Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

814. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2013, stran 2523.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in dopolnitvami), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in dopolnitvami) in 106. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je Občinski svet Občine Štore na 19. redni seji dne 12. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2013. Sestavni del odloka o zaključnem računu proračuna Občine Štore so tudi splošni in posebni del zaključnega računa proračuna, kjer so podrobneje prikazani podatki o načrtovanih in realiziranih prihodkih in odhodkih proračuna Občine Štore za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Štore za leto 2013 izkazuje:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |BILANCA PRIHODKOV            |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        |   Zaključni|
|   |                     |     račun|
|   |                     | proračuna za|
|   |                     |   leto 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   |   3.605.143|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   2.828.314|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   2.527.308|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   2.228.966|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |    183.593|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    114.931|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |     –182|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |    301.006|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |    244.619|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |      433|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |     9.660|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in     |     8.915|
|   |storitev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    37.379|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    15.986|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih     |      973|
|   |sredstev                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |    15.013|
|   |in neopredmetenih sredstev        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |    760.843|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    135.502|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |    625.341|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     |   2.901.258|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              |    925.435|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    253.358|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    42.197|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |    605.375|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |    24.505|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |    949.919|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |    698.630|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    76.082|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |    175.207|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   1.019.104|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |   1.019.104|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |     6.800|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |     6.800|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|   |uporabniki                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |    703.885|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/1.|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-  |    728.374|
|   |7102)-(II.-403-404)           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III/2.|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)- |    952.960|
|   |(40+41)                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|   |(750+751+752)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    184.144|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    184.144|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |    184.144|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja   |       0|
|   |v javnih skladih in drugih osebah    |       |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje v   |       |
|   |svoji lasti               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   –184.144|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-  |       |
|   |V.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)          |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |    532.073|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    532.073|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |    532.073|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |    –12.332|
|   |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |   –532.073|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)      |   –703.885|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        |      699|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
3. člen
Neporavnana sredstva proračunske rezerve iz preteklih let se prenesejo v proračun za leto 2014 v višini 3.000,00 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2014-1
Štore, dne 12. marca 2014
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.