Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

VL 161870/2012 Os-1857/14 , Stran 993
VL 161870/2012 Os-1857/14
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, proti dolžnici Doris Tudor Krušec, Milna 73, Hrvatska, ki jo zastopa zak. zast. odv. Špela Flis, Tavčarjeva 10, Ljubljana – dostava, po odv. zač. zast. Slobodanka Klinc, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, zaradi izterjave 490,88 EUR, sklenilo: dolžnici Doris Tudor Krušec, Milna 73, Hrvatska se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Klinc Slobodanka, Nazorjeva 12, Ljubljana. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 14. 2. 2014