Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

793. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju mestne uprave Mestne občine Ljubljana, stran 2486.

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in četrte alineje 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 32. seji 10. marca 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 51/07, 57/08, 53/09, 89/09, 89/11 in 10/13) se v drugem odstavku 7. člena za besedama »pristojen za« doda besedi »posredovanje in«.
2. člen
V 9. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zagotavlja izvajanje investicij in investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja MOL, razen tistih, za katere je s tem odlokom ali posebnim predpisom določeno drugače,«.
Črta se šesta alineja.
Dosedanja sedma alineja postane šesta alineja.
Na koncu osme alineje, ki postane sedma alineja, se pika nadomesti z vejico in se dodajo nove osma do dvanajsta alineja, ki se glasijo:
»– skrbi za izvajanje raziskav za potrebe MOL,
– skrbi za koordinacijo raziskovalnih potreb ostalih organov mestne uprave,
– vodi podatkovno bazo raziskovalnih nalog in projektov,
– skrbi za sofinanciranje znanstvenih publikacij in organizacije strokovnih posvetov,
– opravlja naloge na področju splošne promocijsko-informativne dejavnosti MOL in promocijskih gradiv v ta namen.«.
3. člen
V 10. členu se v prvi alineji za besedilom »za vse organe mestne uprave« doda besedilo »in na podlagi pooblastila za druge naročnike«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Služba za pravne zadeve:
– opravlja pravne preglede osnutkov in predlogov predpisov ter drugih aktov MOL, ki jih sprejemata mestni svet na predlog župana ali župan, z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika nomotehnične urejenosti,
– zagotavlja strokovno sodelovanje in podporo organom mestne uprave na področju korporacijskega in evropskega prava,
– daje pravna mnenja v zadevah iz pristojnosti MOL,
– vodi upravne postopke na drugi stopnji,
– opravlja pravne preglede pravnih poslov MOL, ki jih pripravljajo organi mestne uprave, razen pravnih poslov, ki se nanašajo na zemljiško knjižno urejanje,
– opravlja pravne preglede pravnih poslov drugih naročnikov, za katere izvaja postopke javnega naročanja Služba za javna naročila,
– sodeluje z organi mestne uprave pri reševanju pravnih vprašanj,
– zagotavlja zastopanje MOL v sodnih in upravnih postopkih ter v postopkih mediacije,
– vodi evidence sodnih zadev, zunanjih sodelavcev MOL v sodnih zadevah in zadev, ki so jim zaupane v delo.«.
5. člen
V 13. členu se na koncu štirinajste alineje pika nadomesti z vejico in se dodata novi petnajsta in šestnajsta alineja, ki se glasita:
»– zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja poslovnih stavb in prostorov v uporabi mestne uprave in organov MOL,
– opravlja naloge upravljanja s počitniškimi objekti za potrebe zaposlenih v MOL in drugih upravičencev.«.
6. člen
V 15. členu se v sedmi alineji črtata besedilo »in daje strokovno soglasje« in vejica za njim.
Za sedmo alinejo se doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– opravlja finančne preglede pravnih poslov drugih naročnikov, za katere izvaja postopke javnega naročanja Služba za javna naročila,«.
Dosedanji osma in deveta alineja postaneta deveta in deseta alineja.
7. člen
V 16. členu se v drugi alineji črta besedilo »in počitniškimi objekti za potrebe zaposlenih v MOL«.
8. člen
V 18. členu se v prvi in drugi alineji besedilo »okolja in ohranjanja narave« nadomesti z besedilom »okolja, ohranjanja narave in razvoja podeželja«.
V sedmi alineji se besedilo »okolja in ohranjanjem narave« nadomesti z besedilom »okolja, ohranjanjem narave in razvojem podeželja«.
Na koncu osme alineje se pika nadomesti z vejico in se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– upravlja območja, namenjena za vrtičke, ki jih MOL neurejene odda v zakup.«.
9. člen
V 19. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:
»– opravlja naloge v zvezi z oglaševanjem na javnih mestih in plakatiranjem v volilni in referendumski kampanji,«.
Dosedanje osma do enajsta alineja postanejo deveta do dvanajsta alineja.
V dosedanji dvanajsti alineji, ki postane trinajsta alineja, se za besedo »vodami« doda besedilo »in urejanja gozdov s posebnim namenom«.
V dosedanji trinajsti alineji, ki postane štirinajsta alineja, se črtata beseda »kmetijstva« in vejica za njo ter na koncu alineje pika nadomesti z vejico.
Za štirinajsto alinejo se doda nova petnajsta alineja, ki se glasi:
»– zagotavlja naloge rednega vzdrževanja zemljišč v lasti MOL.«.
10. člen
V 20. členu se v prvi alineji za besedo »odraslih« črtajo vejica in besedi »mladinske politike«.
V tretji alineji se za besedo »otroke« črtata besedi »in mladino«.
Na koncu četrte alineje se vejica nadomesti s piko in se črtata peta ter šesta alineja.
11. člen
V 21. členu se na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in se dodajo nove peta do osma alineja, ki se glasijo:
»– zagotavlja delovanje živalskega vrta in zavetišča za živali,
– opravlja naloge na področju mladinske politike,
– pripravlja in uresničuje mladinsko politiko MOL,
– zagotavlja sofinanciranje programov za mladino.«.
12. člen
V 22. členu se v četrti alineji besedilo »iz okvira javne službe« nadomesti z besedilom »kot javno službo«.
Šesta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v splošnih in posebnih socialnovarstvenih zavodih za osebe, ki so deloma ali v celoti oproščene plačila, ter plačila za družinske pomočnike,«.
Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– izvaja naloge na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja po zakonu,«.
13. člen
V 23. členu se tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– zagotavlja izvajanje nalog s področja civilne obrambe.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Župan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana s tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-60/2007-36
Ljubljana, dne 10. marca 2014
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.