 100 točk po kvantitativnih merilih preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je projekt prejel manj kot 60 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more pridobiti garancije Sklada ter subvencije obrestne mere za kredit. Z analizo po kvalitativnih merilih vloga pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje. Komisija za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge, s pridobljenim pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem. V primeru, da pridobi več vlagateljev pozitivno mnenje pri kvalitativni oceni, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk v kvantitativni oceni. V primeru istega števila točk imajo prednost projekti, ki so pridobili več točk pri dinamiki rasti čistih prihodkov podjetja. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. 13. Obveščanje o izboru in podpis pogodbe Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. Sektor državnih pomoči Sklada bo, najkasneje v roku 75 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi garancije Sklada. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi garancije Sklada je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Na podlagi pozitivnega sklepa o izdaji garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere bo Sklad s podjetjem podpisal pogodbo o izdaji garancije, podjetje pa bo z banko podpisalo kreditno pogodbo in uredilo zavarovanje kredita. 14. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor končnih upravičencev, vzorec prijavnega lista, vzorec pogodbe o izdaji garancije in subvencioniranju obrestne mere. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si. Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: 02/234-12-74, 02/234-12-88, 02/234-12-42 in 02/234-12-64 ali na e-pošti. bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si. 15. Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike Garancijska sredstva bremenijo: garancijski sklad GS PIFI MG: 10.800.000,00 EUR (oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi). Ocenjena vrednost sredstev za subvencijo obrestne mere: Holdinški sklad PIFI MG: 8.000.000,00 EUR (oziroma v skladu z razpoložljivimi sredstvi). Vir sredstev je holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013. »Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost; prednostne usmeritve 1.2 Spodbujanje podjetništva«. 16. Delež prispevka skupnosti v celotnih upravičenih javnih izdatkih Sredstva holdinški sklad Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji – PIFI za obdobje 2009–2013, ki so vir financiranja tega javnega razpisa, v celoti predstavljajo sredstva EU za kohezijsko politiko (ESRR – PP 945310: 85% sredstev EU – ESRR in PP 945410: 15% sredstev slovenske udeležbe), le da gre v večjem delu za njihovo ponovno uporabo oziroma revolving. 17. »De minimis« in ostale zahteve Skupni znesek pomoči na podlagi pravila de minimis: Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v cestno prometnem sektorju. V skladu s 5. točko 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis se skupaj s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega že določeno intenzivnost za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupinskih izjemah ali v odločbi, ki jo je sprejela Komisija. Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, – pri izvajanju projekta zadostiti naslednjim ciljem: – učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), – okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov), – trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), – zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Slovenski podjetniški sklad