Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

N 86/2012-140 Os-1880/14 , Stran 991
N 86/2012-140 Os-1880/14
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljice Biljane Suvajac in ostalih v predlogu z dne 10. 10. 2013 navedenih predlagateljev, ki jih vse zastopa upravnik stavbe DOMO poslovanje z nepremičninami d.o.o., njih pa družba Razor d.o.o., Kotnikova ulica 33, Ljubljana, katero zastopa direktorica družbe Barbara Prvinšek Širok zoper nasprotna udeleženca: 1. Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane in 2. Giposs Gradbena podjetja Ljubljana d.o.o., Stegne 27, Ljubljana ter ob udeležbi ostalih udeležencih, ki jim je sodišče s sklepom dovolilo udeležbo zaradi vzpostavitve etažne lastnine na stavbi na naslovu Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljubljani izdalo sklep o začetku vzpostavitve listine z naslednjimi podatki: – identifikacijski znak nepremičnine in podatki o vsebini listine: Prodajna pogodba z dne 17. 9. 2010. Predmet pogodbe: stanovanje, v izmeri 61,38 m2, v večstanovanjski stavbi na naslovu Kunaverjeva ulica 1 in 3 v Ljubljani. ID nepremičnine, s katerim je vpisana v kataster stavb: 1738-2190-129, – oseba, ki jo je izstavila: Andrej Bizjak, Podvozna cesta 8, Portorož, – oseba, v korist katere je izstavljena: Marijan Brajdih, Draga 48, Ljubljana, – podatki o osebi, v korist katere se zahteva vknjižba lastninske pravice: Marijan Brajdih, Draga 48, Ljubljana. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic pri prej navedeni nepremičnini, zlasti: 1. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe lastninske pravice na nepremičnini v njeno korist, 2. oseba, ki dokaže, da so izpolnjeni pogoji za dovolitev vknjižbe druge stvarne pravice na nepremičnini v njeno korist proti osebi, v korist katere je bila izstavljena listina, katere vzpostavitev se v postopku zahteva, in da ima zato v posesti izvirnik te listine, 3. zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine, 4. oseba, ki je v predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine navedena kot oseba, ki je listino izstavila, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja. Osebe iz točke 1. ali 2. morajo zahtevati vknjižbo lastninske oziroma druge stvarne pravice v svojo korist, in mu priložiti listine, ki so podlaga za to vknjižbo. Oseba iz točke 2. mora priložiti tudi izvirnik oziroma vsaj overjen prepis listine, katere vzpostavitev se v postopku zahteva.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 27. 2. 2014