Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Ob-1936/14 , Stran 955
Ob-1936/14
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13) ter sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica, št. 352-0002/2011 z dne 8. 3. 2011
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica. 2. Predmet oddaje v najem: profitno enosobno stanovanje št. 9, v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na Knafljevem trgu 8, 1310 Ribnica, ki stoji na parc. št. 119/44, k.o. Ribnica. Stanovanje sestavljajo soba, kuhinja, kopalnica, predsoba in klet ter ima neto tlorisno površino 44,50 m2. Stanovanje je vpisano v zemljiško knjigo in ima ID znak: 1625-449-9, v najem se oddaja neopremljeno. 3. Vrsta pravnega posla za predmet najema pod 2. točko: najemna pogodba. V najemni pogodbi bo navedeno, da najemnik v stanovanju ne sme imeti domačih živali. 4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja Izklicna mesečna najemnina za stanovanje pod točko 2.: 137,64 EUR, najnižji znesek višanja: 5 EUR. Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo ponudil najvišjo najemnino. Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (inflacije) in ne vključuje obratovalnih stroškov. 5. Način in rok plačila najemnine Najemnino bo najemnik plačeval mesečno, v rokih dospetja določenih s strani upravljavca stanovanj v lasti Občine Ribnica. Položena varščina se všteje v plačilo prve najemnine. Najemnik bo poleg najemnine plačeval še obratovalne stroške (stroški ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti …), stroške rednega vzdrževanja, davščine vezane na nepremičnine in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik. Pred vselitvijo v stanovanje je najemnik dolžan plačati najemodajalcu znesek 3 mesečnih najemnin, kar je kavcija za morebitno povzročeno škodo v stanovanju ali morebitne neporavnane obveznosti. Ta znesek mu bo najemodajalec vrnil z obrestmi po obrestni meri 0,25% v roku osmih dni po prevzemu stanovanja in ugotovitvi, da je najemnik stanovanje uporabljal v skladu z veljavnimi normativi in standardi ter, da so poravnane vse obveznosti do najemodajalca. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo v torek, 15. aprila 2014, v sejni sobi Občine Ribnica (pritličje), Gorenjska cesta 3, Ribnica, in sicer ob 11. uri. 7. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati varščino v višini ene izklicne mesečne najemnine. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic 00 DŠ 722100 (DŠ – davčna številka dražitelja), z navedbo »Plačilo varščine za najem stanovanja«. 8. Plačana varščina bo brez obresti po končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, in sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne dražbe. 9. Ogled predmetnega stanovanja bo možen po predhodnem dogovoru na tel. 01/837-20-28 (Zalka Gorše), pri navedeni kontaktni osebi dobite tudi dodatne informacije o stanovanju. Vse ostale informacije glede javne dražbe dobite na tel. 01/837-20-10 (Ana Lesar Oražem). 10. Pogoji za sodelovanje Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične osebe, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije postanejo lastnice nepremičnin ter imajo v Občini Ribnica prijavljeno stalno prebivališče najmanj eno leto pred dnevom javne dražbe. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe komisiji predložiti: – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnino v RS (kopija osebne izkaznice oziroma potnega lista), – potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni starejše od enega tedna, – notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da fizična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno ali fizično osebo, – dokazilo o stalnih prihodkih, razen socialnih transferjev, zase ali za poroka, – potrdilo Občine Ribnica o plačanih zapadlih obveznostih do Občine Ribnica, – dokazilo o plačilu varščine s priloženo številko računa za primer vračila varščine, – davčno, EMŠO in telefonsko številko. Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih šestih alinej 10. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom dražbe. 11. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene najemna pogodba v obliki notarskega zapisa za dobo 5 let, najkasneje v roku 15 dni po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše najemne pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina Ribnica zadrži njegovo varščino. 12. Pravila javne dražbe: – javno dražbo bo izvajala dražbena komisija, imenovana s sklepom župana, v skladu z Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, – ugovore proti dražbenemu postopku je možno podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, – morebitne ugovore reši takoj predsednik komisije, – komisija lahko začeti postopek, s soglasjem predstojnika, ustavi do sklenitve pravnega posla, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, pri čemer se dražiteljem v roku 3 dni povrne plačana varščina in izkazani stroški. 14. Ta javna dražba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Ribnica, www.ribnica.si.
Občina Ribnica