Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 0396/2014 Ob-2010/14 , Stran 891
Št. 0396/2014 Ob-2010/14
Javni razpis
»sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« (JR-3/2014-446)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Naziv: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Skrajšan naziv: SPIRIT Slovenija, javna agencija. Sedež: Dimičeva ulica 13, Ljubljana. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija) objavlja Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini« (JR-3/2014-446) na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 1 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leti 2013 in 2014, ki je bil sprejet na 1. redni seji sveta SPIRIT Slovenija in spremenjen in dopolnjen na 1. in 2. dopisni seji sveta SPIRIT Slovenija, h kateremu je Vlada RS podala soglasje 5. 3. 2013, ter na podlagi sprememb in dopolnitev Programa dela in finančnega načrta SPIRIT Slovenija za leto 2013 in 2014, ki jih je sprejel svet SPIRIT Slovenija na svoji 4. redni seji in 6. dopisni seji, h katerim je podalo Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo soglasje dne 3. 9. 2013 v skladu s šestim odstavkom 48. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12, 46/13, 56/13 – ZŠtip-1 in 61/13), in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje internacionalizacije. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini. Mednarodni sejem je sejem: – ki je vpisan v mednarodnem registru sejmov M+A ExpoDataBase www.expodatabase.com ali v mednarodnem registru sejmov AUMA www.auma.de in – ki ima vsaj 10% delež tujih razstavljavcev med vsemi razstavljavci(*1). (*1) Kot tuji razstavljavci se po tem razpisu štejejo razstavljavci, ki niso iz države, v kateri je sejem organiziran. Upošteva se podatek, naveden v prilogi c. Obrazca št. 1: Prijava. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini slovenskim podjetjem povečati možnost predstavitve izdelkov/storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnost poslovnega sodelovanja slovenskih podjetij s tujimi partnerji in zvišati stopnjo internacionalizacije slovenskih podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 50 podjetij pri njihovih individualnih predstavitvah na sejmih v tujini. 5. Upravičeni prejemniki sredstev Upravičeni prejemniki sredstev po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki, registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 Odl. US: U-I-311/11-16, 82/13 – v nadaljevanju ZGD-1), ki prvič vstopajo na tuji trg ali pa širijo in diverzificirajo poslovanje na tujem trgu. 6. Pogoji za kandidiranje a. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične(*2) osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: (*2) To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1. a. podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), b. opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c. podjetje ne opravlja ene od dejavnosti(*3), razvrščene v naslednje sektorje: (*3) Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v poslovnem registru Gvin.com (www.gvin.com). – ribištvo in ribogojstvo, – premogovništvo, – primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, – predelava in trženje kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi v primerih, 1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg in 2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, d. podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11, 39/13, 56/13). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, e. podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, f. podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, g. podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2, 81/13 Odl. US: U-I-81/11-12), h. podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, i. skupna vrednost že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči podjetja ne presega zgornje meje »de minimis« pomoči, j. skupna vrednost drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči podjetja za iste upravičene stroške ne presega zgornje meje »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih (več v 10. poglavju). b. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a. podjetje je na dan 31. 12. 2013 zaposlovalo vsaj eno osebo za polni delovni čas(*4), (*4) V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razvi-den polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe, in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). b. podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije udeležbe na sejmu, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega javnega razpisa (več v Obrazcu št. 1: Prijava, točka 3), c. podjetje bo vodilo stroške udeležbe na sejmu v tujini, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance), d. v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 60% upravičenih stroškov oziroma največ 8.000,00 EUR, e. podjetje ni kapitalsko ali kakorkoli drugače lastniško ali upravljavsko povezano s sejmiščem oziroma organizatorjem sejma, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis, f. podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo oziroma samo z enim prijavljenim projektom (udeležba na enem mednarodnem sejmu)(*5), (*5) V primeru, da prijavitelj pošlje dve vlogi na javni razpis, se upošteva vloga, ki je v vložišču naročnika zavedena kot prva prispela, druga vloga pa se kot neustrezna zavrne. V primeru, da prijavitelj v vlogi na javni razpis navede udeležbo na več sejmih, se vloga kot neustrezna zavrne. g. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini v letu 2014, objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija: http://www.izvoznookno.si/Dokumenti/Nase_storitve/Sejmi_3938.aspx, h. podjetje ne more zahtevati sofinanciranja upravičenih stroškov udeležbe za tiste sejme, ki so na seznamu sejmov in borz za leto 2014, objavljenem na portalu SPIRIT Slovenija: http://www.slovenia.info/si/Tr%C5%BEni-profili-Evropa.htm?ps_seznam_sejmov_sb=0&lng=1 i. podjetje se mora sejma udeležiti kot samostojni razstavljavec(*6). (*6) Podjetje, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti tudi prijavitelj na sejem, kar izkaže s prijavnico na sejem. 