Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2014 z dne 28. 3. 2014

Kazalo

788. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2014, stran 2480.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 11/11 – ZDIU12) in 16., 96. in 102. člena Statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00, 24/01 in 2/06) je Občinski svet Občine Grad na 32. redni seji dne 21. 3. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grad za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Grad za leto 2014 se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |    v evrih|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Skupina/Podskupina           |    Proračun|
|   |kontov/Konto/Podkonto          |   leta 2014|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 18.832.398,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  1.942.685,94|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |  1.728.637,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |  1.557.457,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   129.780,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |   41.400,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |706 Drugi davki             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   214.048,94|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   47.526,94|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Globe in druge denarne kazni    |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |   10.100,00|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |   154.422,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |   40.700,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |        |
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   40.700,00|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    2.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    2.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 16.847.012,23|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  1.224.829,24|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    | 15.622.182,99|
|   |proračuna iz sredstev proračuna     |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|78  |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |787 Prejeta sredstva od drugih     |        |
|   |evropskih institucij          |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)     | 18.832.398,17|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             | 16.085.936,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   232.364,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |   34.963,00|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    | 15.750.090,93|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |   58.519,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |   10.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   544.299,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |   12.000,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   292.000,00|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   81.254,00|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   159.045,83|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  2.192.884,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.192.884,41|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |    9.277,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |        |
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    9.277,00|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      |      0,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     50,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|   |(750+751+752)              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |     50,00|
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     50,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |        |
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |        |
|   |in finančnih naložb           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |        |
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v  |        |
|   |javnih skladih in drugih osebah javnega |        |
|   |prava, ki imajo premoženje v svoji   |        |
|   |lasti                  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     50,00|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                   |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500+501)         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550+551)        |   93.750,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |   93.750,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |   93.750,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –93.700,00|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –93.750,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)      |      0,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |        |
|   |NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo       |    2.00,00|
+------+----------------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Grad.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-266/14-OS
Grad, dne 21. marca 2014
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar l.r.