Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

Št. 1540-14-0001 Ob-1947/14 , Stran 907
Št. 1540-14-0001 Ob-1947/14
Na podlagi Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07, 54/10 Odl.US: U-I-15/10-13 – ZRom-S1), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – ZJF-UPB4, 110/11 – ZDIU12, 14/13) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09, 3/13) objavlja Urad Vlade RS za narodnosti
javni razpis
za sofinanciranje delovanja romskih društev v letu 2014, JR-DRD2014
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja romskih društev v Republiki Sloveniji v letu 2014, ki podpira cilje javnega razpisa. Cilji javnega razpisa so spodbujanje aktivnega delovanja romskih društev: – na področju ohranjanja in krepitve identitete pripadnikov skupnosti, – na področju medsebojnega povezovanja in sodelovanja različnih delov skupnosti, – na področju ozaveščanja in boja proti diskriminaciji in nestrpnosti, – na področju aktivnega vključevanja v projekte v korist romske skupnosti. 3. Pogoji za prijavo na javni razpis Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – predstavljajo romsko društvo v Republiki Sloveniji, ki je registrirano kot pravna oseba zasebnega prava oziroma društvo, ki deluje v javnem interesu, – na dan objave javnega razpisa so registrirani najmanj eno leto, – izpolnjujejo najmanj en cilj javnega razpisa, – vsebina prijavljenega programa/delovanja je skladna s predmetom javnega razpisa, – za leto 2014 s strani Urada za narodnosti niso bili sofinancirani na podlagi predhodnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje katerega od zgoraj navedenih pogojev, se vloga izloči. 4. Merila za sofinanciranje Merila za ocenitev vlog, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, so naslednja: – pomen prijavljenega programa/delovanja za spodbujanje aktivnega delovanja organizacij romske skupnosti, – tradicija delovanja romskega društva, – kakovost programa, – registrirano delovanje v javnem interesu, – zagotavljanje aktivnega sodelovanja različnih subjektov. Opis meril je podan v razpisni dokumentaciji. 5. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa Okvirna višina sredstev za predmetni javni razpis znaša 60.000,00 EUR. Dodeljena sredstva za sofinanciranje v letu 2014 morajo biti porabljena v istem letu. 6. Predložitev vloge Prijavitelji morajo vloge oddati najkasneje do vključno 14. 4. 2014. Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila oddana priporočeno na pošti najkasneje 14. 4. 2014, oziroma istega dne osebno predložena Uradu Vlade RS za narodnosti. Nepravočasno prispele vloge bodo neodprte vrnjene prijaviteljem. Prijavitelji oddajo vloge s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Urad Vlade Republike Slovenije za narodnosti, Gregorčičeva ulica 25, 1000 Ljubljana. Prijavitelji svoje vloge predložijo na prijavnem obrazcu in v zaprti ovojnici. Na ovojnici morajo biti podani: – vidna oznaka na sprednji strani ovojnice »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis JR-DRD2014«, – naslov Urada Vlade RS za narodnosti, – naziv prijavitelja ter njegov naslov na hrbtni strani ovojnice. 7. Odpiranje vlog Odpiranje vlog ni javno. Potekalo bo predvidoma 15. 4. 2014. Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene kuverte, ki vsebujejo vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene. Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, bodo pozvani k dopolnitvi. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo. 8. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni od dneva sprejetja odločitve o dodelitvi sredstev. Slednja bo sprejeta predvidoma v 45 dneh od roka za predložitev vlog. 9. Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem Besedilo in informacije javnega razpisa ter navodila prijaviteljem bodo dostopni na internetnem naslovu Urada Vlade RS za narodnosti: http://www.un.gov.si/, zgornji meni »O URADU«, levi meni »Javne objave«, zavihek »Javni razpisi«. Na istem mestu bo dostopen tudi prijavni obrazec. Na v prejšnjem odstavku navedenem naslovu bo objavljena tudi morebitna dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo vloge, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije ipd.). 10. Dodatna pojasnila: prijavitelji se lahko za pridobitev dodatnih pojasnil in informacij obrnejo na Urad Vlade RS za narodnosti, v času uradnih ur urada, na tel. 01/478-11-80, elektronski naslov: gp.un@gov.si.
Urad Vlade RS za narodnosti