Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 55/2014 Ob-1952/14 , Stran 956
Št. 55/2014 Ob-1952/14
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2014 (Naš časopis, št. 411/2013) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2014 (Naš časopis, št. 411/2013)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična številka: 5883407000, identifikacijska številka za DDV: SI 43542204). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Predmet javne dražbe Predmeti javne dražbe so naslednji: 3.1 zemljišče parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003), v površini 808 m2. Zemljišče je glede na izdano Potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče (S) – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. 3.2 zemljišče parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), v površini 567 m2. Zemljišče je glede na izdano Potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi stavbno zemljišče (S) – površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti. 3.3 poslovni prostor št. 1 v 1. etaži (pritličju), v skupni izmeri 34,35 m2, na naslovu Stara cesta 45, Vrhnika, v stavbi št. 718, k.o. Vrhnika 2002 (ID 5647962), z identifikacijsko številko 1. E (2002-718-1). Poslovni prostor je v deležu do 3/10 v lasti Župnije Vrhnika in deležu do 7/10 v lasti Občine Vrhnika. Poslovni prostor je prazen. 4. Izklicna cena 4.1 Izklicna cena zemljišča parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003), znaša 38.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga je dolžan plačati kupec. 4.2 Izklicna cena zemljišča parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), znaša 46.000,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga je dolžan plačati kupec. 4.3 Izklicna cena poslovnega prostora na naslovu Stara cesta 45, Vrhnika znaša 34.370,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 2% davka na promet nepremičnin. 5. Pravila in pogoji javne dražbe 5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 5.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5.3 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu »videno – kupljeno«. 5.4 Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 5.5 Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine znaša 200,00 EUR. 5.6 Varščina Dražitelji morajo najpozneje do 21. 4. 2014 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. 5.6.1 Za zemljišče parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003), varščina znaša 3.800,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 72210-478-37-2012, z navedbo »Plačilo varščine za k.o. Verd«. 5.6.2 Za zemljišče parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), varščina znaša 4.600,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 72210-478-78-2013, z navedbo »Plačilo varščine za k.o. Velika Ligojna«. 5.6.3 Za poslovni prostor na naslovu Stara cesta 45, Vrhnika, varščina znaša 3.437,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 2340-13, z navedbo »Plačilo varščine za poslovni prostor Stara cesta 45«. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 5.7. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost nepremičnin oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 5.8 Rok sklenitve pogodbe Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali kupnine ne poravna v dogovorjenem roku, ima Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano varščino. 5.9 Način in rok plačila kupnine in plačilo drugih stroškov Celotno kupnino, vključno z 22% davkom na dodano vrednost oziroma 2% davkom na promet nepremičnin za poslovni prostor, je dolžan kupec plačati v roku 15 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec poravna kupnino na podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist v zemljiško knjigo. 5.10 Zemljiškoknjižno dovolilo Občina Vrhnika bo izdala kupcu zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 5.11 Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 24. 4. 2014 ob 9. uri, v sejni sobi v kletnih prostorih na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 5.12 Pogoji za udeležbo na javni dražbi Dražitelji se morajo najpozneje do 9. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 23. 4. 2014 do 12. ure na naslov: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Javna dražba nepremičnin« predloži naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini, iz katerega je razviden predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma za s.p., star največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, – fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, s.p. ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davčne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za založitev le-te. Na dan javne dražbe se mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo je predhodno predložil. 5.13 Izvedba javne dražbe Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Župan ali komisija s soglasjem župana lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez zamudnih obresti. 5.14 Drugi pogoji 5.14.1 Parcela št. 1736/39, k.o. Verd (2003), se nahaja v katastrski Občini Verd, za katero je potrebno skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10) pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti soglasje pristojnega ministrstva, ki se pridobi potem, ko je znan dražitelj, ki je kupec zemljišča. 5.14.2 Ker je poslovni prostor na Stari cesti 45, Vrhnika z identifikacijsko številko 1. E (2002-718-1) v solastništvu: do 7/10 Občina Vrhnika, do 3/10 Župnija Vrhnika, se bo kupoprodajna pogodba sklepala z obema solastnikoma. 6. Dodatne informacije Dodatne informacije o javni dražbi, o nepremičninah, ki so predmet javne dražbe in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Občini Vrhnika. Kontaktna oseba glede zemljišč parc. št. 1736/39, k.o. Verd (2003) in parc. št. 1485/5, k.o. Velika Ligojna (1998), je Simona Ogrič, elektronski naslov: simona.ogric@vrhnika.si, tel. 01/755-54-16. Kontaktna oseba glede poslovnega prostora pa je Erika Červek, elektronski naslov: erika.cervek@vrhnika.si, tel. 01/755-54-21. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Občina Vrhnika