Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

826. Sklep o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom, stran 2531.

Na podlagi 60. člena in smiselni uporabi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je župan Občine Žalec dne 26. marca 2014 sprejel
S K L E P
o ponovni javni razgrnitvi z javnim naznanilom
I.
Občina Žalec z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne dopolnjeni osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev območja NIVO-PGM Žalec (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je v marcu 2014 pod št. projekta 2013/OPPN-002 izdelal Urbis d.o.o. Maribor.
II.
Ureditveno območje OPPN se nahaja zahodno od lokalne ceste Žalec–Griže in zapolnjuje prostor med omenjeno cesto na zahodu, industrijsko cesto na jugu, proizvodno-skladiščnim kompleksom NIVO-PGM Žalec na vzhodu ter najboljšimi kmetijskimi zemljišči na severu. V Občinskem prostorskem načrtu Občine Žalec je območje opredeljeno kot stavbno zemljišče na območju enote urejanja prostora (EUP) oznako ŽA-2/2 in opredeljeno podrobnejšo namensko rabo gospodarske cone z oznako IG. Površina območja meri cca 1,64 ha.
III.
Dopolnjeni osnutek iz I. točke tega sklepa bo javno razgrnjen v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec in v prostorih MS Žalec. Javna razgrnitev bo trajala od 4. 4. do 5. 5. 2014. Dne 16. 4. 2014 ob 16.00 uri bo izvedena javna obravnava OPPN v sejni sobi Občine Žalec.
IV.
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek podajo svoje pisne pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti ter jih posredujejo na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec ali na MS Žalec.
V.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (http://www.zalec.si) in oglasni deski Občine Žalec ter MS Žalec. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-0001/2007-2/4
Žalec, dne 26. marca 2014
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.