Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

768. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih, stran 2460.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11) izdaja minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o aerosolnih razpršilnikih
1. člen
V Pravilniku o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 96/09 in 17/11 – ZTZPUS) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta pravilnik določa zahteve za aerosolne razpršilnike, opredeljene v 2. členu tega pravilnika, razen za tiste, katerih največja prostornina je manjša od 50 ml, in za tiste, katerih največja prostornina je večja od vrednosti, določenih v točkah 3.1., 4.1.1., 4.2.1., 5.1. in 5.2. Priloge 1, ki je kot priloga sestavni del tega pravilnika, v skladu z Direktivo Sveta 75/324/EGS z dne 20. maja 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o aerosolnih razpršilnikih (UL L št. 147 z dne 9. 6. 1975, str. 40), nazadnje spremenjeno z Direktivo Komisije 2013/10/EU z dne 19. marca 2013 (UL L št. 77 z dne 20. 3. 2013, str. 20).«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na vsakem aerosolnem razpršilniku oziroma na nalepki, ki je nanj pritrjena v primeru, kadar se podatkov nanj ne da natisniti, ker je premajhen (največja prostornina 150 ml ali manj), morajo biti z vidnimi, čitljivimi in neizbrisnimi črkami oziroma oznakami navedeni naslednji podatki:
a) ime in naslov ali blagovna znamka dobavitelja, ki daje aerosolne razpršilnike na trg ali v uporabo;
b) oznaka "э", ki dokazuje skladnost z zahtevami tega pravilnika;
c) oznake, ki omogočajo prepoznavanje serije polnitve;
d) napisi in oznake, navedeni v točki 2.2. Priloge 1 tega pravilnika;
e) neto vsebina po teži ali prostornini.«.
3. člen
6. člen se črta.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika pri uporabi aerosolnih razpršilnikov izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za delo, na trgu pa Tržni inšpektorat Republike Slovenije, v skladu s 15., 16. in 17. členom Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 17/11).«.
5. člen
V Prilogi 1 se v poglavju 1. DEFINICIJE za točko 1.7. Preskusni pogoji dodata novi točki 1.7.a in 1.7.b, ki se glasita:
»1.7.a Snov
"Snov" pomeni snov, kakor je opredeljena v sedmem odstavku 2. člena Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1989/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1272/2008/EGS).
1.7.b Zmes
"Zmes" pomeni zmes, kakor je opredeljena v Uredbi 1272/2008/EGS.«.
V poglavju 2. SPLOŠNE DOLOČBE se točki 2.2. in 2.3. spremenita tako, da se glasita:
»2.2. Označevanje
Na aerosolnem razpršilniku morajo biti vidno nameščene naslednje čitljive in neizbrisne oznake oziroma napisi:
a) ne glede na vsebino:
I) Stavek o nevarnosti H229: "Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.";
II) Previdnostna stavka P210 in P251 iz prvega dela tabele 6.2 Priloge IV k Uredbi 1272/2008/EGS;
III) Previdnostna stavka P410 + P412 iz prvega dela tabele 6.4 Priloge IV k Uredbi 1272/2008/EGS;
IV) Previdnostni stavek P102 iz prvega dela tabele 6.1 Priloge IV k Uredbi 1272/2008/EGS, kadar je aerosolni razpršilnik potrošniški proizvod;
b) kadar je aerosol razvrščen kot "nevnetljiv" v skladu z merili iz točke 1.9. Priloge 1 tega pravilnika, beseda "opozorilo";
c) kadar je aerosol razvrščen kot "vnetljiv" v skladu z merili iz točke 1.9. Priloge 1 tega pravilnika, beseda "opozorilo" in druge oznake oziroma napisi, ki morajo biti navedeni na nalepki za vnetljive aerosole kategorije 2, skladno s tabelo 2.3.2 Priloge I k Uredbi 1272/2008/EGS;
d) kadar je aerosol razvrščen kot "zelo lahko vnetljiv" v skladu z merili iz točke 1.9. Priloge 1 tega pravilnika, beseda "nevarnost" in druge oznake oziroma napisi, ki morajo biti navedeni na nalepki za vnetljive aerosole kategorije 1, skladno s tabelo 2.3.2 Priloge I k Uredbi 1272/2008/EGS.
2.3. Prostornina tekoče faze
Prostornina tekoče faze pri 50 °C ne sme presegati 90 % neto prostornine.«.
Točka 2.4. se črta.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Aerosolni razpršilniki, ki vsebujejo zmesi, se lahko označijo v skladu s Pravilnikom o aerosolnih razpršilnikih (Uradni list RS, št. 96/09 in 17/11 – ZTZPUS) do 31. maja 2015.
7. člen
Aerosolni razpršilniki, ki vsebujejo zmesi in so bili dani na trg do 31. maja 2015, ter so označeni v skladu s pravilnikom iz prejšnjega člena, se morajo označiti v skladu z 2. in 5. členom tega pravilnika od 1. junija 2017.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2014
Ljubljana, dne 12. marca 2014
EVA 2014-2130-0029
Metod Dragonja l.r.
Minister
za gospodarski razvoj in tehnologijo