Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

819. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec, stran 2525.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Bovec (Uradne list RS, št. 72/06, 89/10) je župan Občine Bovec sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) Bovec
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
Občina Bovec je v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju ZPNačrt) leta 2008 sprejela nov OPN Bovec, hkrati pa razveljavila tudi vse obstoječe prostorske akte med njimi tudi Odlok o UNO za posamezna območja v Občini Bovec (u. gl. 2/01).
V drugi točki 45. člena Odloka o OPN Bovec, ki se glasi: Ob sprejetju OPN Bovec se vse zatečene pravice iz razveljavljenih aktov upoštevajo, razen tistih, ki bi bile v nasprotju z ZPNačrt. Ob tem občina ni podrobneje opredelila, kaj so to zatečene pravice, saj so se le-te pokazale v času od sprejema akta.
Po sprejetju OPN Bovec je bila sprejeta tudi Uredba o vrstah objektov in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki podrobno določata enostavne in nezahtevne objekte, tako da OPN ni skladen z veljavno zakonodajo in predpisi, hkrati pa ne določa nedvoumno odmikov teh objektov od parcelne meje.
1.1. Ocena stanja
a) OPN Občine Bovec je nadomestil vse prostorske akte Občine Bovec. Ker pa se je s sprejetjem akta spremenil pomen podrobne namenske rabe razpršena gradnja, se je spremenil tudi status zemljišč.
b) Ker se lahko pri določenih primerih sklicujemo na zatečene pravice, se jih zaradi nedvoumnosti v OPN opredeli, kaj to so in s čim se jih dokazuje.
c) Pri enostavnih in nezahtevnih objektih je s sprejetjem Uredbe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih prišlo do podvajanja meril in pogojev glede postavitve teh objektov. Zaradi ne dovolj natančne definicije pomožnih objektov je prihajalo do različnih interpretacij, kje se lahko postavljajo ti objekti, na kakšen način in najbolj pereč problem glede odmikov in strank v postopku.
1.2. Razlogi za pripravo dopolnitev OPN Občine Bovec
a) Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Občine Bovec je v tem, da se UNO Bovec ni realiziral v celoti, se pa je po petih letih na konkretni lokaciji investitor Mlekuž Kamarić Samir odločil za sanacijo območja in gradnjo objekta na parc. št. 4964 k.o. Bovec.
b) V zadnjem času se je pojavilo nekaj izjemnih primerov, ko je zaradi sprejetja OPN stavbna pravica ugasnila, ker so lastniki takšen objekt opustili, se je porušil ali pa so ga zaradi nevarnosti sami odstranili. Tako so po OPN tudi izgubili stavbno pravico in s tem se jim je brez vednosti spremenila tudi podrobna namenska raba v kmetijsko ali gozdno zemljišče.
c) Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov se natančno opredeli glede možnosti postavitve izven stavbnih zemljišč in glede minimalnih odmikov od parcelne meje.
2. Območje dopolnitve prostorskega načrta
a) Območje dopolnitve OPN Bovec se nanaša na območje turističnega objekta s parkirišči in okrepčevalnico pri vojaškem pokopališču iz prve svetovne vojne, ki predstavlja izhodiščno točko »Po poti zgodovine« na parcelah št. 4694, 4695/1 in 5449/2 k.o. Bovec.
b) Glede zatečenih pravic se obravnava celotno območje Občine Bovec.
c) Pri enostavnih in nezahtevnih objektih se obravnava celotno območje Občine Bovec
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
a) Strokovnih rešitev za spremembe in dopolnitve ni potrebno pridobiti, saj gre v postopku za razveljavitev zadnje alinee 1. točke 45. člena (prenehanje veljavnosti občinskih aktov). S tem se vzpostavi stanje pred sprejetjem OPN, tako za to območje ponovno velja UNO Bovec.
b) Podobno kot v primeru a), saj gre za dopolnitev pojma zatečena pravica.
c) Podobno kot v primeru a), saj gre za dopolnitev in uskladitev Odloka z veljavno področno zakonodajo s področja kmetijstva in predpisi s področja prostora
4. Roki za pripravo dopolnitve občinskega prostorskega načrta in njegovih posameznih faz
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Faza               |Nosilec     |Rok    |
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Sklep o pričetku postopka     |župan, občina  |7 dni   |
|in objava v Uradnem listu     |        |      |
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Izdelava osnutka         |izvajalec    |7 dan   |
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Javna razgrnitev in javna     |občina     |15 dni   |
|obravnava             |        |      |
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Stališča do pripomb        |načrtovalec,  |7 dan   |
|                 |občina, župan  |      |
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Izdelava predloga         |župan, občinski |15 dni   |
|                 |svet      |      |
+----------------------------------+----------------+-----------+
|Sprejem odloka in objava     |občina     |15 dni   |
|v uradnem glasilu         |        |      |
+----------------------------------+----------------+-----------+
5. Navedba nosilcev urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za OPN Občine Bovec, so ministrstva in organi v njihovi sestavi, ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi OPN in so določeni s tem sklepom (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
Ker gre v postopku sprememb in dopolnitev OPN za uveljavitev razveljavljenega akta, ki je bil sprejet po vseh zakonskih postopkih z vsemi pridobljenimi mnenji, obrazložitev pojma zatečenih pravic in uskladitve odloka s področno zakonodajo v postopku, ni potrebno vključiti nosilce urejanja prostora, saj se ne posega v njihove pravice in z zakonom predpisane pristojnosti.
Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Bovec se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v svetovnem spletu in posreduje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 350-11/2007-75
Bovec, dne 19. marca 2014
Župan
Občine Bovec
Siniša Germovšek l.r.