Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 4/2014 Ob-1966/14 , Stran 961
Št. 4/2014 Ob-1966/14
Svet zavoda Glasbene šole Sežana, Kosovelova ulica 4b, 6120 Sežana, na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) in sklepa Sveta zavoda z dne 12. 3. 2014, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11,40/12 – ZUJF in 57/12 – ZP-CP-2D). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let. Predviden začetek dela je 1. 9. 2014. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v VIZ, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«, na naslov, Svet zavoda Glasbene šole Sežana, Kosovelova ul. 4b, 6210 Sežana. Kandidat mora k vlogi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis. Kandidat bo prejel pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Sežana