7. Omejitve sodelovanja Do sredstev iz tega javnega razpisa niso upravičeni prijavitelji, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in katerih vloge niso skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov. 8. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa, intenzivnostjo pomoči ter upravičenostjo stroškov, bodo ocenjene s strani komisije. Za formalno popolno vlogo se šteje: a. vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT Slovenija v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (13. poglavje tega javnega razpisa), b. vloga, ki vsebuje obrazce, navedene v 18. poglavju tega javnega razpisa in druge obrazce, navedene v tem javnem razpisu; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih. Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe meril je opredeljen v točki II. v razpisne dokumentacije. Najvišje število točk, ki jih je mogoče doseči, je 16. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli 9 ali več točk. V primeru, da bo po končanem ocenjevanju ugotovljeno, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle 9 ali več točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva dodeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 1. Stabilnost podjetja. V primeru, da bo pri merilu 1. Stabilnost podjetja več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, bodo imele prednost pri izboru vloge, ki bodo prejele večje število točk pri merilu 2. Reprezentativnost mednarodnega sejma. V primeru, da bo pri merilu 2. Reprezentativnost mednarodnega sejma več vlog doseglo enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse vloge, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija prispele prej(*7). (*7) Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru oddaje vlog na pošti se upošteva čas prispetja vlog na SPIRIT Slovenija. V primeru, da bo več vlog prispelo na SPIRIT Slovenija po pošti na isti dan, se upošteva datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija se upošteva datum, ura in minuta osebne oddaje vloge. Kolikor bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog(*8). (*8) Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, katere določitev vrstnega reda prispetja je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelji obvestijo pisno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija. Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagatelji, če so prisotni. Sredstva se dodeljujejo prijaviteljem po izžrebanem vrstnem redu. V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo oceno. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne, ne glede na to, če je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi, kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja predvidena s tem javnim razpisom. Del sredstev na javnem razpisu lahko ostane nerazporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. 9. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2014. Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje internacionalizacije). Sredstva se pri SPIRIT Slovenija vodijo na stroškovnem mestu (SM) 015 in stroškovnem nosilcu (SN) 1512. V primeru spremembe višine proračunskih omejitev na omenjeni postavki se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis. 10. Intenzivnost pomoči Pomoč se dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. 12. 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč »de minimis« (Uradni list L 379, 28/12/2006 str. 5–10). Prijavitelj mora upoštevati načelo kumulacije državnih pomoči, kar pomeni, da skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi sheme »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestno-prometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR). Prejemnik pomoči poda SPIRIT Slovenija pisno izjavo o: – že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in – drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomočeh za iste upravičene stroške(*9). (*9) Znesek že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomoči in drugih že prejetih (ali zaprošenih) državnih pomoči za iste upravičene stroške se bo preverjal v centralni evidenci »de minimis« pomoči Ministrstva RS za finance. Načela, ki veljajo na področju državnih pomoči po shemi »de minimis« ureja Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči »de minimis«. Dokument je dostopen na strani: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/oj/2006/l_379/l_37920061228sl00050010.pdf). Več informacij o državnih pomočeh je na voljo na: http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/. Intenzivnost pomoči znaša 60% upravičenih stroškov. Prijavitelj mora upoštevati mejni znesek pomoči in sicer lahko prijavitelj prejme največ 8.000,00 EUR. 11. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja(*10), so: (*10) Med upravičene stroške ne sodijo stroški dnevnic, stroški bivanja, potni stroški, stroški tiska, stroški nakupa in izdelave sejemske opreme ter davek na dodano vrednost (DDV). – stroški najema razstavnega prostora za naveden mednarodni sejem v tujini, – stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora. Stroški najema razstavnega prostora so stroški najemnine neopremljenega razstavnega prostora oziroma stroški najemnine razstavnega prostora s tipsko stojnico, kolikor organizator sejma to ponuja, in stroški vpisa v katalog razstavljavcev. Stroški postavitve in ureditve razstavnega prostora zajemajo stroške projektiranja, montaže in demontaže stojnice, stroške čiščenja stojnice, stroške priključkov elektrike, vode in interneta, ter stroške transporta in zavarovanja razstavnih eksponatov. 12. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje upravičenih stroškov Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo projekti udeležbe na sejmih, ki bodo izvedeni od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora prispeti na SPIRIT Slovenija najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru prijavljenega projekta oziroma najkasneje do vključno 31. 12. 2014. V primeru izvedbe projekta udeležbe na sejmu pred podpisom pogodbe mora zahtevek z vsemi pripadajočimi obveznostmi prispeti na SPIRIT Slovenija najkasneje v roku petnajst dni od podpisa pogodbe. Stroški, ki bodo nastali po zadnjem roku za prispetje zahtevka za izplačilo na SPIRIT Slovenija, se ne morejo uveljavljati. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – fotokopije računov, – dokazila o plačilu računov, – dokazna gradiva o udeležbi na mednarodnem sejmu v tujini (kopija uradnega seznama/kataloga razstavljavcev, fotografija razstavnega prostora podjetja). 13. Način prijave Javni razpis bo odprt do vključno 30. 4. 2014 do 13. ure. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo prispele na naslov: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 30. 4. 2014 do 13. ure. Vloga mora biti poslana po pošti ali osebno dostavljena. Vloga mora biti dostavljena v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 6 »Naslovnica za ovojnico«, na naslov SPIRIT Slovenija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, ki je vsak dan med 9. in 13. uro. Vloge, ki bodo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) prispele 30. 4. 2014 po 13. uri, se kot prepozne s sklepom zavržejo. 14. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev Odpiranje vlog bo potekalo dne 6. 5. 2014. Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne vloge. V primeru ugotovitve nepopolnosti vloge glede na zahteve alineje »b« drugega odstavka 8. poglavja tega javnega razpisa, bo prijavitelj pozvan k dopolnitvi vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v roku osmih dni ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. SPIRIT Slovenija lahko kadarkoli zahteva od prijavitelja pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija odločil na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje in/ali niso skladne s 3., 4., 10. in 11. poglavjem javnega razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. 15. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev odloči direktor SPIRIT Slovenija s sklepom. Prijavitelji bodo o izidu njihove vloge obveščeni s sklepom najkasneje v roku šestdeset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva na podpis pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na SPIRIT Slovenija v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbor prejemnikov. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija. 16. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si, lahko pa se posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, podane na elektronski naslov: sejmi@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – razpisna dokumentacija«. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati razpisne dokumentacije, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 17. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z javnim razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki na naslov: sejmi@spiritslovenia.si s pripisom »JR Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje do vključno 25. 4. 2014. SPIRIT Slovenija ni dolžan posredovati odgovora, če iz elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavil odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 18. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava Obvezni prilogi tega obrazca sta: a. kopija prijavnice na mednarodni sejem, iz katere so razvidni podatki o mednarodnem sejmu (naziv sejma, sejmišče, organizator, termin, cena razstavnega prostora), in ki je podpisana in žigosana s strani organizatorja sejma; b. kopija potrditve razstavnega prostora (»stand confirmation«) s strani organizatorja sejma (v primeru elektronske prijave velja elektronski izpis prijavnice ter kopija potrditve razstavnega prostora s strani organizatorja sejma (»stand confirmation«). Priloge, na podlagi katerih bo SPIRIT Slovenija ocenil vloge skladu z merili: c. kopija potrdila organizatorja sejma o deležu tujih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu ali kopija izpisa iz mednarodnega registra sejmov M+A ExpoDataBase ali AUMA, iz katerega je razvidno število vseh, tujih in domačih razstavljavcev na zadnjem že organiziranem sejmu; upoštevajo se neposredni razstavljavci na sejmu; d. v primeru izvoznega poslovanja, kopije potrdil, ki izkazujejo izvedbo vsaj dveh izvoznih poslov času od 1. 1. 2013 do datuma objave razpisa (dobavni list ali tovorni list ali potrdilo o prejetem plačilu ali drugo dokazilo o izvedenem izvoznem poslu); e. v primeru pravic industrijske lastnine, kopija dokazila o prijavi katere izmed oblik industrijske lastnine (patent, znamka, model)(*11). (*11) Za mednarodno prijavo oziroma mednarodno veljavno pravico veljajo prijave in podeljene pravice preko EPO, WIPO, OHIM in tujimi nacionalnimi uradi za intelektualno lastnino ter slovenske nacionalne pravice z ugotovitveno odločbo. Obrazec št. 2: Izjava prijavitelja o sprejemanju pogojev javnega razpisa (podpisana s strani odgovorne osebe) Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o že prejetih (ali zaprošenih) »de minimis« pomočeh in drugih državnih pomočeh za iste upravičene stroške (podpisana s strani odgovorne osebe) Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (parafiran s strani odgovorne osebe) Obrazec št. 5: Vzorec pogodbe (parafiran s strani odgovorne osebe, en izvod) Obrazec št. 6: Naslovnica za ovojnico
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma