Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

801. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1), stran 2496.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US) in 32. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 17/12) je župan Občine Ribnica dne 18. 3. 2014 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1)
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo
Spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prigorica Pr_8 (1) (v nadaljevanju: SD OPPN Pr_8 (1)) se pripravlja na pobudo podjetja Inotherm d.o.o.
Območje SD OPPN Pr_8 (1) je identično območju urejanja veljavnega OPN Pr_8. Po veljavnem OPPN-ju je izveden cestni priključek na regionalno cesto. Gradi se komunalna infrastruktura območja. Predmet sprememb in dopolnitev OPPN-ja »Prigorica Pr_8«, so delno spremenjene dimenzije velikosti načrtovanih objektov in temu prilagojena zunanja ureditev.
Z novim OPPN se bodo določili podrobnejši pogoji za gradnjo s korekcijo infrastrukturnega napajanja.
2. Pravna podlaga za pripravo
Pravna podlaga za pripravo OPPN je 55. in 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju ter Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 85/12) (v nadaljevanju: OPN Ribnica), ki za navedeno območje določa izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta.
3. Območje in vsebina
Površina območja, ki je predvideno za urejanje, je 2,74 ha.
Območje obsega celo enoto urejanja prostora Pr_8 določeno v OPN Ribnica.
Območje OPPN PR_8 zajema zemljišča parc. št. 2807 – del, 2909/3, 2909/5 – del, 2909/8 – del, 2909/9, 2923, 2924, 2949/1, 2949/2, 2949/3, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 3049, 3242/182 – del, 3242/183 – del, 3242/184 – del, 3242/186 – del, 3242/187 – del, 3242/188 – del, 3242/274, 3423/20, 3423/21, 3429/22 – del, vse k.o. Prigorica.
Predvidena podrobnejša namenska raba je IG – gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. Prometno se območje navezuje preko novega priključka na obstoječo državno cesto Ribnica–Kočevje. Ostala infrastruktura se navezuje na predvideno cestno povezavo.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve se pridobivajo v skladu z določili ZPNačrt in spremljajočimi predpisi. Podlaga za izdelavo strokovnih rešitev SD OPPN Pr_8 (1) so naslednji akti in dokumenti:
– potrebe porabnika prostora,
– geodetski posnetek območja (Avant GEO d.o.o., julij 2013),
– zasnova umestitve objektov (Proarhing d.o.o. februar 2014),
– izdelava strokovnih podlag za načrt ureditev odvodnjavanja podtalnih in zalenih vod.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih ali korekcija obstoječih strokovnih podlag, se bodo te pripravile tekom postopka predvidoma do izdelave dopolnjenega osnutka dokumenta. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
5. Roki za pripravo
Terminski plan je predviden na naslednji način in predstavlja okvirno izhodišče za končno pripravo OPPN:
+--------------------------------+----------------------------+
|  Priprava osnutka SD OPPN  | 10 dni po podpisu pogodbe |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava osnutka za pridobitev |5 dni po potrditvi osnutka s|
|smernic             |strani pobudnika      |
|                |in občinske uprave     |
+--------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev   |35 dni           |
|urejanja prostora        |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka  |20 dni po pridobitvi smernic|
+--------------------------------+----------------------------+
|Javno naznanilo o javni     |10 dni pred javno obravnavo |
|razgrnitvi           |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |30 dni           |
|obravnava            |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz |30 dni po zaključeni javni |
|javne razgrnitve in obravnave  |razgrnitvi in obravnavi   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava predloga SD OPPN    |20 dni po potrditvi stališč |
|za pridobitev mnenj       |OPPN na občinskem svetu   |
+--------------------------------+----------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev    |35 dni           |
|urejanja prostora        |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava usklajenega predloga  |15 dni po pridobitvi mnenj |
|za obravnavo na občinskem svetu |              |
+--------------------------------+----------------------------+
|Obravnava in sprejem SD OPPN na |Predvidoma 20 dni po    |
|občinskem svetu         |pripravi usklajenega    |
|                |predloga          |
+--------------------------------+----------------------------+
|Priprava končnega predloga po  |10 dni po objavi odloka   |
|sprejemu akta na občinskem   |v Uradnem listu       |
|svetu              |              |
+--------------------------------+----------------------------+
Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, se od faze pridobivanja smernic roki ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi OPPN, so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste, 1535 Ljubljana, Langusova ulica 4,
– Ministrstvo RS za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, 1000 Ljubljana, Vojkova 61,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, 1000 Ljubljana, Maistrova ulica 10,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Hydrovod d.o.o., Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje,
– Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o., Goriča vas 11a, 1310 Ribnica,
– Elektro Ljubljana d.d., DE Kočevje, Cesta na trato 6, 1330 Kočevje,
– Eles d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., Stegne 19, 1210 Ljubljana – Šentvid,
– Občina Ribnica kot upravljavec javnih občinskih cest in javnih poti, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica,
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so njihove smernice in mnenja potrebni, oziroma da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh ne bi podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Sredstva za izdelavo SD OPPN Pr_8 (1) in strokovnih podlag zagotovi zainteresiran investitor oziroma pobudnik izdelave OPPN-ja. Občina Ribnica pa kot pripravljavec zagotovi strokovne kadre in sredstva za vodenje postopka priprave OPPN.
8. Veljavnost sklepa o pričetku
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Objavi se tudi na spletni strani Občine Ribnica.
Št. 350-0002/2014-4
Ribnica, dne 18. marca 2014
Župan
Občine Ribnica
Jože Levstek l.r.