Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

784. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 (rebalans 1), stran 2476.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah – UPB (Uradni list RS, št. 11/11) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09 – UPB1, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na 18. redni seji dne 18. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Bled za leto 2014 (rebalans 1)
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Bled za leto 2014 (Uradni list RS, št. 101/13) – v nadaljevanju: odlok – se 2. člen, 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |skupina/podskupina kontov/ konto/podkonto|      EUR|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 12.512.147,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 6.527.449,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 4.323.547,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         | 1.474.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |  729.902,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |706 Drugi davki             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 2.868.850,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki od  |  694.500,00|
|   |premoženja                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   7.500,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni     |  226.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |  330.450,00|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       | 1.610.400,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  450.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  400.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   50.000,00|
|   |in neopredmet. dolgor. sred.       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |74 TRANSFERNI PRIHODKI          | 2.665.848,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    | 2.201.910,00|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sr. iz državnega proračuna iz|  463.938,00|
|   |sr. proračuna Evropske unije       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 14.518.006,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 4.198.587,22|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  703.594,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |  125.870,00|
|   |varnost                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 3.048.809,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   6.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Rezerve               |  314.313,26|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 2.898.537,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  217.456,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 1.225.617,00|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  455.043,00|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 1.000.421,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |       0|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 7.282.586,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 7.282.586,78|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  138.295,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Inv. transf. prav. in fiz. os.,   |  123.295,00|
|   |ki niso proračunski uporabniki      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Inv. transf. proračunskim uporabnikom|   15.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.– | –2.005.859,00|
|   |II.)                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   5.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |   5.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   5.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPIT. DELEŽEV  |       0|
|   |(440+441+442+443)            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |       |
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |440 Dana posojila            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       |
|   |in finančnih naložb           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       |
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |       |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |       |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   5.000,00|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)       |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            | 1.900.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               | 1.900.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         | 1.900.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  130.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |  130.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |  130.800,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –231.659,00|
|   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.) – ali |       |
|   |0 ali +                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)      | 1.769.200,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            | 2.005.859,00|
|   |(VI.+VII.–VIII.–IX.) = – III.      |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |  231.659,00|
|   |2013                   |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Splošni sklad za drugo (- ali 0 ali +)  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
2. člen
V odloku se peti odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Znesek splošne proračunske rezervacije za leto 2014 je določen v višini 242.969,26 EUR.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2014.
Št. 034-1/2014-13
Bled, dne 18. marca 2014
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.