Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-1937/14 , Stran 960
Ob-1937/14
Svet zavoda OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF) in sklepa Sveta zavoda OŠ Petrovče z dne 6. 3. 2014, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno in prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11 in 40/12 – ZUJF). Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za dobo 5 let. Pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev – izobrazba, naziv, strokovni izpit, ravnateljski izpit, delovne izkušnje v vzgoji in izobraževanju, potrdilo oziroma izpis iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje in javno upravo), potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku (izda ga krajevno pristojno okrajno sodišče), pisna izjava, da pri katerem koli drugem sodišču zoper njega/njo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, kratek življenjepis ter vizija in program vodenja šole, pošljite v zaprti ovojnici v 8 dneh od zadnje objave, na naslov Svet zavoda OŠ Petrovče, Petrovče 32, 3301 Petrovče, s pripisom »Za razpis za ravnatelja/ravnateljico« in »Ne odpiraj«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Petrovče