Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 41/2014 Ob-1975/14 , Stran 908
Št. 41/2014 Ob-1975/14
Na podlagi drugega odstavka 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11), Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11), z dne 29. 10. 2012 potrjenega Programa za izboljšanje energetske učinkovitosti (št. 3600-4/2013-4) ter Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08), Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o. objavlja
javni razpis
Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014 za nepovratne finančne spodbude za povečanje učinkovitosti rabe električne energije in ostalih vrst energije pri končnih odjemalcih
1. Ime in sedež sofinancerja, ki dodeljuje nepovratne finančne spodbude na podlagi potrjenega programa in v skladu z uredbo: Elektro energija, podjetje za prodajo elektrike in drugih energentov, svetovanje in storitve, d.o.o., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, v nadaljevanju sofinancer. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 114/09 in 57/11; v nadaljevanju: uredba), 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08; v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS), Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08, 25/09 in 58/12; v nadaljevanju: Pravilnik o spodbujanju URE in OVE), Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, št. 4/10, 62/13, 17/14 – EZ-1) in Program za izboljšanje energetske učinkovitosti, potrjen s strani Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada št. 3600-4/2013-4 z dne 26. 11. 2013. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa (Energetsko učinkoviti z Elektro energijo 2014) je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju: finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov: – vgradnja toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije, – vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave, – vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, – optimizacija tehnoloških procesov, – izvedba energetskih pregledov, – vgradnja energetsko učinkovitih elektromotornih pogonov, – oprema za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri upravljavcih, – programi informiranja in ozaveščanja. Za projekt se smatra ena zaključena celota posameznega ukrepa, pri čemer se upošteva prostorsko-fizična, časovna, finančna in funkcionalna povezanost. V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le ukrepe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. V skladu s tem pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje od 5. do 9. člena tega pravilnika. 4. Višina razpisanih sredstev: skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 1.069.172 EUR. Financiranje se izvaja na podlagi sheme državnih pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – regionalna pomoč št. SA.34281(2012/X). Za ukrepe svetovanja, to je informiranja in ozaveščanja ter izvajanja energetskih pregledov, se sredstva dodeljujejo po shemi »de minimis«, »Spodbujanje učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije – svetovalne storitve št.M001-5186773-2007. 5. Upravičenci za kandidiranje na javnem razpisu Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji upravičenci: – občine, ki imajo za izvajanje programov učinkovite rabe energije in izrabe obnovljivih virov energije izdelan lokalni energetski koncept; – drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE); – podjetja, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Podjetje je samostojni podjetnik posameznik, pravna oseba ne glede na pravni status, organizacijo ali lastništvo, ki se ukvarja s pridobitno dejavnostjo. Pridobitna dejavnost je dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička ali če z opravljanjem te dejavnosti zavezanec konkurira na trgu z drugimi osebami, zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10 in 59/11). V skladu s Pravilnikom URE in OVE se drugi subjekti štejejo za podjetja, če izpolnjujejo pogoje za podjetja (opravljanje tržne dejavnosti). V primeru pogodbenega financiranja investicije je prijavitelj lahko tudi izvajalec, ob izpolnjevanju naslednjih pogojev: – med partnerjema (uporabnikom storitve oziroma naročnikom in izvajalcem) mora biti sklenjena ustrezna dolgoročna pogodba (najmanj za dobo 10 let), – ekonomski izračun cene za opravljeno storitev po pogodbi navedeni v prejšnji alineji tega odstavka, mora biti izdelan v dveh variantah, t.j. z in brez upoštevanja sofinanciranja s strani sofinancerja, ki mora biti na straneh, kjer sta analizirani obe varianti, podpisan s strani pooblaščenega predstavnika uporabnika storitve. Pogodbeno zagotavljanje prihranka energije je pogodbeni odnos med izvajalcem in naročnikom, ki vključuje naložbe v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih rabe energije v objektih in napravah naročnika, kjer se izvajalcu vložena sredstva povrnejo v obliki deleža v doseženih prihrankih stroškov za energijo. Kot pogodbeno financiranje se lahko štejejo tudi koncesijska razmerja. V skladu s Pravilnikom o spodbujanju URE in OVE se finančne spodbude podjetjem v okviru tega javnega razpisa podeljujejo po pravilih državnih pomoči, razen finančnih spodbud za velika podjetja za pripravo projektne dokumentacije in izvedbo energetskega pregleda, ki se podeljujejo po pravilih »de minimis«. Ostalim upravičencem se finančne spodbude podeljujejo po pravilih o subvencijah. Merila in vsi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za kandidiranje na tem javnem razpisu, so objavljeni v razpisni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki Razpisi 2014. 