Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2011 z dne 4. 3. 2011, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

588. Zakon o igrah na srečo (uradno prečiščeno besedilo) (ZIS-UPB3)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

589. Sklep o merilih in postopku za sestavo delegacij reprezentativnih združenj občin v mednarodnih organizacijah občin in v drugih mednarodnih organizacijah
652. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri družinskih in starostnih pokojnin

MINISTRSTVA

590. Pravilnik o vsebini in obliki geodetske izkaznice ter postopku izdaje geodetske izkaznice
591. Pravilnik o spremembi Pravilnika o pomorski opremi
592. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
593. Odredba o dopolnitvah Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij za kmetijske in gozdarske traktorje (3. dopolnitev)
653. Pravilnik o stalnem strokovnem usposabljanju članov komisij za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij

USTAVNO SODIŠČE

594. Sklep o zavrženju pobude in nesprejemu ustavne pritožbe

SODNI SVET

595. Razpis volitev članov Personalnega sveta Upravnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

654. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2011

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

596. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za zdravstvene vede Slovenj Gradec
597. Pravilnik o vsebini in obliki diplom ter potrdil o izobraževanju na Visoki šoli za tehnologijo polimerov
598. Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti

OBČINE

Bloke

599. Odlok o proračunu Občine Bloke za leto 2011
600. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Brežice

601. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2011

Črenšovci

602. Sklep o začetku priprave podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja ČR-8 v Črenšovcih

Jesenice

603. Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice Valentinu Cundriču

Koper

604. Obvezna razlaga četrtega in sedmega odstavka 24. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem
605. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Fortezza« – Spodnje Škofije

Kozje

606. Sklep o ceni storitve Pomoč družini na domu

Ljubljana

607. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest ravnateljev in direktorjev v plačne razrede
608. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Medvode

609. Obvezna razlaga četrte alineje točke 5.1 4. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 9 Medvode
610. Obvezna razlaga prvega odstavka 10. člena Odloka o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠS 10/13 Brezovec
611. Sklep o ukinitvi javnega dobra
612. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mirna Peč

613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč

Mozirje

614. Sklep o ukinitvi javnega dobra
615. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

616. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Puconci

Rogaška Slatina

617. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Rogaška Slatina

Rogašovci

618. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Rogašovci
619. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Sveti Jurij
620. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obdelave in odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za leto 2011

Sevnica

621. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2011
622. Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2012

Škofja Loka

623. Odlok o spremembi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode ter izvajanju posebnih storitev
624. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka

Šmarješke Toplice

625. Pravilnik o enotnem izgledu žarnih grobov na pokopališču v Beli Cerkvi

Tišina

626. Odlok o proračunu Občine Tišina za leto 2011
627. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Tišina

Trebnje

628. Spremembe Statuta Občine Trebnje
629. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Trebnje
630. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in župana v Občini Mirna
631. Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti na območju Občine Trebnje
632. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
633. Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za izvedbo volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
634. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v »Glasilu občanov« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
635. Sklep o določitvi pravil za izrabo časopisnega prostora v glasilu »Krajan« za predstavitev kandidatov ter njihovih programov za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
636. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Trebnje v letu 2011
637. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Mirna v letu 2011
638. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Trebnje
639. Sklep o imenovanju posebne občinske volilne komisije
640. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Mirna
641. Sklep o imenovanju komisije za sestavo volilnega imenika za pripadnike romske skupnosti

Zagorje ob Savi

642. Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2011
648. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
649. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Zagorje ob Savi
650. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Zagorje ob Savi v mandatnem obdobju 2010–2014
651. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Železniki

643. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
644. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Železniki
645. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Železniki

Žužemberk

646. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Prevole – 1
647. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Žužemberk – 1

POPRAVKI

655. Popravek Koeficientov rasti cen v Republiki Sloveniji, december 2010
656. Popravek Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti