Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

825. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 2531.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8) in 7. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjske pozidave Fošt v Keblju (izdelal BIRO 2001 s.p., Slovenska Bistrica, št. naloge 07/08 – OPPN, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 14. 4. 2014 do vključno 14. 5. 2014, javno razgrnjen v prostorih oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 7/7 in 11/1 obe v k.o. Kot. Predmet javne razgrnitve so tudi zemljišča izven območja obdelave OPPN, po katerih poteka predvidena GJI.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 13. 5. 2014, ob 10.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali janja.mlaker@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zad­njim dnem razgrnitve ob 17.00 uri, ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Š. 3505-28/2008-46-1032
Slovenska Bistrica, dne 24. marca 2014
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.