Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-1993/14 , Stran 937
Ob-1993/14
Na podlagi 106i. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 09/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 101/13 – ZIPRS1415), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 68/08) ter Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 25/13 in 99/13) Občina Miren - Kostanjevica objavlja
javni razpis
za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica za leto 2014
I. Predmet javnega razpisa Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina), bo občina v letu 2014 dodeljevala pomoči za naslednje ukrepe: A.) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov (v nadaljevanju: skupinske izjeme): – Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo. – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. B.) Na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri pomoči »de minimis« za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah (v nadaljevanju: »de minimis«): – Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah in naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah. C.) Drugi ukrepi – Sofinanciranje priprave projektov na podeželju. – Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju. II. Višina sredstev Sredstva v višini 17.000,00 EUR so zagotovljena v proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2014 na proračunski postavki 11029001, konto 410217. Okvirna višina sredstev po posameznih ukrepih: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Kolikor sredstva znotraj skupin ukrepov A, B in C ne bodo porabljena, se lahko s sklepom Strokovne komisije za izvedbo javnega razpisa prerazporedijo in dodelijo za druge ukrepe znotraj posamezne skupine ukrepov A, B in C. III. Ukrepi 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo A.) Skupinske izjeme za kmetijstvo I. Namen ukrepa: Posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. II. Cilji ukrepa: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in/ali preusmeritev pridelave, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja in izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. III. Upravičenci: Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju Občine Miren - Kostanjevica za naložbe, ki se bodo izvedle na območju Občine Miren - Kostanjevica. IV. Splošni pogoji upravičenosti: – kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev in mora imeti urejeno stanje zemljišč – GERK, – upravičenec mora imeti v uporabi najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin*, – pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah, – pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže nove uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali, – za isto investicijo lahko upravičenec v obdobju od leta 2007 do leta 2013 (oziroma veljavnosti pravilnika) pridobi sredstva samo enkrat, – gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, prostorskem načrtovanju in varstvu okolja. * Za 1 ha primerljive kmetijske površine se šteje: – 1 ha njiv ali vrtov ali – 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali – 4 ha pašnikov ali – 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali oljčnikov ali ostalih trajnih nasadov ali – 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin ali – 8 ha gozdov ali – 5 ha gozdnih plantaž ali – 6 ha barjanskih (močvirnih) travnikov ali drugih površin. Pomoč se ne odobri za: – nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin, – zasaditev letnih rastlin, – za preproste naložbe za nadomestitev, – samostojen nakup zemljišč, – drenažna dela ali opremo za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje uporabe vode za najmanj 25%. V. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov na OMD (območja z omejenimi dejavniki), – do 40% upravičenih stroškov za ostala območja, VI. Višina pomoči Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 EUR, če gre za podjetje na območjih z omejenimi dejavniki. VII. Ostali pogoji – Investicija mora biti zaključena do 30. 11. 2014. – Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva. – Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu). – Naložbe izvedene pred datumom prejema sklepa o odobritvi sredstev iz naslova tega javnega razpisa (tudi računi izdani pred datumom prejema sklepa) ne morejo biti predmet vloge po tem razpisu. – Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. VIII. Predmet ukrepa so naslednje naložbe: 1.1. Urejanje pašnikov Posebni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve pašnika, – upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo. Upravičeni stroški: – stroški izdelave skice za ureditev pašnika, – stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike (koli, žica, izolatorji, pašni aparat), – stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – skico ureditve pašnika s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta ter opisom opreme in tehnologije paše, – ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi, – izpis GERK-a, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca. 1.2. Urejanje trajnih nasadov Posebni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo biti vpisani v Register proizvajalcev kolikor se v državi vodi tak register, – upravičenci morajo imeti izdelano skico ureditve nasada s popisom del, – upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo. Upravičeni stroški – stroški postavitve trajnega nasada (razen vinogradov): stroški priprave izvedbenega načrta za zasaditev novega nasada, stroški priprave zemljišča, nakup opore, nakup mreže za ograjo, – stroški nakupa večletnega sadilnega materiala. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – odločbo o vpisu v register proizvajalcev, – skico ureditve nasada s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta, – ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi, – izpis GERK-a, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca. 1.3. Nakup in postavitev mrež proti toči Posebni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve mreže s popisom del, – upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo. Upravičeni stroški – stroški nakupa mrež ter ostalega potrebnega materiala in stroški postavitve mrež. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – skico postavitve mreže s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta, – ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi, – izpis GERK-a, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca. 1.4. Nakup in postavitev rastlinjakov Posebni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo imeti izdelano skico postavitve rastlinjaka s popisom del, – upravičenci morajo biti lastniki ali zakupniki zemljišč, ki se urejajo. Upravičeni stroški – stroški nakupa materiala in stroški postavitve rastlinjaka. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – skico postavitve rastlinjaka s popisom del in z grafičnim prikazom na kopiji katastrskega načrta, – ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi, – izpis GERK-a, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca, 1.5. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov Posebni pogoji upravičenosti: – upravičenci morajo imeti ustrezno prostorsko in projektno dokumentacijo. Upravičeni stroški – stroški projektne dokumentacije za novogradnjo in adaptacijo hlevov, – stroški gradnje ali adaptacije hlevov in ureditve izpustov ter stroški nakupa materiala, – samo v sklopu novogradnje hleva so upravičeni stroški tudi: stroški za nakup materiala za novogradnjo gnojne jame ali gnojišča, – stroški za nakup materiala za novogradnjo ali adaptacijo senika, silosa ali staje, – stroški za nakup opreme hlevov (oprema za krmljenje, molžo in izločke). Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – ustrezno projektno dokumentacijo, – ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, za projektno dokumentacijo pa predračun o izdelavi, – ustrezno veljavno upravno dovoljenje, če je potrebno, ali kolikor navedeni dokumenti niso potrebni in je bil objekt le preurejen, dokazilo o ustreznosti objekta za obratovanje, – izpis GERK-a, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca. 1.6. Nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije Posebni pogoji upravičenosti: – nosilec kmetijskega gospodarstva mora predložiti izjavo, da se preživlja izključno s kmetijsko dejavnostjo, – nakup mora prispevati k izpolnjevanju vsaj enega od naštetih ciljev podpore, ki ga upravičenec navede v vlogi, – v primeru nakupa rabljene kmetijske mehanizacije mora upravičenec predložiti izjavo prodajalca, da za predhodni nakup le-te niso bila pridobljena sredstva iz javnih virov, – nosilec kmetijskega gospodarstva mora nabavljeno mehanizacijo uporabljati vsaj pet (5) let, za kar se obveže z izjavo. Upravičeni stroški – stroški nakupa nove ali rabljene kmetijske mehanizacije. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – ponudbo oziroma predračun za nameravano naložbo, – izpis GERK-a, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca, – izjavo prodajalca (za rabljeno kmetijsko mehanizacijo), – kopijo overjene kupoprodajne pogodbe (za rabljeno kmetijsko mehanizacijo). 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju I. Namen ukrepa: Namen podpore je omogočiti kmetom in delavcem na kmetijskem gospodarstvu pridobivanje novih znanj, medsebojno izmenjavanje znanj in zagotavljanje ustrezne strokovne usposobljenosti na področju primarnega kmetijstva ter povečati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev. II. Cilji ukrepa: – izboljšati učinkovitost in usposobljenost človeških virov, – zmanjševanje stroškov pridelave, – organizacija strokovnih prireditev, – širjenje znanstvenih dognanj, publikacij in spletišč. III. Upravičenci: – društva in združenja s področja kmetijstva in razvoja podeželja ter varstva in zaščite živali kot izvajalci ali organizatorji tehnične podpore v kmetijskem sektorju, – organizacije registrirane za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju. IV. Splošni pogoji upravičenosti: – društva, združenja in organizacije morajo biti registrirane za izvajanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju, – dejavnosti tehnične podore v kmetijskem sektorju se morajo udeležiti ali morajo biti deležni nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim bivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, – pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev izobraževanja in usposabljanja in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. V. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih stroškov. VI. Upravičeni stroški: – na področju izobraževanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu: stroški organiziranja programov za usposabljanje, – na področju svetovalnih storitev, ki jih opravljajo tretje strani: honorarji za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje, – na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški publikacij, najemnine razstavnih prostorov, – publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – dokazilo o registraciji društva, združenja, organizacije, – plan izvedbe izobraževanja, usposabljanja s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, – plan izvedbe svetovalnih storitev s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, – plan organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanja na njih s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, – plan izdelave publikacije, kot so katalogi ali spletišča s stroškovno opredelitvijo po vsebinah, – navedbo udeležencev s stalnim bivališčem v Občini Miren - Kostanjevica, – izjavo o prejetih sredstvih. VII. Ostali pogoji – Plani izvedbe posameznih dejavnosti, ki so predmet vloge morajo biti zaključeni do 30. 11. 2014. – Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na upravičenca. – Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu). – Dejavnosti izvedene pred datumom prejema sklepa o odobritvi sredstev iz naslova tega javnega razpisa (tudi računi izdani pred datumom prejema odločbe) ne morejo biti predmet vloge po tem razpisu. – Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto. B.) Splošna pravila za gospodarstvo – pomoči »de minimis« 1. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah I. Namen ukrepa: Ukrep je namenjen za naložbe, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti in sicer za: – naložbe v izgradnjo, obnovo ali ureditev objektov kot so: turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice, vinske kleti, – naložbe v nakup opreme za predelavo, pakiranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov, – naložbe v opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov, – naložbe v promocijo kmetijskih proizvodov. II. Cilji ukrepa: – spodbujanje predelave kmetijskih proizvodov na kmetijskih gospodarstvih z namenom njihovega trženja in zagotovitve dodatnega vira dohodka, – spodbujanje razvoja turizma na kmetijah, – ustvarjanje novih delovnih mest, – spodbujanje konkurenčnosti kmetij. III. Upravičenci: Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo merila za mikropodjetja, kot je opredeljeno v Prilogi I k Uredbi ES št. 70/2001, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v Občini Miren - Kostanjevica in v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine ter so registrirani za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji. IV. Splošni pogoji upravičenosti: – dejavnost se mora izvajati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. V. Bruto intenzivnost pomoči: – do 50% upravičenih stroškov. VI. Upravičeni stroški: – vsi stroški v zvezi z izgradnjo, obnovo ali ureditvijo objektov (turistične kmetije, mlekarnice, sirarnice, sušilnice, prostori za pripravo čebeljih proizvodov, hladilnice za kapacitete primerljive s proizvodnjo kmetije, vinske kleti in podobno), – nakup nove opreme za predelavo, pakiranje in skladiščenje kmetijskih proizvodov, – nakup nove opreme za opremo prostorov za prodajo in promocijo kmetijskih proizvodov, – stroški promocije kmetijskih proizvodov. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – dokument o registraciji dopolnilne dejavnosti, – za naložbe povezane z gradnjo: ustrezno veljavno upravno dovoljenje in izjavo o zaključku investicije (predloži ob zaključku investicije), – predračun za nameravano naložbo, – strokovno mnenje Kmetijske svetovalne službe o investiciji, – izjavo o prejetih sredstvih, – izjavo upravičenca. VII. Ostali pogoji – Sofinancirajo se naložbe izvedene v času od zaključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2014. – Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca kmetijskega gospodarstva. – Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu). – Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. VIII. Višina pomoči Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena posameznemu kmetijskemu gospodarstvu, ne sme presegati 200.000 € bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let. C.) Drugi ukrepi 1. Sofinanciranje priprave projektov na podeželju I. Namen ukrepa: Namen ukrepa je sofinanciranje tistih projektov, ki podpirajo razvoj podeželja. II. Upravičenci: Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne dejavnosti. III. Splošni pogoji upravičenosti: – projekt v pripravi, ki je predmet podpore se mora izvajati na območju občine ali na območju občine in širše. IV. Upravičeni stroški: – stroški priprave vlog in prilog za kandidiranje na nacionalnih in mednarodnih razpisih. V. Višina sofinanciranja: Občina sofinancira največ do 100% upravičenih stroškov brez DDV za pripravo projektov v času od zaključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2014. