Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

799. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO7 (Podbrezje – Britof – jug), stran 2493.

Na podlagi 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) in 25. člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št. 88/07) je župan Občine Naklo dne 19. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO7 (Podbrezje – Britof – jug)
I.
S tem sklepom se začnejo pripravljati spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje PO7 (Podbrezje – Britof – jug), v nadaljnjem besedilu (OPPN PO7 Podbrezje – Britof – jug).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Občina je 18. 9. 2013 sprejela OPPN PO7 Podbrezje – Britof – jug in ga objavila v Uradnem listu RS, št. 81/13. Razlogi za spremembe izhajajo iz predvidenih faz izgradnje območja.
III.
Pravna podlaga
Priprava sprememb in dopolnitev OPPN je skladna s prostorsko zakonodajo in ostalimi podrejenimi predpisi s področja urejanja prostora. Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih ureditev, se postopek sprememb in dopolnitev OPPN, v skladu z 61.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku. To pomeni, da je čas pridobitve smernic, mnenj in javne razgrnitve skrajšan na 15 dni.
IV.
Določitev območja in način pridobitve strokovnih rešitev
Spremembe in dopolnitve OPPN ne spreminjajo območja urejanja, ker se nanašajo le na faznost izgradnje.
V.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN z opredelitvijo posameznih faz
+----------------------------+---------------+------------------+
|   Faza v postopku    |  Nosilec  |  Rok izvedbe  |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Sklep o pripravi spremembe |Župan     |marec2014     |
|OPPN            |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Izdelava osnutka spremembe |Načrtovalec  |april 2014    |
|OPPN            |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Pridobivanje smernic    |Pripravljavec |april 2014    |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Izdelava dopolnjenega    |Načrtovalec  |maj 2014     |
|osnutka OPPN        |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Javna razgrnitev in javna  |Pripravljavec |junij 2014    |
|obravnava          |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Stališča do pripomb     |Načrtovalec,  |julij 2014    |
|in njihova potrditev    |župan     |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Izdelava predloga spremembe |Načrtovalec  |julij 2014    |
|OPPN            |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Pridobivanje mnenj     |Pripravljavec |julij 2014    |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Izdelava usklajenega    |Načrtovalec  |september 2014  |
|predloga OPPN        |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
|Sprejem usklajenega     |Pripravljavec |september 2014  |
|predloga in objava     |        |         |
+----------------------------+---------------+------------------+
VI.
Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci v postopku priprave spremembe in dopolnitve OPPN
+------+------------------+-----------------------------+
|1   |OBČINA NAKLO   |Stara cesta 61, 4202 Naklo  |
+------+------------------+-----------------------------+
Drugi nosilci urejanja prostora, kolikor predvideni program spremembe posega tudi v njihovo področje. V primeru molka nosilcev urejanja prostora pripravljavec nadaljuje s postopkom.
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem spremembe in dopolnitve OPPN
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN in morebitnih dodatnih strokovnih gradiv, ki bi jih še zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora, zagotovi investitor.
VIII.
Objava sklepa
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu in začne veljati z dnem objave.
Št. 3505-0002/2014-4
Naklo, dne 19. marca 2014
Župan
Občine Naklo
Marko Mravlja l.r.