Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

785. Odlok o rebalansu 1 proračuna Občine Borovnica za leto 2014, stran 2477.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in dopolnitve) ter 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 7. izredni seji dne 13. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o rebalansu 1 proračuna Občine Borovnica za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 111/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+------------------------------------------+------------+
|A)  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v evrih|
+-------------------------------------------------+------------+
|Skupina/Podskupina kontov            | Rebalans 1|
|                         |  proračuna|
|                         |  leta 2014|
+------+------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  7.067.652|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  2.603.581|
+------+------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  2.327.281|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.089.601|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   172.980|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   64.700|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |   276.300|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   170.600|
|   |od premoženja               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |    2.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |712 Globe in denarne kazni        |    3.500|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |    3.200|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   97.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   298.935|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   298.935|
|   |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.165.136|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  4.165.136|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  7.895.857|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |40 TEKOČI ODHODKI             |   883.203|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   160.826|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |   30.542|
|   |varnost                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     |   673.835|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   18.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             |  1.314.586|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije              |   36.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom        |   856.844|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam in|   104.728|
|   |ustanovam                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   317.014|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.614.857|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  5.614.857|
+------+------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   83.211|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   40.211|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |   43.000|
|   |uporabnikom                |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     |  –828.205|
+------+------------------------------------------+------------+
|B)  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      0|
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|C)  |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)            |  1.900.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  1.900.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.900.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH|  1.071.795|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)        |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  1.900.000|
+------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE             |   828.205|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX. = -III.)       |      |
+------+------------------------------------------+------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. |   –12.757|
|   |PRETEKLEGA LETA              |      |
+------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe. Glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletnih strani Občine Borovnica: http://www.borovnica.si/«.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0001/2014-8
Borovnica, dne 13. marca 2014
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.