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – dokument o registraciji, – opis projekta, – finančno konstrukcijo stroškov priprave vloge projekta, – izjavo upravičenca. VI. Ostali pogoji – Sofinancirajo se priprave projektov izvedene v času od zaključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2014. – Vsi računi in dokazila se morajo glasiti na nosilca projekta. – Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu). – Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto. 2. Sofinanciranje izvedbe projektov na podeželju I. Namen ukrepa: Namen ukrepa je sofinanciranje realizacije tistih projektov, ki podpirajo razvoj podeželja. II. Upravičenci: Registrirana stanovska in interesna društva, združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, na območju občine, za neprofitne dejavnosti. III. Splošni pogoji upravičenosti: – projekt, ki je predmet podpore se mora izvajati na območju občine ali na območju občine in širše. IV. Upravičeni stroški: – stroški izvedbe projektov (ureditev turističnih poti, turistične signalizacije, priprava in tisk promocijskega materiala, materialni stroški prireditev). V. Višina sofinanciranja: Občina sofinancira največ do 100% upravičenih stroškov brez DDV za izvedbo projektov v času od zaključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2014. Upravičenci predložijo poleg vloge naslednjo dokumentacijo: – dokument o registraciji, – opis projekta, – finančno konstrukcijo izvedbe projekta iz katere morajo biti razvidni vsi viri financiranja, – izjavo upravičenca. VI. Ostali pogoji – Sofinancirajo se projekti izvedeni v času od zaključka razpisa v letu 2013 (od 1. 12. 2013) do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Naložba mora biti zaključena do 30. 11. 2014. Vsi računu in dokazila se morajo glasiti na nosilca projekta. – Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu). – Najnižji dodeljeni znesek pomoči znaša 100 EUR, najvišji pa 1.000 EUR na upravičenca na leto. V. Vloge in roki za predložitev vlog Obrazce vlog in izjave dobite na sedežu Občine Miren - Kostanjevica: Miren 137, 5291 Miren in na spletni strani http://www.miren-kostanjevica.si pod rubriko: Razpisi in javne razgrnitve. Za dodatne informacije pokličite: tel. 05/330-46-70. Vlogo s popolno dokumentacijo je potrebno predložiti na naslov: Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, osebno ali priporočeno po pošti (velja poštni žig), najkasneje do 28. aprila 2014. Na ovojnici mora biti naveden pripis: »Ne odpiraj – JR kmetijstvo«. VI. Pregled in ocenitev vlog Pravočasno prispele vloge bo obravnavala Strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Miren - Kostanjevica v letu 2014 (v nadaljevanju: Komisija) po vrstnem redu dospelosti. Upravičenci, ki bodo vložili nepopolne vloge bodo pozvani k dopolniti vloge v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloge, ki v predpisanem roku ne bodo dopolnjene bodo s sklepom zavržene kot nepopolne. Komisija bo izvedla strokovni pregled popolnih vlog, jih ocenila in pripravila predlog prejemnikov sredstev. Pri ocenjevanju vlog bo komisija prednostno obravnavala: 1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in sicer: 1.1. Urejanje pašnikov 1.2. Urejanje trajnih nasadov 1.3. Nakup in postavitve mreže proti toči 1.4. Nakup in postavitev rastlinjakov 1.5. Novogradnja, adaptacija hlevov za živino in spremljevalnih objektov ter nakup opreme hlevov 2. Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in naložbe v opravljanje storitev in trženja na kmetijah. Navedene naložbe bodo v mejah razpoložljivih sredstev javnega razpisa sofinancirane: – pod točko 1. 40% oziroma (na OMD) 50% upravičenih stroškov (vendar največ 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto), – pod točko 2. 50% upravičenih stroškov (vendar največ 4.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto), v primeru večjega števila vlog pa sorazmerno manj, vendar prednostno pred drugimi naložbami oziroma ukrepi. Za ukrepe pod točko A. Skupinske izjeme, bodo odobrena sredstva za upravičene stroške samo za še neizvedene naložbe (računi morajo biti datirani po datumu prejema sklepa o odobritvi sredstev in do 30. 11. 2014). Za ukrepe pod točko B. »De minimis« in točko C. Drugi ukrepi bodo sredstva odobrena tudi za že izvedene investicije in sicer od 1. 12. 2013 do 30. 11. 2014 (predračuni in računi, izdani od zaključka prejšnjega razpisa (1. 12. 2013), do zaključka tekočega razpisa (30. 11. 2014). Za investicije, za katere je že bila pridobljena pomoč, ni mogoče več pridobiti nove oziroma dodatne pomoči. O dodelitvi sredstev bo na predlog komisije odločal tajnik občinske uprave, najkasneje v roku 60 dni po izteku roka za oddajo vlog. Zoper sklep tajnika je dopustna pritožba na župana in sicer v roku 8 dni od prejema. Upravičenci, ki jim bodo sredstva dodeljena, bodo pozvani k podpisu pogodbe. Če upravičenci ne bodo sklenili pogodbe v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe se bo štelo, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. Upravičenci katerim bodo sredstva dodeljena in bodo prejeli sklep o dodelitvi sredstev ali z občino sklenili pogodbo, ne bodo pa realizirali investicije, na razpis v letu 2015 ne bodo imeli pravice kandidirati. VII. Izplačilo sredstev Upravičenci bodo črpali sredstva na podlagi zahtevkov o izplačilu katerim morajo predložiti račune, ki se glasijo na upravičenca, dokazila o plačilu računov in poročilo o izvedenih delih ob predložitvi zadnjega zahtevka. Računi morajo vsebovati vse elemente računa, ki so predpisani z veljavno zakonodajo. Davek ni upravičeni strošek. Za potrdilo o plačilu se upošteva original položnica (ali fotokopija), v primeru plačila z gotovino pa račun s pripisom: Plačano z gotovino in priložen blagajniški prejemek ali izpis iz registrske blagajne. Zadnji zahtevek za izplačilo s priloženimi računi in potrdili o plačilu računov mora biti vložen najkasneje do 30. 11. 2014 (velja datum na poštnem žigu).
Občina Miren - Kostanjevica