6. Višina sofinanciranja in rok za izvedbo Višina finančne spodbude za posamezen projekt se določi na podlagi v vlogi za dodelitev finančne spodbude zahtevanih sredstev, prijavljenih upravičenih stroškov glede na velikost podjetja/status subjekta, z upoštevanjem predvidenega prihranka energije in omejitve najvišje možne stopnje sofinanciranja. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme: – presegati 30% vrednosti upravičenih stroškov projekta za velika podjetja ter v primeru pogodbenega sofinanciranja investicij; – presegati 40% vrednosti upravičenih stroškov projekta za srednja podjetja; – presegati 50% upravičenih stroškov projekta za mala in mikro podjetja ter občine in druge subjekte. Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila Priloge I k Uredbi Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008, objavljeni v UL L 214, 9. 8. 2008. Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Upravičenec mora prispevati lastna sredstva v višini najmanj 25% upravičenih stroškov, ki ne smejo predstavljati državnih pomoči, pomoči »de minimis« ali subvencij. Ta zahteva ne velja za javni sektor. Sredstva, ki predstavljajo nepovratne finančne spodbude, predstavljajo sredstva, ki jih zbirajo dobavitelji energije ter toplote in sistemski operaterji distribucijskih omrežij (v nadaljevanju sredstva za izplačilo spodbud). Sofinancer lahko glede na okoliščine poteka razpisa in število prejetih prijav upravičencem do sredstev izplača sorazmerno nižjo vrednost finančne spodbude oziroma zahteva povrnitev sorazmernega deleža že plačane spodbude. Višina sofinanciranja ne sme presegati 50.000,00 EUR. Višina sofinanciranja ne sme presegati 46,54 EUR nepovratnih sredstev za vsako prihranjeno MWh energije, za posamezen projekt. V primeru, da prijavitelj poda vloge za več ukrepov, se vsak ukrep obravnava posebej, kot ločen projekt, višina nepovratne finančne spodbude pa mora biti skladna z določili Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Projekt se mora izvesti in zaključiti najkasneje do 31. 12. 2014. Podaljšanje je izjemoma mogoče, vendar največ do konca meseca februarja 2015, o čemer bo na podlagi prejete upravičenčeve vloge za podaljšanje, odločala Elektro energije d.o.o.. Izplačila za zahtevke, posredovane po tem datumu, razen kadar bi bil zahtevek poslan naknadno zaradi okoliščin, na katere upravičenec ni imel vpliva (okoliščine izven sfere upravičenca) in ob soglasju sofinancerja, niso več mogoča. Kolikor projekt ne bo izveden, je vlagatelj dolžan sofinancerju povrniti morebitno nastalo škodo oziroma stroške obravnave vloge. 7. Izplačilo nepovratne finančne spodbude Nepovratna finančna spodbuda bo izplačana upravičencu skladno s pogoji javnega razpisa na podlagi pogodbe o sofinanciranju, ki je sklenjena na podlagi sklepa o odobritvi sofinanciranja ter na podlagi pravočasno poslanega zahtevka za izplačilo, kateremu so priložena vsa dokazila o izvedbi in zaključku projekta, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. 8. Postopek oddaje vlog Prijavitelji se lahko z vlogo prijavijo na javni razpis od naslednjega dne po objavi tega javnega razpisa dalje, vendar najkasneje do 9. 5. 2014 do 14. ure. Vloga mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Slednja natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge. Kot popolna se šteje le vloga, ki vsebuje vse v celoti izpolnjene predpisane obrazce in priloge ter izpolnjuje druge zahteve iz tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Vloga mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku in oddana v zaprti ovojnici, ki mora biti označena na način, kot navedeno v razpisni dokumentaciji. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Vlagatelj vlogo dostavi na naslov sofinancerja: Elektro energija, d.o.o., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana, bodisi osebno, bodisi priporočeno po pošti. Datum odpiranja je 12. 5. 2014. Na odpiranje vlog, ki ni javno, bodo uvrščene vse vloge, ki bodo na opisan način dostave prispele v vložišče sofinancerja pravilno označene in zaprte, in sicer najkasneje zadnji delovni dan pred odpiranjem vlog, to je 9. 5. 2014 do 14. ure. Vse pravilne in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale in obravnavale po zaporedju prejema do porabe sredstev. Osebna dostava vlog na sedež sofinancerja je mogoča od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro. Nepravilno označene ali odprte ovojnice ne bodo uvrščene na odpiranje vlog in jih bo sofinancer vrnil pošiljatelju. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani sofinancerja: »http://www.elektro-energija.si/« v rubriki Razpisi. Dodatne informacije se dobijo z zahtevkom, oddanim na spletnih straneh Elektro energije d.o.o., rubrika Razpisi 2014.
Elektro energija, d.o.o.